eez-2009  grafiskais elements


Aktīvs un radošs dzīvesveids bērnu un jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem, un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai Kurzemes reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta visparējais mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem un senioru grupu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti Kurzemes reģionā - Saldus un Aizputes novados .
Tiešie mērķi un mērķa grupa:
1. Senioru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošinātu tiem iespēju integrēties dzīvē, palielinātu pašnoteikšanās spējas un mazinātu sociālo atstumtību.
2. Bērnu un jauniešu (ar garīgās attīstības traucējumiem) sociālās atstumtības mazināšana caur aktivitātēm, kas veicinās viņu iesaistīšanos un integrāciju sabiedriskajā dzīvē.
3. Jauniešu sociālās atstumtības mazināšana caur radošajām un izglītojošajām aktivitātēm, kas nodrošinās prasmju apgūšanu, pašattīstību un atvieglos viņu iekļaušanos darba tirgū.
4. Internātpamatskolu un pansionāta darbinieku (pedagogi un aprūpētāji) izglītošanas pilnveidošana un paaugstināšana kā līdzeklis senioru un invalīdu, bērnu un jauniešu dzīves uzlabošanai.
Īstenošanas vieta: Rubas speciālā internātpamatskola, Lažas speciālā internātpamatskola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, Kazdangas pagasts Kurzemes reģionā.
Galvenās aktivitātes:
- Semināri pedagogiem Lažas un Rubas speciālajās internātpamatskolās.
- Mūzikas terapijas nodarbības Lažas un Rubas speciālo internātpamatskolu bērniem.
- Seminārs par uzturu un dzīves kvalitāti un radošas nodarbības Cīravas, Aizputes un Kazdangas senioriem.
- Seminārs aprūpētājiem „Rokaižu” pansionātā.
- Rokasgrāmatas par senioru aprūpi sagatavošana, izdošana un izplatīšana.
- Jauniešu profesionālā un radošā nometne topošajiem apkalpojošās sfēras profesionāļiem. Radošas nodarbības. Karjeras diena.
- Pieredzes apmaiņas brauciens pie Igaunijas NVO.
Plānotie rezultāti
Nodarbībās piedalīsies 40 jaunieši un 40 bērni ar garīgās attīstības traucējumiem.
Tiks izglītoti 45 pedagogi, 25 seniori un 35 veco ļaužu pansionāta aprūpētāji.
Nodarbībās piedalīsies 45 jaunieši.
Tiks izdotas un izplatītas 200 rokasgrāmatas par senioru aprūpi.

Projekta rezultāti: Projektā plānotie mērķi ir sasniegti, jo: Projekta ieviešanas rezultātā ir notikusi senioru dzīves pamatapstākļu uzlabošanās, fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās, saskarsmes un komunikācijas palielināšanās un uzlabošanās. Sinerģijas veidošanās starp senioriem un pārējo sabiedrību (pašvaldība un sociāla rakstura valsts institūcijas). Projekta gaitā radušās veiksmīgās prakses popularizēšana valsts un privātajās institūcijās, kas ir saistītas ar senioriem.
Fiziskās un informatīvās aktivitātes Aizputes novadā un Rubas internātskolā, kas palīdzēja fiziskajai attīstībai un uzlaboja 30 senioru veselību. Sociālas atstumtības mazināšana ar izglītības aktivitātēm, kas veicināja 42 bērnu integrāciju sabiedriskajā dzīvē. Sociālās atstumtības mazināšana ar izglītības aktivitātēm, kas veicināja 82 jauniešu integrāciju sabiedriskajā dzīvē. Izglītības aktivitātes 48 skolotājiem un pedagogiem, lai paaugstinātu viņu zināšanas un uzlabotu bērnu un jauniešu dzīvi.
Izglītības aktivitātes 44 pansionātu darbiniekiem un aprūpētājiem, lai paaugstinātu viņu zināšanas un uzlabotu senioru dzīvi.
Projekta īstenošanas periods bija no 01.10.2013. līdz 30.11.2014..
Projekta īstenošanas vieta: Rubas speciālā internātpamatskola, Lažas speciālā internātpamatskola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, Kazdangas pagasts Kurzemes reģionā.
Sasniegti šādi projekta rezultāti: Projekta īstenošanas laikā sasniegti šādi rezultāti: 5 Publikācijas laikrakstos, 17 ziņas biedrības KAC mājas lapā un10 partneru interneta mājas lapās, izstrādāti 700 informatīvi bukleti par projektu, 30 plakāti par projektu, 29 dalībnieki piedalījušies projekta atklāšanas pasākumā, 30 dalībnieki piedalījušies projekta noslēguma konferencē. Jaunas inovatīvas metodes sniegšana skolotājiem un pedagogiem sociālās integrācijas atvieglošanā jauniešiem un bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, ko apguvuši 48 dalībnieki. Pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju piedalījās 3 cilvēki no Latvijas un 3 cilvēki no Igaunijas, tika apmeklētas 4 iestādes. Aktivitātēs "Jauniešu prasmju attīstīšana. Jauniešu kvalifikācija un integrācija sociālajā un darba vidē" piedalījušies 41 dalībnieks. Aktivitātēs "Bērnu dzīves kvalitātes uzlabošana. Bērnu valodas attīstības stimulēšana. Bērnu motoriskās koordinācijas spējas uzlabošana" piedalījušies 42 dalībnieki. Aktivitātēs "Riskam pakļauto jauniešu konkurētspējas veicināšana darba tirgū. Jauniešu amatprasmes un iemaņu apguve, lai iegūtu darbu" piedalījušies 69 dalībnieki, Aktivitātēs "Kvalificētu profesionāļu sagatavošana apkalpojošajai sfērai. Darba prakses iespējas citās Eiropas valstīs" piedalījušies 18 jaunieši. Aktivitātēs "Uzlabot pensionāru aprūpē tieši iesaistīto personu izglītības un sagatavotības līmeni" izglītoti 33 veco ļaužu pansionāta aprūpētāji. Aktivitātē "Pensionāru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās" piedalījušies 23 seniori. Aktivitātēs "Pensionāru dzīves pamatapstākļu uzlabošanās.

Sinerģijas veidošanās starp pensionāriem un pārējo sabiedrību" piedalījušies 30 seniori. Aktivitātēs "Pensionāru dzīves pamatapstākļu uzlabošanās. Pensionāru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās" piedalījušies 23 seniori. Izdoti un izplatīti 220 rokasgrāmatas "Sirmgalvju aprūpes pamatelementi" eksemplāri. Aktivitātē "Uzlabot senioru aprūpē tieši iesaistīto personu izglītības un sagatavotības līmeni" piedalījušies 30 aprūpētāji. Aktivitātē "Pensionāru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās" piedalījušies 15 seniori. Aktivitātē "Senioru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās. Sinerģijas veidošanās starp senioriem" piedalījies 21 seniors.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/061
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 04.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Kopienas Attīstības Centrs (KAC)”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Aizputes novada Cīravas pagasta pārvalde,Lažas speciālā internātpamatskola,Saldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola,MTÜ Loometaru,Aizputes novada dome
Projekta īstenošanas vieta(s): Cīravas pagasts,Kazdangas pagasts,Lažas pagasts,Rubas pagasts
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 28455.50 EUR / 19 998.64 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 24329.27 EUR / 17 098.71 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1280.49 EUR / 899.93 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2845.74 EUR / 2 000.00 LVL;
Juridiskā adrese: Vīlandes iela 7-16, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 28209936
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.kaclatvia.blogspot.com

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org