Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atb[..]

eez-2009  grafiskais elements


Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir vienotas sabiedrības veidošana Latvijā, attīstot sociālās integrācijas atbalsta mehānismus romu kopienai Latvijā.
Projekta tiešais mērķis ir sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.
Projekta mērķa grupa ir Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa - romu bērni un jaunieši.
Īstenošanas vieta: ir visi 4 Latvijas reģioni (izņemot Rīgu), jo romu kopiena Latvijā dzīvo „izkaisīti” daudzās vietās.
Galvenās aktivitātes: apmācības par dažādības vadību un nediskrimināciju izglītībā, romu mediatoru apmācība un darbība, resursu centru romu bērniem un jauniešiem izveide, inovatīvu starpkultūras pasākumu īstenošana, informatīvu palīgmateriālu izstrāde, profesionāļu konsultācijas un starpetnisko NVO sadarbības tīkla izveide u.c.
Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: veicināta čigānu bērnu iekļaušana izglītības sistēmā, un čigānu kopienas integrācija sabiedrībā, apgūta starptautiskā pieredze un apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, izveidota un apmācīta mediatoru- romu grupa, izveidoti resursu centri mērķa grupai, iesaistīta pamatnācija un mazināti negatīvie stereotipi pret romiem, paaugstināts romu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte (pilsonības iegūšana, brīvprātīgais darbs).

Projekta rezultāti: Projekta vispārējais mērķis bija vienotas sabiedrības veidošana Latvijā, attīstot sociālās integrācijas atbalsta mehānismus romu kopienai Latvijā.
Projekta tiešais mērķis bija sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.
Projekta mērķa grupa bija Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa - romu bērni un jaunieši. projekts tika īstenots visos četros Latvijas reģionos (izņemot Rīgu), jo romu kopiena Latvijā dzīvo "izkaisīti" daudzās vietās.
Projekta galvenas aktivitātes tika virzītas uz apmācībām par dažādības vadību un nediskrimināciju izglītībā, romu mediatoru apmācību un darbību, resursu centru romu bērniem un jauniešiem izveidi, inovatīvu starpkultūras pasākumu īstenošanu, informatīvu palīgmateriālu izstrādi, profesionāļu konsultācijām un starpetnisko NVO sadarbības tīkla izveidi.
Projekta galvenie rezultāti:
Projekta īstenošana sekmēja čigānu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un integrāciju sabiedrībā:
1) 32 skolotāju un speciālistu apmācību jaunai metodoloģijai Latvijā (programmu Grunnlaget nodrošināja Norvēģijas partneris) darbam ar romu bērniem un jauniešiem;
2) vairāk nekā 60 skolotāju apmācību dažādības vadībai un nediskriminācijai un sociālai vienlīdzībai izglītībā;
3) Četru Resursu centru romu bērniem un jaunatnei izveidi un nodarbību cikla Resursu centros nodrošināšanu;
4) 131 romu bērnu un jauniešu iesaistīšanu projekta aktivitātes un atbalsta sniegšanu;
5) cilvēku un sabiedrības informēšanu par projektu un par romu ģimeņu integrēšanas iespējam sabiedrībā ar aktīvu informācijas kampaņu - izveidoti un īstenoti 188 dažādi publicitātes pasākumi.


Projekts nodrošināja romu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veidojis komunikācijas saikni starp pašvaldības un valsts institūcijām un romu kopienu, nostiprināja pārliecinošāku inter kulturālo dialogu mazinot sociālās atšķirības un iespējas, organizējot 5 romu mediatoru darbību četros Latvijas reģionos .

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MAC/041
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Sabiedriskā organizācija "Resursu centrs Pedverket",Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternatīvas”
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava,Daugavpils,Talsi,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Vidzeme,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 107698.02 EUR / 75 690.60 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 92081.81 EUR / 64 715.46 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4846.41 EUR / 3 406.08 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10769.80 EUR / 7 569.06 LVL;
Juridiskā adrese: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202
Tālr. nr.: 65235635
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.iic.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org