Drukāt |

Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Līdztiesība - atšķirīgi dzimumi, vienādas tiesības[..]

eez-2009  grafiskais elements


Līdztiesība - atšķirīgi dzimumi, vienādas tiesības, vienlīdzīgas iespējas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis:
• Apzināt un izpētīt ārpus ģimenes aprūpē augušu jauniešu izpratni par dzimumu lomām un dzimumu līdztiesību.
• Mazināt stereotipus, padziļināt jauniešu izpratni un zināšanas par dzimumu identitātes, lomu līdztiesības nozīmi harmonisku attiecību veidošanā, nodarbinātībā un karjerā.
• Veicināt nevalstisko organizāciju un pedagogu prasmes iekļaut audzināšanas procesā dzimumu lomu un līdztiesības jautājumu skaidrošanu, izmantojot metodiskos ieteikumus, kas veidoti balstoties uz pētījumu un sadarbībā ar Krievijas partneriem gūto pieredzi.
Mērķa grupa: 17 - 20 gadus veci ārpusģimenes aprūpē (bērnunamos) auguši jaunieši.
Īstenošanas vieta:
□ Rīga, Katrīnas iela 12, LV 1045;
□ Biedrība „Nepaliec viens”, Zentenes iela 25-30, Rīga, LV 1069
□ Ventspils bērnu nams „Selga”, Pērkoņu 21, Ventspils, LV 3601
□ Rēzeknes pilsētas bērnu patversme, Viļānu iela 10, Rēzekne, LV 4601
□ Zīle, bērnu nams –patversme, Ozolmuiža, Alojas novads, LV 4062
□ Jelgavas bērnu nams – patversme, Zirgu iela 47a, LV 3008
□ Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs, 10-.I Golovko, 180004, Pleskavas apgabals, Krievijas Federācija
Rezultāti:
□ Iegūti dati par mērķa grupas zināšanām, stereotipiem izpratni par dzimuma lomām, dzimumu identitāti un līdztiesību; uz kuru pamata izstrādāts pētījumā balstīts metodiskais materiāls darbam ar bērnu namu audzēkņiem;
□ Neformālās nodarbībās izglītoti 80 bērnu namu jaunieši, padziļinot izpratni par dzimuma identitāti/lomām un dzimuma līdztiesību savstarpējās attiecībās, nodarbinātībā, karjerā;
□ 20 bērnu namu jaunieši/līderi piedalījušies nometnē, iegūstot padziļinātas zināšanas par līdztiesības jautājumiem un prasmes sniegt informatīvu atbalstu vienaudžiem;
□ Stiprināta NVO un bērnu namu pedagogu sadarbība un paaugstināts to zināšanu līmenis dzimumu līdztiesības jautājumu skaidrošanā bērnu namu jauniešiem;
□ Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krievijas Federāciju;
□ Seminārs 35 bērnu namu pedagogiem, NVO pārstāvjiem un interesentiem par projekta rezultātiem, kurā prezentēti metodiskie ieteikumi dzimumu līdztiesības jautājumos darbā ar bērnu namu audzēkņiem
□ Pētījums par „Bērnu namu jauniešu izpratni par dzimumu identitāti un dzimumu lomām un zināšanas un attieksmes dažādos dzimumu līdztiesības aspektos” – drukātā un DVD formātā, kā ari ievietots biedrības un partnerorganizācijas „Nepaliec viens” mājas lapā;
□ Metodiskie ieteikumi pedagogiem un nevalstiskajām organizācijām par bērnu namu jauniešu izglītošanu dzimumu līdztiesības jautājumos
□ Izveidota sadaļa mājas lapā par projekta aktivitātēm – tekstuāla un video informācija

