Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldīj[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta "Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā" mērķis ir: panākt Priekules novada nevalstisko organizāciju aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā; izmantot ārvalstu sadarbības partneru pieredzi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; veicināt biedrību nodibināšanu novadu pagastos, tā nodrošinot biedrību darbību visā novada teritorijā; stiprināt novadā esošo un jaunizveidoto biedrību kapacitāti to turpmākai darbībai, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta realizēšanas laikā paredzam visu Priekules novadā esošo biedrību biedru apmācību. Tajās tiks sgatavoti multiplkatori katras biedrības darba tālākai attīstībai. Biedru apmācībai organizēs konferenci un 5 seminārus. Semināru laikā tiks apgūtas zināšanas, lai novērstu identificētās problēmas, tas ir - iedzīvotāju kūtrumu un nevēlēšanos piedalīties sabiedrības procesos, daudzos gadījumos arī nezināšana un informācijas trūkums. Projekta norise paredzēta 9 mēnešus Priekules novadā, tā finansējums 24209.57 LVL, tieši iesaistīti 185 biedrību biedri, multiplikatīvais efekts prognozējams 927 Priekules novada iedzīvotāji, kas sastāda 14,02% no visiem novada iedzīvotājiem.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - panākt Priekules novada nevalstisko organizāciju aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, ir sasniegts. Projekta ietvaros noorganizēta konference "Lēmumu ietekmēšana un pilsoniskā sabiedrība", kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas NVO pārstāvji, Saeimas deputāti un ministriju pārstāvji. Darbojās 3 darba grupas -likumprojektu pieņemšanas gaita Saeimā, līdzdalība pašvaldību darbā un pilsoniskās līdzdalības labās prakses kodekss. Tika īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Torsas komūnu Zviedrijā un Skuodas rajonu Lietuvā ar mērķi iegūt praktiskas zināšans par iespējām dalībai lēmumu pieņemšanas procesos, identificēt problēmas, ar ko Zviedrijas un Lietuvas NVO ir saskārušās, iepazīties ar labās prakses piemēriem. Projektā tika veikta ārvalstu prakses (Zviedrija, Lietuva) izpēte un izstrādāts turpmākās sadarbības modelis. Tika izdots pētījums "Nevalstisko orgaizāciju darbības ārvalstu prakses izpēte un sadarbības modeļa izstrāde", kas pieejams arī finansējuma saņēmēja mājaslapā www.zviedrudraugukopa.lv. Projektā iesaistītajām NVO noorganizēti 5 semināri sniegti juridiskā konsultanta pakalpojumi, dalībnieki informēti par NVO un MK sadarbības Memorandu, aktivitāšu rezultātā nodibinātas 4 jaunas biedrības. Veikta projekta rezultātu izvērtēšana iesaistītajām 10 NVO, kā arī noorganizēts informatīvs seminārs par projekta rezultātiem masu mēdijiem un interesentiem, nodrošināta projekta publicitāte. Projekta ietvaros izveidota finansējuma saņēmēja mājaslapa www.zviedrudraugukopa.lv.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2014-02-24
Projekta kopējais finansējums: 30 097.60 EUR / 21 152.71 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 27 710.86 EUR / 19 475.30 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 386.74 EUR / 1 677.41 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 930.66 EUR / 21 738.19 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 543.92 EUR / 20 060.78 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 386.74 EUR / 1 677.41 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/010
Projekta īstenotājs: biedrība "Zviedru draugu kopa"
Uzsākšanas datums: 01.03.2013.
Pabeigšanas datums: 30.11.2013.
Juridiskā adrese: Pagastmāja, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433
Telefons: 26536512
Fakss: 63454843
WWW adrese: http://www.priekulesnovads.lv
Statuss: Pabeigts