Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisk[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir aktivizēt starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2008.gadā parakstīto Memorandu (Memorands, pielikums NR 3) par NVO līdzdalību ilgtspējīgas būvniecības (IB) politikas izstrādē, panākot vismaz 12 Latvijas NVO aktīvu iesaisti IB politikas veidošanā Latvijā. Projekta aktualitāti pamato Latvijai saistošās EU regulas un direktīvas, kā arī labas prakses standarti , ar kuriem ilgtspējīga būvniecība kļūst par EU tirgus obligātu uzstādījumu. Latvijas kontekstā, minēto EU dokumentu ieviešana nozīmē esošās politikas pilnīgu pārorientāciju un normatīvo aktu pārstrādi. Līdz šim, Memoranda darbība raksturojama kā fragmentāra, nepilnīga un neefektīva, kas izskaidrojams ar sadarbības platformas un vienotu sadarbības principu trūkumu. Projekta mērķis tiks realizēts, izstrādājot un ieviešot vienotu sadarbības platformu un vienotus sadarbības principus (Platforma), tādejādi nodrošinot aktīvu NVO iesaisti IB politikas veidošanā Memoranda ietvaros. Radot precedentu koordinētai NVO sadarbībai, Platforma vienlaicīgi kalpos turpmāku sadarbības projektu izstrādei un ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei. Galvenā projekta mērķa grupa ir būvniecības un ar to saistīto sektoru NVO. Citas projekta mērķa grupas ir politiķi un būvniecības nozares profesionāļi, un Latvijas sabiedrība kopumā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Latvijas NVO līdzdalību ilgtspējīgas būvniecības politikas veidošanā Latvijā, ir sasniegts. Projekta ietvaros veikta dalībnieku atlase un NVO darba grupas izveidošana, sadarbības sistēmas - elektroniskas platformas izstrāde, kura nodrošina vidi NVO dalībai aktuālu jautājumu risināšanā būvniecības jomā. Projekta ietvaros nodrošināta 3 personu dalība ilgtspējīgas būvniecības mesē "Ecobuild" Londonā (2013.gada 3.-8. martā). Projekta mērķa grupa piedalījusies starptautiskā konferencē "Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā". Izstrādāts pētījums “Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošā normatīvā bāze ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai”, kurā izvērtēta būvniecības normatīvā bāze Latvijā un ES, sniegti priekšlikumi redakcionālām izmaiņām Latvijas tiesību aktos, veikts pētījums “Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā ar ieteikumiem sadarbībai starp NVO un likumdevējiem Latvijā”. Mājaslapā www.ibp.lv publicētas 4 preses relīzes, izstrādātie pētījumi un padomi darbam ar elektronisko platformu. Žurnālā "Latvijas Architektūra" publicēti 2 raksti par ilgtspējīgu būvniecību.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2014-05-07
Projekta kopējais finansējums: 22 695.35 EUR / 15 950.38 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 20 895.61 EUR / 14 685.52 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 799.74 EUR / 1 264.86 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 695.35 EUR / 15 950.38 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 20 895.61 EUR / 14 685.52 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 799.74 EUR / 1 264.86 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/169
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”
Sadarbības partneris: Biedrība “Zaļās mājas”
Uzsākšanas datums: 01.12.2012.
Pabeigšanas datums: 30.11.2013.
Īstenošanas vieta: Stabu iela 17, Rīga
Juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Telefons: 29194600
Fakss: -
WWW adrese: http://www.ibp.lv
Statuss: Pabeigts