Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > "Radoša cilvēka prasmju skolas” un starpreģio[..]

eez-2009  grafiskais elements


"Radoša cilvēka prasmju skolas” un starpreģionāla tīkla izveide sociālā atstumtības riska grupu atbalstam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta īstenošanas laikā tiek izstrādāts „Radoša cilvēka prasmju skolas” metodiskais materiāls, tā ietvaros izveidots starpreģionu zināšanu un resursu atbalsta tīkla pilotprojekts, aktivizēta nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaistīšana metodikas realizācijā un veicināta sociālā riska grupu, sevišķi lauku bērnu, jauniešu un ģimeņu, personu ar invaliditāti labklājības izaugsme, mazinot sociālo nevienlīdzību un radot iespēju piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā.
Projekta mērķi ir izstrādāt un ieviest „Radoša cilvēka prasmju skolas” metodiku Jūrmalas pilsētā un Jaunjelgavas novadā. 60 sociālās atstumtības riska grupu dalībniekiem un 10 nevalstisko organizāciju pārstāvji un brīvprātīgie pilnveido iemaņas prasmju darbnīcā, apgūst un integrē praksē jaunrades un eksakto zinību iemaņas, iesaistās atbalstoša zināšanu un resursu tīkla izveidē, saņem psihologa konsultācijas, veicinot pašattīstību, sociālo vienlīdzību un nodarbinātību.
Projektā tiek izstrādāts inovatīvs nodarbību ciklu „Praktiskās dabaszinātnes”, kas ietver praktisku zināšanu apguvi matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, fizikā un astronomijā, šo zināšanu radošu sasaisti ar izmantojumu prasmju darbnīcā un ikdienas dzīvē.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis vispārējais mērķis bija izstrādāt “Radoša cilvēka prasmju skolas” – inovatīva sociālā pasākuma modeli un metodisko materiālu, tā ietvaros izveidot zināšanu un resursu atbalsta tīkla pilotprojektu Latvijas reģionos, aktivizējot nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaistīšanu metodikas realizācijā un veicinot sociālā riska grupu, sevišķi lauku bērnu, jauniešu un ģimeņu, kā arī personu ar invaliditāti labklājības izaugsmi, mazinot sociālo nevienlīdzību un radot iespēju piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 82 bērni, 50 jaunieši, 16 ģimenes ar bērniem, 10 personas ar invaliditāti. Ka arī NVO, kas pārstāv iepriekš minētās iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 6 biedri un 18 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Izveidots viens metodiskais materiāls radošu prasmju un praktisku dabas zinību apguvei, kas aprobēts Jaunjelgavas novadā un Jūrmalā.
Izstrādāts “Praktisko dabaszinātņu” nodarbību cikls (konkrētas vides spēles, ņemot vērā iesaistītās mērķauditorijas zināšanu apjomu), saistot dabas zinību apguvi ar radošu prasmju nodarbībām.
Izveidots zināšanu un resursu atbalsta tīkls, kurā iekļauts biedrības, to biedri, un biedrorganizācijas un amatnieki.
Psihologa atbalsta nodarbības un individuālas psihologa konsultācijas bija pieejamas 181 mērķauditorijas dalībniekam. Galvenās apspriestās tēmas – problēmsituācijas un spriedze ģimenē, stresa mazināšana, attiecības skolā, problēmsituācijas ar pusaudžiem, u.t.t.
Projekta laikā ir īstenoti sākotnējie mērķi – ir veicināta sociāla riska grupu, sevišķi lauku bērnu un jauniešu, ģimeņu, ka arī personu ar invaliditāti labklājības izaugsme un samazināta sociālā nevienlīdzība un radīta iespēja piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā. Pavisam projekta laikā 84 bērniem, 50 jauniešiem 17 ģimenēm ar bērniem bija radīta iespēja apgūt jaunas radošas prasmes, praktiskas zināšanas dabas zinātnēs, saņemt psihologa konsultācijas, tādejādi iesaistoties sabiedriskās aktivitātes un mazinot sociālo nevienlīdzību.
Projekta norises laikā tika sekmēta pusaudžu sadarbība un ģimenes kopīgas nodarbinātības iespējas, iesaistot dažāda vecuma ģimenes locekļus kopīgā jaunu, vietējo resursu izmantošanā balstītu prasmju un zināšanu apguvē.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/139
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.10.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Ekociemats”,Biedrība „Spūldzīte””,Biedrība „Austras biedrība”
Projekta īstenošanas vieta(s): Jūrmala,Jaunjelgavas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 13
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49772.06 EUR / 34 980.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42555.10 EUR / 29 907.89 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2239.75 EUR / 1 574.11 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4977.21 EUR / 3 498.00 LVL;
Juridiskā adrese: Parka iela 1, Jūrmala, LV-2015
Tālr. nr.: 20203120
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.undine.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org