eez-2009  grafiskais elements


Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un ieviest „ psihosociālo sistēmiskā sociāla darba” pieeju darbā ar ģimenēm ar bērniem ikdienas sociālā darba praksē sociālajos dienestos un citās sociālo palojumu institūcijās.
Mērķa grupa: sociālā riska ģimenes ar bērniem un sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem.
Partnerība: projektā piedalās 7 reģionālie partneri (novadu sociālie dienesti).
Īstenošanas vieta: Zemgale (Tukuma novads, Dobeles novads), Kurzeme (Kuldīgas novads, Saldus novads, Ventspils novads, Talsu novads, Rojas novads), Jūrmala un Rīga.
Galvenās aktivitātes:
1. Ekspertu izstrādāta un realizēta „psihosociālo sistēmiskā sociālā darba” apmācības programmu;
2. Sistēmiskā psihosociālā pieeja tiks aprobēta ilgstošākā praksē ar ģimenēm un bērniem, prakses laikā tiek nodrošinātas supervīzijas;
3. Tiks izstrādāta aprobēta metodoloģija: rokasgrāmata, psihosociālo pakalpojumu modeļi sociālos dienestos un projekta rezultāti tiks popularizēti valsts, pašvaldības un NVO iestādēm;
4. Tiek veikti informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi.
Plānotie rezultāti:
- Tiks apmācīti 12 sociālie darbinieki psihosociālā sistēmiskā darbā, un 48 reģionālas sociālā riska ģimenes saņems jaunu sociālo pakalpojumu;
- Izdota metodoloģijas rokasgrāmata 200 eksemplāros;
- Tiks realizēti 3 reģionāli prezentācijas semināri – 100 cilvēkiem un realizētas tikšanās sociālo pakalpojumu iestāžu vadītājiem un LR LM;
- Tiks izveidots profesionāls blogs, e-apkārtraksts 80 sociālo pakalpojumu sniedzējiem, par projekta gaitu un rezultātiem;
- Pēc projekta rezultāti (aprobētā prakse) tiks izmantoti kā ikdienas praksē 7 partneru organizācijās.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija izstrādāt un aprobēt jaunu (Latvijas institūcijai) "sistemātisku psihosociālā" sociālā darba formu darbā ar sociālā riska ģimenēm 7 pašvaldības sociālos dienestos
Mērka grupa: 50 sociālā riska ģimenes ar bērniem un 14 sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem
Īstenošanas vieta: Zemgalē - Tukuma novads un Dundagas novads, Kurzemē - Kuldīgas novads, Saldus novads, Ventspils novads, Talsu novads un Rojas novads, Jūrmala un Rīga
Projekta partneri, 7 reģionālās pašvaldības - sociālie dienesti

Galvenās aktivitātes un rezultāti:
1. izveidota inovatīva (praktiski aprobējama) sociālā darba kvalifikācijas paaugstinoša programma (224 stundas) sociāliem darbiniekiem darbā ar sociālā riska ģimenēm
2. apmācīti 14 profesionāli sociālie darbinieki sociālā darba sistemātiskajā pieejā un konsultēšanā
3. jaunā prakse ieviesta, nodrošinot 50 ģimenēm jauno pieeju 10 sesiju konsultācijās "aci pret aci" vai 30 stundu grupu sesijās
4. izveidots projekta blogs http://socialaisdarbs.blogspot.com par projekta procesu un rezultātiem, 7400 apmeklējumi
5. tikšanās ar reģionālo pašvaldību - sociāliem dienestiem un Labklājības ministriju
6. izanalizēts katrs aprobācijā iesaistītais gadījums, tādējādi veidojot uz gadījumu analīzi procesa aprakstu, iekļaujot daļu rokasgrāmatā kā "case study" rezultātu izplatīšanai
7.notikuši trīs reģionālie semināri, piedaloties 115 sociālā darba profesionāļiem vai sociālo dienestu vadītājiem
8. izstrādāta un izplatīta rokasgrāmata "Psihosociālais sociālais darbs sistemātiskajā pieejā", 200 eksemplāri izplatīti visā Latvijā
9. 12 profesionāļi turpinās ieviest jauno praksi ikdienas darbā

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/132
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "C Modulis"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Rojas novada sociālais dienests,Talsu novada sociālais dienests,Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”,Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”,Saldus novada p/a „Sociālais dienests”,Ventspils novada sociālais dienests,Dobeles novada sociālais dienests
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Rīga,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 39484.69 EUR / 27 750.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 33759.41 EUR / 23 726.25 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1776.81 EUR / 1 248.75 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 3948.47 EUR / 2 775.00 LVL;
Juridiskā adrese: Gulbju iela 83 k-1, Jūrmala, LV-2011
Tālr. nr.: +371 29658213
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org