Home > News > News archive > ESF news > Izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu Eiropas Savi[..]

Izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu Eiropas Savienības fondu apguvi, vadību un uzraudzību nākamajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Š.g. 31.oktobrī ir noslēdzies Darba grupas administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu apguvē darbs, lai sagatavotu priekšlikumus, kas būtu ieviešami, gatavojot jaunā plānošanas perioda dokumentus un normatīvos aktus.

Kopumā  pusgada laikā ir notikušas 10 darba grupas sanāksmes un Finanšu ministrijā iesniegti 32 priekšlikumi gan par projektu atlases kārtības uzlabošanu, projektu pieteikumu vienkāršošanu un projektu ideju atlases procedūras ieviešanu, gan par juridiskām niansēm līgumu slēgšanā un iepirkumu procedūru veikšanā, gan par projekta izmaksu pamatojošās dokumentācijas samazināšanu, kā arī par Eiropas Savienības logo un vizuālo identitāšu prasību samazināšanu un virkne citu priekšlikumu.

Lai nodrošinātu konstruktīvu viedokļu apmaiņu priekšlikumu izstrādē un identificētu esošās problēmas un nepilnības Eiropas Savienības fondu vadībā un apguvē, darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji gan no Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto ministriju puses, gan arī projektu īstenotāju pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

Darba grupas vadītāja, Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe uzsver, ka Eiropas Savienības fondu līdzekļi ir būtisks ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā un ir svarīgi šos līdzekļus ieguldīt maksimāli efektīvi, fondu apguvi padarot vienkāršu un caurskatāmu, kā arī projektu īstenotājiem saprotamu. Projektu īstenotāju un fondu administrētāju veiktais darbs tiek augstu vērtēts, un nav pieņemami, ka administratīvās procedūras kavē un apgrūtina Eiropas Savienības fondu apguvi. „Darba grupa ir konsekventi strādājusi, lai novērstu lieku administratīvo slogu un, mācoties no šī plānošanas perioda pieredzes, nākamā finansējuma apgūšanu padarītu projektu īstenotājiem draudzīgāku,” skaidro S.Gulbe.

Daži no priekšlikumiem, ko turpmāk darba grupas eksperti ierosina ieviest, lai atvieglotu projektu pieteicēju un īstenotāju darbu:

 

  • ieviest projektu ideju atlases kārtu projektu konkursos, t.i., atsevišķās programmās organizēt projektu atlasi divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek iesniegts projekta idejas īss izklāsts, bez detalizētiem aprēķiniem, pamatojumiem un pavaddokumentiem. Otrajā kārtā iesniegt pilno projektu pieteikumu tiktu aicināti tie iesniedzēji, kuru projektu idejas atzītas par attiecīgā konkursa nosacījumiem atbilstošām un konkurētspējīgām;
  • lai novērstu aritmētiskas un tehniskas kļūdas projektu iesniegumu izstrādes procesā, ieviest vienotu projektu iesniegumu veidlapu dažādiem fondiem, kuras aizpildīšana būtu iespējama elektroniskā formā ar vienlaicīgu aritmētisko kļūdu labojumu, kā arī teksta ierobežojuma iespējām;
  • saistībā ar maksājumu pamatojošo dokumentu sagatavošanu un pārbaudi, rekomendējams kontrolējošām iestādēm veikt dokumentu izlases pārbaudes, kā arī veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās izlases kārtībā. Noteikt iespējami vienkāršotus nosacījumus administratīvo izmaksu nemainīgās likmes (flat rate), vienas vienības izmaksu standarta skalas (unit cost) un kopsummas maksājumu (lump sums) izmantošanai ES fondu finansētu projektu īstenošanā.

Turpmāk Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments uzturēs dialogu ar Finanšu ministriju par iesniegto priekšlikumu iestrādi normatīvajos aktos.

Valsts kanceleja aicina ikvienu, kuram ir pieredze ES fondu projektu īstenošanā, dalīties ar idejām birokrātijas mazināšanā, priekšlikumus un vērtējumus paužot izveidotajā interneta vietnē: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/.

Uzziņai

Starpinstitūciju darba grupa tika izveidota ar Ministru prezidenta 2013.gada 23.aprīļa rīkojumu Nr. 147 „Par darba grupu”, lai sagatavotu un iesniegtu Finanšu ministrijā konkrētus un argumentētus priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu normatīvā regulējuma vienkāršošanu, lai mazinātu administratīvā sloga iestrādi normatīvajos aktos Eiropas Savienības fondu vadībā 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ņemot vērā 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu Valsts stratēģiskā ietvardokumenta prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējumu, SIA "GF Konsultācijas" izvērtējumu "Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām", kā arī Finanšu ministrijas plānoto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas efektivizācijas iespēju izvērtējumu.

Informāciju sniedza:

Solvita Gulbe,

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja

Plašākai informācijai:

Baiba Jakovļeva,

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta

konsultante-tehniskās palīdzības projekta vadītāja

tālr.: 67082914; e-pasts:

 

 

Informācija sagatavota pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai”. Pasākums ilgs 20 mēnešus, kuru laikā plānota komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes. Aicinām ikvienu sekot profiliem sociālajos tīklos Twitter un draugiem.lv: www.twitter.com/vk_esfprojekti, www.draugiem.lv/vk_esfprojekti. Te publicētās ziņas var lasīt arī cilvēki, kas nav reģistrējušies kā šo sociālo tīklu lietotāji. Informācija tiek apkopota arī Valsts kancelejas tīmekļa vietnē http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/sasniegumi/