esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

sif-jauns-kras


Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 25.03.2014. Sākotnēji: 10.02.2014.
Срок подачи заявок: 28.04.2014. 2.jomai Sākotnēji: 10.03.2014.
Финансирование: 428571 EUR

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem, kā arī reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti divās jomās:

Programma nodrošinās iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Programmas mērķa grupa ir:

  • 1.atbalsta jomā: pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji;
  • 2.atbalsta jomā: Reemigranti un viņu ģimenes locekļi gan pieaugušie, gan bērni, kuri kopā ar reemigrantu pārceļas uz dzīvi Latvijā. Kā reemigrantus saprotot Latvijas pilsoņus un nepilsoņus, kas izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un pārceļas atpakaļ uz patstāvīgu dzīvi Latvijā, vai viņu bērni, kas dzimuši ārvalstīs.

Kopējais programmas ietvaros 2014.-2016.g. periodā pieejamais finansējums 428 571 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, tai skaitā:

  • 1.atbalsta jomas projektiem pieejamais finansējums ir 341 490 EUR, no kuriem 102 447 EUR (30%) paredzēts piešķirt projektu īstenošanai Latgales plānošanas reģionā un 102 447 EUR (30%) Rīgas plānošanas reģionā. Ja Latgales un Rīgas plānošanas reģioniem rezervētais finansējums netiks apgūts pilnībā, tas tiks novirzīts citu reģionu projektu atbalstam;
  • 2.atbalsta jomas projektiem finansējums ir 87 081 EUR.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 1 500 līdz 30 000 EUR.

Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2014.gada 1.augustā.
(25.03.2014. atkārtoti izsludinātajam konkursam 2.jomas projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2014.gada 1.septembrī)
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde).

Programmas „Latviešu valodas apguve" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 2.atbalsta jomai atkārtoti: 2014.gada 28.aprīlis plkst.18:00. [lasīt vairāk]

Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informatīvais seminārs notika 2014.gada 27.februārī Rīgā. 

| semināra darba kārtība | Semināra prezentācijas | Jautājumu un atbilžu kopsavilkums |

***

Saistošie dokumenti

 

Нет проектов для этой программы