esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta aktualitāte: esošie NVO un pašvaldības sadarbības modeļi un komunikācijas process ir nepilnīgs. Komunikācijas modelī nav izstrādātas vadlīnijas kādās nozarēs un jautājumos NVO un pašvaldības sadarbība būtu visefektīvākā sabiedrības interesēm. Līdz šim īstenotās dažādu NVO aktivitātes mēģināja rast risinājumu vienai no problēmām, neņemot vēra visu iesaistīto pušu vajadzības. Projekta ieviesējs: biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” (turpmāk tekstā – JUB) sadarbībā ar biedrību „Jēkabpils NVO resursu centrs” un biedrību „Jauniešu klubs „13.pirmdiena””. Projekta mērķis: stiprināt biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kā NVO sektora dalībnieka lomu un kapacitāti. Mijiedarbībā, sasniegt sinerģētisko efektu, īstenojot vairākas aktivitātes, kas sekmēs komunikācijas procesu ar pašvaldību, sabiedrību, JUB biedriem, rezultātā veicinot aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta iesniedzējs, projekta ietvaros izstrādās efektīvāko savstarpējās komunikācijas modeli, kas sevī ietvers visu pušu – valsts sektora, nevalstiskā sektora, sabiedrības, interešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta aktivitātes var iedalīt trīs grupās: darbs ar pašvaldību, darbs ar JUB un sadarbības partneru biedriem un darbs ar sabiedrību. Projekta aktivitātes:  1 izvērtējums par JUB un Jēkabpils pašvaldības sadarbības iespējām un prioritātēm;  diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem;  tikšanās ar Valmieras pilsētas biedrību „Lauvu klubs Valmiera”;  4 apmācību semināri ar mērķi stiprināt JUB biedru kapacitāti, tādējādi stiprinot kopējo biedrības kapacitāti;  diskusija ar Jēkabpils pilsētas jauniešu pārstāvjiem;  1 informatīvais seminārs sabiedrībai par projektu, tā aktivitātēm, JUB mērķiem, darbību, projekta mājas lapas izveide; prezentācijas par projekta norisi izstrāde;  1 tikšanās ar mentoru kustības pārstāvi par mentoru kustību Latvijā, to nozīmi un darbības mērķiem;  mentortīkla izveide ar mērķi sniegt atbalstu jaunajiem un topošajiem Jēkabpils uzņēmējiem, tādējādi nodrošinot JUB un projekta rezultātu ilgtspēju;  projekta vadība;  projekta publicitāte. Projekta rezultāti:  veikta stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze JUB tagadējā un nākotnes sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldību, kā rezultātā izstrādāts izvērtējums par pašvaldības un JUB efektīvāko sadarbības veidu un nozarēm; izvērtējums izvietots elektroniskā vidē projekta interneta vietnē;  stiprināta JUB biedru, sadarbības partneru biedru kapacitāte un kopējā biedrību kapacitāte;  izveidota sadarbība ar Jēkabpils jauniešu pārstāvjiem, apzinātas Jēkabpils jauniešu vēlmes un vajadzības;  īstenots informatīvs seminārs sabiedrībai par projektu, JUB, tās mērķiem un darbību, sadarbību ar pašvaldību, sabiedrības interešu pārstāvniecības iespējām; izstrādāta prezentācija par projekta norisi, kas izvietota projekta interneta vietnē;  izveidots metortīkls jaunajiem un topošajiem Jēkabpils uzņēmējiem, piesaistīti vismaz 20 jauni JUB biedri;  īstenotas projekta publicitātes aktivitātes. Projekta mērķa grupa: 50 JUB biedri un 15 sadarbības partneru biedri. Projekta norises vieta un laiks: Jēkabpils pilsēta, projekta norises laiks 7 mēneši (01.10.2012.-01.05.2013). Projekta budžets: 24 748,72 LVL

Project results: Projekta mērķis - stiprināt biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” (JUB) kā NVO sektora dalībnieka lomu un kapacitāti, sasniegt sinerģētisko efektu, īstenojot aktivitātes, kas sekmē komunikācijas procesu ar pašvaldību, sabiedrību, JUB biedriem, rezultātā veicinot aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, ir sasniegts. Finansējuma saņēmējs izstrādāja efektīvu savstarpējās komunikācijas modeli, kas ietver valsts sektora, nevalstiskā sektora, sabiedrības interešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta aktivitāšu ietvaros tika veikts darbs ar pašvaldību, darbs ar JUB biedriem un sadarbības partneru biedriem, kā arī darbs ar sabiedrību. Tika sagatavots izvērtējums par JUB un pašvaldības sadarbības iespējām un prioritātēm; noorganizēta diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem; tikšanās ar Valmieras pilsētas biedrību „Lauvu klubs Valmiera”; īstenoti 4 apmācību semināri ar mērķi stiprināt JUB biedru kapacitāti; diskusija ar Jēkabpils pilsētas jauniešu pārstāvjiem; 1 informatīvais seminārs sabiedrībai par projektu, tā aktivitātēm, JUB mērķiem, darbību. Izveidots mentoru tīkls, lai sniegtu atbalstu jaunajiem un topošajiem Jēkabpils uzņēmējiem, tādējādi nodrošinot JUB un projekta rezultātu ilgtspēju. Izveidota mājaslapa www.jekabpilsuznemeji.lv, kurā regulāri ievietota un atjaunota informācija par projektu. Veikta stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze JUB tagadējā un nākotnes sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldību, kā rezultātā izstrādāts izvērtējums par pašvaldības un JUB efektīvāko sadarbības veidu un nozarēm; izvērtējums izvietots elektroniskā vidē projekta interneta vietnē; stiprināta JUB biedru, sadarbības partneru biedru kapacitāte un kopējā biedrību kapacitāte; izveidota sadarbība ar Jēkabpils jauniešu pārstāvjiem, apzinātas Jēkabpils jauniešu vēlmes un vajadzības; Sasniegta plānotā mērķa grupa: 50 JUB biedri un 15 sadarbības partneru biedri.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-06-20
ESF Funding: 28 501.20 EUR / 20 030.76 LVL;
  • ESF Funding: 26 241.04 EUR / 18 442.31 LVL;
  • ESF private funding: 2 260.16 EUR / 1 588.45 LVL;
Total ESF spent: 28 501.20 EUR / 20 030.76 LVL;
  • ESF spent: 26 241.05 EUR / 18 442.31 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 260.15 EUR / 1 588.44 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009
Project Promoter: Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”
Partner(s): biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs",Biedrība „Jauniešu klubs „13.pirmdiena””
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.04.2013.
Place of implementation: Andreja Pormaļa iela 14, Jēkabpils, LV-5201
Legal address: Andreja Pormaļa iela 14, Jēkabpils, LV-5201
Phone: 29467692
Fax: -
www: http://-
Status: Pabeigts