esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra - izstrādē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Mērķis: uzlabot dalībnieku kapacitāti, zināšanas finansējuma apguvei projektu izstrādē un vadībā, stiprināt to sadarbības, lēmumu pieņemšanas spējas, rezultātā izstrādājot priekšlikumus elektromobiļu (EM) pielietojumam un to uzlādes infrastruktūras plānošanā pašvaldībās, sasniedzot efektīvāku līdzdalību Zemgales pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Mērķa grupa: ZREA , BIMAB , ZNVOAC biedri, darbinieki. Netieši: citu NVO biedri, pašvaldības, iedzīvotāji. Aktivitātes: projekta administrēšana, apmācība, izpēte par Zemgales pašvaldību autotransporta izmantošanu, sadarbības tīkla izveide, pieredzes apmaiņa ar Igaunijas, Lietuvas pašvaldībām, EM izmantošanas un uzlādes demonstrēšana, publicitātes pasākumi. Rezultāti: apmācīti 21 dalībnieki, izveidots sadarbības tīkls ar dažādām NVO, Zemgales un Kurzemes pašvaldībām nākotnes projektu kopīgai realizācijai elektrotransporta attīstības jomā, izstrādāta EM uzlādes punktu interneta karte Zemgalei un priekšlikumi pašvaldībām EM izmantošanai un to uzlādes punktu infrastruktūras ieviešanai, organizēti 2 semināri. Kopējais budžets: LVL 18787,44. Projektu īstenos Zemgalē 10 mēnešus.

Projekta rezultāti: Īstenojot ESF projektu 10 mēnešu garumā, izvirzītie mērķi ir sasniegti: Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA), "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība" (BIMAB) un Zemgales NVO atbalsta centra darbinieki stiprināja kapacitāti un uzlaboja zināšanas par ES un citu ārvalstu finansējuma apguvi un projekta izstrādi un vadību, par sadarbību un lēmumu pieņemšanu komandā, par efektīvu laika plānošanu. Projektā tika īstenotas aktivitātes: - dalībnieku informēšana par elektromobiļiem un to uzlādes iespējām, par valsts politiku un finansējuma piesaistes iespējām; - pašvaldību un to iestāžu aptauja par to izmantotajiem transporta līdzekļu veidiem un specifiku dienesta vajadzībām, par nodomiem nākotnē attīstīt elektromobilitāti; - atgriezeniskās saites nodrošināšana par veikto aptauju, konsultāciju sniegšana par elektromobiļu izmantošanu un to uzlādes iespējām un diskusiju organizēšana, juridisko konsultāciju, skaidrojumu sniegšana; - tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīkla izveide, kura ietvaros notika informatīvā kampaņa par iespējām izveidot elektrisko transporta līdzekļu uzlādes vietas; -Zemgales reģiona elektromobiļu uzlādes punktu kartes izveide (pieejama www.zrea.lv). - Igaunijas un Lietuvas pieredzes elektromobilitātes attīstībā apgūšana, iegūtās informācijas izplatīšana. Projekta ietvaros sagatavots informatīvs materiāls par Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību autotransporta parku un tā izmantošanas pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi inovatīva pakalpojuma modelim Zemgalē – elektromobiļu uzlādes infrastruktūras plānošanā. Nodrošināta publicitāte finansējuma saņēmēja un partneru mājaslapās, sociālajos tīklos, mēdijos.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2014-11-22
Projekta kopējais finansējums: 25 617.52 EUR / 18 004.10 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 23 586.05 EUR / 16 576.37 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 031.47 EUR / 1 427.73 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 617.52 EUR / 18 004.10 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 586.05 EUR / 16 576.37 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 031.47 EUR / 1 427.73 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121
Projekta īstenotājs: Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Sadarbības partneris: biedrība "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība",Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Uzsākšanas datums: 01.09.2013.
Pabeigšanas datums: 30.06.2014.
Juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63005508
Fakss: 63029059
WWW adrese: http://www.zrea.lv
Statuss: Pabeigts