Sākums > Finansējuma avoti

eez-2009  grafiskais elements


Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Antisociāla uzvedība ir sekas bērna vajadzību ignorēšanai agrā bērnībā. Tāpēc projekta mērķis ir attīstīt inovatīvas sociālā darba metodes Latvijas novados, lai mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību. Mērķa grupā ir 48 sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni (48 ģimenes). Projekts tiks īstenots Kuldīgā, Saldū un Cēsīs, bet ārvalstu pieredze tiks gūta Bulgārijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Projekta aktivitātes: a) darbs ar vecākiem un bērniem novados; b) novadu darba grupu izveide ar mērķi nodrošināt intensīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajām institūcijām un organizācijām, vienlaikus regulāri izskatot aktuālas problēmas, izstrādājot tām piemērotus risinājumus un nodrošinot starpinstitucionālu koordināciju; c) speciālistu profesionalitātes paaugstināšana; d) veiksmīgākās ārvalstu prakses identificēšana. Projekta rezultātā tiks veicināta pārmaiņu filozofija darbā ar bērniem un ģimenēm, veidota bērniem draudzīga un iekļaujoša sabiedrība un izstrādāti multidisciplinārs sadarbības modelis, metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai, neveiksmju novēršanas instrumentsdarba kvalitātes uzlabošanai, monitoringa ziņojums.

Projekta rezultāti: Projekta virsmērķis tika sasniegts, sadalot projekta īstenošanas gaitu vairākos secīgos soļos, proti:

a) Saldū, Kuldīgā un Cēsīs, balstoties uz praktisku pieredzi sadarbības veidošanā starp dažādu jomu un institūciju speciālistiem, tika izstrādāts multidisciplināras sadarbības modelis starp pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm, pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju speciālistiem.

b) ir izstrādāta un praksē ieviesta vietējām vajadzībām atbilstoša metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai un novēršanai, veicinot sadarbību ar bērnu vecākiem vai personām, kas tos aizstāj – ir veikta metodiku izstrāde, projekta speciālistiem analizējot notikušās nodarbības, fokusējoties tieši uz inovatīvām sociālā darba metodēm, vienlaikus identificējot nodarbību izdošanās priekšnoteikumus un izmantoto metožu efektivitāti;

c) ir izveidotas starpinstitūciju darba grupas (SDG), lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu ģimeņu ar bērniem atbalstam – Saldū, Kuldīgā un Cēsīs ir izveidotas SDG, kuru locekļi regulāri tikās, lai risinātu konkrētus problēmjautājumus un veicinātu iekļaujošas vides radīšanu bērniem un viņu ģimenēm – tas notika gan speciālistiem savstarpēji sadarbojoties, gan ieviešot projekta īstenošanas ietvaros apgūtās pieejas savā ikdienas darbā.

d) ir izstrādāts un projekta īstenošanas gaitā regulāri tika papildināts Neveiksmju novēršanas instruments, kā ietvaros projekta speciālisti starpnovadu vidē diskutēja par identificētajām problēmām, tādā veidā nodrošinot regulārus kolēģu konsultāciju pasākumus – kopumā projekta laikā ir notikušas sešas starpnovadu tikšanās/kolēģu konsultācijas, kā ietvaros projekta speciālisti apmainījās ar pieredzi, diskutēja par problēmjautājumiem un papildināja savas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, atjaunojošā taisnīguma pieeju, kā arī iekļaujošu un inovatīvu apmācību metožu tēmās.

e) ir īstenoti sešu veidu publicitātes pasākumi – ir notikusi projekta uzsākšanas konference, kā ietvaros speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas un Bulgārijas dalījās pieredzē par inovatīvām un iekļaujošām sociālā darba metodēm, vienlaikus tādā veidā pievēršot plašākas sabiedrības uzmanību projekta mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem. Latviešu un angļu valodās pieejams Konferences ziņojums, kas publicēts bieži apmeklētās mājas lapās – www.providus.lv un Fonda “Biedrība Animus” mājas lapā, tādā veidā sasniedzot vēl plašāku publikas daļu. Tāpat ir notikusi projekta noslēguma konference, kuras laikā speciālisti no Norvēģijas, Bulgārijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas diskutēja par dažādiem agrīnās prevencijas aspektiem. PROVIDUS mājas lapa regulāri tika papildināta ar informāciju par projektu un tā ietvaros izveidotajiem materiāliem, tāpat projekta aktivitātes un rezultāti tika atspoguļoti regulārās publikācijās. Papildus minētajam, tika noorganizēti arī trīs noslēguma pasākumi Latvijas lauku reģionos, kuros notika praktiskais darbs ar bērniem un vecākiem, šo pasākumu laikā plašākam speciālistu lokam tika prezentēts projekta būtiskāko atziņu apkopojums – buklets.

f) projekta noslēgumā tika publicēts Monitoringa ziņojums gan latviešu, gan angļu valodā, kurā cita starpā ir izvērtēts novados paveiktais, sniegts projekta ideju teorētiskais pamatojums un analizēts projekta speciālistu aptaujās paustais viedoklis. Tāpat monitoringa ziņojums ietver pārskatu par labākajām agrīnās prevencijas praksēm Bulgārijā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/115
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.10.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Mazās pēdas”,Nodibinājums „Bērnu attīstības centrs „Saulīte””,Nodibinājums "Mamma mammai fonds",Fonds „Biedrība Animus”
Projekta īstenošanas vieta(s): Cēsis,Kuldīga,Saldus
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Vidzeme,Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 109966.63 EUR / 77 284.99 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94021.47 EUR / 66 078.67 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4948.50 EUR / 3 477.83 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10996.66 EUR / 7 728.50 LVL;
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 67039259
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.providus.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org