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija:
Apzināt un izpētīt ārpus ģimenes aprūpē augušu jauniešu izpratni par dzimumu lomām un dzimumu līdztiesību.
Mazināt stereotipus, padziļināt jauniešu izpratni un zināšanas par dzimumu identitātes, lomu līdztiesības nozīmi harmonisku attiecību veidošanā, nodarbinātībā un karjerā.
Veicināt nevalstisko organizāciju un pedagogu prasmes iekļaut audzināšanas procesā dzimumu lomu un līdztiesības jautājumu skaidrošanu, izmantojot metodiskos ieteikumus, kas veidoti balstoties uz pētījumu un sadarbībā ar Krievijas partneriem gūto pieredzi.
Projekta īstenošanas vieta: Latvija (Rīga, Ventspils, Rēzekne, Jelgava, Alojas novads), Krievijas Federācija (Pleskava)
Projekta tiešā mērķgrupa:
1) Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 80 bērni un jaunieši

2) NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā:

- 80 biedri;

- 8 darbinieki

- 7 brīvprātīgie

t.sk. 54 sievietes un 121 vīrietis.
Projekta rezultāti:
1) Aizpildītas 80 aptaujas anketas, veiktas 4 fokusa grupas diskusijas par dzimumu līdztiesību, Veikts pētījums un iegūta informācija no anketām un fokusa grupas diskusijām, kas raksturo ārpus ģimenes institūcijās dzīvojošu jauniešu izpratni par dzimu līdztiesību.
2) kopumā 32 nodarbības-diskusijas 4 dažādos Latvijas bērnu namos pa vienai nodarbībai katru mēnesi 8 mēnešu periodā, kā arī katrā no iesaistītajiem bērnu namiem regulāri strādājis pedagogs. 20 aktīvi jaunieši pieteikušies dalībai nometnē.
3)Sešu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Pleskavas reģionu Krievijas Federācijā, kurā piedalījušies 2 biedrības un 2 partneru organizācijas “Nepaliec viens” pārtāvji un kura laikā tika iepazīta biedrība “Neatkarīgo sieviešu sociālais centrs” - tā darbības principi, notika dalība seminārā un tika apmeklētas 4 ārpus ģimenes aprūpes institūcijas;

4) 7 dienu nometnē "Tavas tiesības. Zini un izmanto” piedalījās 20 bērni no četrām ārpus ģimenes aprūpes institūcijām. Nometnes laikā īstenotas visas plānotās aktivitātes.

5) Izdoti metodiskie ieteikumi pedagogiem un nevalstiskajām organizācijām par bērnu namu bērnu izglītošanu dzimumu līdztiesības jautājumos - 1000 eksemplāri drukātā formātā un 900 eks. DVD diskos, 100 eks. ierakstīti DVD diskos no bāreņu biedrības “Saules bērni” finanšu līdzekļiem.

6) Noorganizēts seminārs par pētījuma rezultātiem un metodiskā materiāla pielietošanu 40 dalībniekiem (pedagogi, NVO pārstāvji un interesenti, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija).

7) Nodrošināta projekta publicitāte.
Projekta īstenošanas rezultātā tika mazināti stereotipi, padziļināta jauniešu izpratne un zināšanas par dzimumu identitātes un lomu līdztiesības nozīmi harmonisku attiecību veidošanā, nodarbinātībā un karjerā. Tāpat projektā veicinātas nevalstisko organizāciju un pedagogu prasmes iekļaut audzināšanas procesā dzimumu lomu un līdztiesības jautājumu skaidrošanu, izmantojot metodiskos ieteikumus, kas veidoti, balstoties uz pētījumā un sadarbībā ar Krievijas partneriem gūto pieredzi.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/064
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Bāreņu biedrība „Saules bērni”"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība ''Nepaliec Viens'',Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 48157.05 EUR / 33 844.97 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 41174.27 EUR / 28 937.44 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2167.07 EUR / 1 523.03 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4815.71 EUR / 3 384.50 LVL;
Juridiskā adrese: Lienes iela 7-3, Rīga, LV-1019
Tālr. nr.: 29284031
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.barenubiedriba.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 12.07.20