esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eez-2009  grafiskais elements


Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projektu programmas mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos, attīstot inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību.
Projekta īstenošanas vieta – Valmiera.
Atbalstītā projektu programma paredz:
1. Nodrošināt publicitātes pasākumus un informācijas pieejamību;
2. Paaugstināt organizācijas un mērķa grupas kapacitāti motivācijas programmās;
3. Sekmēt alternatīvu pakalpojumu sniegšanu jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti;
Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
1. Projekta publicitātes ietvaros uzsākšanas un noslēguma pasākumi, 85 dalībnieki;
2. Radošo nodarbību darbnīcas apmeklē un piedalās 1028 dalībnieki;
3. Noorganizētas 2 sevis pilnveidošanas sporta nometnes, 40 jaunieši ar invaliditāti un 10 brīvprātīgie;
4. Attīstīts kopienas sociālais darbs Camphill ciematā 2x, 20 jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
5. Noorganizēts lekciju kurss „Asistents personām ar invaliditāti”, 20 dalībnieki (gan vecāki, gan sociālie darbinieki);
6. Noorganizēts motivācijas programmas apmācību cikls, 36 dalībnieki;
7. Sniegtas 175 individuālas psihologa konsultācijas, 25 dalībnieki;
8. Noorganizēts 30 nodarbību cikls ārstnieciskā vingrošanā, 24 dalībnieki;
9. Veikti publicitātes pasākumi (10 publikācijas vietējā presē, informācija mājas lapās 16x, 200 informatīvie materiāli, projekta bukleti 200 eks.).

Результаты проекта: Projekta mērķis bija veicināt personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos, attīstot inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 5 jaunieši, 58 bērni un jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 65 bērnu un jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem ģimenes locekļi, 70 personas ar invaliditāti, 16 bērni un jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 4 biedri, 16 darbinieki un 9 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu bērniem/jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti mazināts sociālās atstumtības risks, nodrošinot regulāras nodarbības noderīgu prasmju apguvē;
• 16 jauniešiem ar intelektuālā rakstura traucējumiem nodrošināts inovatīvs sociālais pakalpojums – kopienas sociālā darba attīstīšana;
• 40 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti nodrošināta sevis pilnveidošana 2 vasaras sporta nometnēs, savukārt 5 brīvprātīgie (arī ar invaliditāti vieglākā formā) sniedza atbalstu šiem bērniem un jauniešiem;
• 44 bērniem/jauniešiem un 40 pieaugušajiem ar invaliditāti regulāri nodrošināta noderīgu prasmju un iemaņu apguve, kas rosināja dalībnieku pašattīstību. 15 jaunieši – zēni apguvuši dažādas prasmes kokapstrādes nodarbībās;
• 21 dalībniekam (sociāliem darbiniekiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem) sniegta iespēja apgūt apmācību programmu Asistents personām ar invaliditāti, saņemot Apliecību par apmācību beigšanu;
• Psihologa konsultācijas saņēmušas 27 personas, gan jaunieši, gan pieaugušie ar invaliditāti, gan ģimenes locekļi, nodrošinātas arī individuālas psihologa konsultācijas. Kopējais konsultāciju apjoms ir 175 stundas;
• 24 dalībniekiem nodrošināts sociālais pakalpojums – ārstnieciskā vingrošana, veselības stiprināšanai;
• Nodrošināta projekta publicitāte, kā viena no galvenajām projekta īstenošanas metodēm.
Projekta īstenošanas rezultātā gan radošo nodarbību laikā, gan motivējošo lekciju laikā, gan individuālo psihologu konsultācijās, ir veicināta projekta mērķa grupas izpratne par to, ka līdzdarbošanās sabiedrības dzīvē ir saistīta ne tikai ar ārējiem faktoriem, bet galvenokārt iekšējiem – psiholoģiskajiem, personības briedumu raksturojošiem faktoriem. Valmierā un apkārtējos novados ir mazināts sociāli atstumto iedzīvotāju skaits, kuri novērtē Fonda pakalpojumu pieejamību un līdzdalību mērķa grupas integrācijai. Īstenojot aktivitātes, tika nodrošināta dalība cīņā pret sociālo atstumtību, ieskaitot arī bērnu atstumtību, rezultātā veicināta pieeja izglītībai un prasmju attīstībai.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/PP/1/MEC/154
Дата утверждения проекта: 11.09.2013.
Дата заключения проектного договора: 22.11.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Fonds „Iespēju tilts”"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Valmieras rajona invalīdu sporta klubs „StarsS”"
Место осуществления проекта: Valmiera,Burtnieku novads
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 24
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 55517.90 EUR / 39 018.20 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 47467.80 EUR / 33 360.56 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2498.31 EUR / 1 755.82 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5551.79 EUR / 3 901.82 LVL;
Юридическии адрес: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Номер тел.: +371 29904159
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: -

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org