Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF jaunumi > Sasniegti gandrīz visi Eiropas Sociālā fonda proje[..]

Sasniegti gandrīz visi Eiropas Sociālā fonda projektu uzraudzības rādītāji

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds, izvērtējot 2013.gadā un iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā sasniegto, secina, ka neskatoties uz to, ka vēl turpinās vairāku projektu īstenošana, jau ir sasniegti gandrīz visi plānotie rezultāti. Šo gadu plānots veltīt sasniegumu detalizētākai analīzei, rezultātu publiskošanai, kā arī jaunā plānošanas perioda nosacījumu izstrādei.

Atskatoties uz paveikto 2013. gadā, Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītājs Haralds Beitelis norāda uz nozīmīgo darbu, kas tika paveikts izstrādājot priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai ES fondu vadībā. Kopumā izstrādāti 32 priekšlikumi, kas tika iesniegti Finanšu ministrijai kā ES fondu Vadošajai iestādei. Šobrīd, kad noris jaunā plānošanas perioda tiesiskā regulējuma izstrāde, Valsts kanceleja rūpīgi seko tam, lai darba grupas priekšlikumi tiktu iekļauti, normatīvajos aktos. Plašāk par priekšlikumiem šeit.

Lai novērstu valsts interesēm nelabvēlīgu civiltiesisku līgumu slēgšanu un neplānotu finanšu saistību uzlikšanu valsts budžetam, ja neatbilstoša civiltiesiska līguma rezultātā netiek piešķirts ES fondu vai cita ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, 2013.gadā tika izstrādāta instrukcija, kas paredz nodrošināt valsts interešu aizsardzību, slēdzot civiltiesiskos līgumus ārvalstu finanšu instrumentu vidē. Vienotu pamatnosacījumu trūkums līgumu izstrādes procesā valsts pārvaldes iestādēs līdz šim radījis vairāku desmitu miljonu lielus zaudējumus.

Pagājušajā gadā Valsts kanceleja īpašu uzmanību veltīja tās uzraudzīto projektu rezultātu popularizēšanai, komunikācijā akcentējot praktiskos ieguvumus un ietekmi iedzīvotāju vai uzņēmumu ikdienas atvieglošanā. Tika uzsākta komunikācija populārākajās sociālajās platformās Twitter un draugiem.lv, kā arī Ministru kabineta lapā izveidota sadaļa, kurā apkopota aktuālā informācija ar projektu piemēriem, kas snieguši praktisku ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Darbs šajā virzienā turpināsies arī 2014.gadā.

Atzīstot nepieciešamību pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto nodarbināto zināšanas, 2013.gadā Valsts kanceleja noorganizējusi vairāk nekā 40 seminārus, kuros apmācīti 1095 cilvēki. Vislielāko interesi izraisījušas apmācības, kurās bija iespēja papildināt zināšanas nodokļu likumdošanas, publisko iepirkumu, ES fondu uzraudzības rādītāju definēšanas un projektu rezultātu izvērtēšanas jomā.

2014.gadā ir sācies jaunais ES fondu plānošanas periods, tāpēc šobrīd jau notiek nākotnes aktivitāšu plānošana. 2014.gada 11.februārī Ministru kabinetā tika apstiprināta Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. -2020.gada plānošanas periodam. Saskaņā ar to Valsts kanceleja būs atbildīga par valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi divos darbības virzienos:

1. Labāka tiesiskā regulējuma izstrāde mazo un vidējo komersantu atbalstam;

2. Korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniece Sandra Rieksta, izvērtējot līdz šim sasniegto secina, ka ir sasniegti gandrīz visi projektu uzraudzības rādītāji, turklāt vairāki pat pārsniegti, bet rādītāji, kas vēl nav sasniegti, lielākoties ir saistīti ar projektiem, kas vēl joprojām tiek īstenoti.

 

Iznākuma rādītāji

Rezultāta rādītāji

Rādītājs

Plānotais DPP 2013

Faktiskais

Rādītājs

Plānotais DPP 2013

Faktiskais

1.5.1.2.

Administratīvie šķēršļi

Pasākumu plāni uzņēmējdarbības administratīvo šķēršļu mazināšanai

1 → 4

3

Pozitīvā vērtējuma pieaugums (uzņēmējdarbības admin. šķēršļi)

0,3

?

Pasākumu plāni uzņēmējdarbības admin. šķēršļu mazināšanai iedzīvotājiem un NVO

3

3

Pozitīvā vērtējuma pieaugums (iedzīvotāju un NVO admin. šķēršļi)

0,3

?

1.5.1.3.1.

Kvalitātes vadības sistēmas

Institūciju skaits, kurās atbalstītas KVS

3 → 26

23

Institūciju, kurās ieviests KVS, skaita pieaugums

12%

16%

1.5.1.3.2.

Publisko pakalpojumu kvalitāte

Atbalstīto publisko varu realizējošo institūciju skaits

19

487

1.5.2.2.1.

Sociālo partneru kapacitāte

Izveidotās reģionālās struktūras

10

10

Darbinieku īpatsvars, ar kuriem noslēgts darba koplīgums

21%

17,13%

1.5.2.2.2.

NVO kapacitātes stiprināšana

Atbalstīto NVO skaits

200

2935

Palielinājies NVO skaits, kas parakstījušas NVO un MK sadarbības memorandu

140

90 → 352

NVO īpatsvars, kas piedalās ES fondu finansēto pasākumu īstenošanā

2%

2,62%

1.5.2.2.3.

Pašvaldību kapacitātes stiprināšana

Atbalstīto pašvaldību skaits

54

119

Pašvaldību skaits, kuras piedalās ES finansētu pasākumu īstenošanā

100%

100%

Savukārt 2014.gadā Sabiedrības integrācijas fonds plāno turpināt darbu pie 2007.-2013.gada perioda aktivitāšu un projektu noslēgšanas, kā arī doties projektu pēcuzraudzības vizītēs, lai pārliecinātos par to, ka organizācijas projektu rezultātus izmanto arī pēc projektu noslēguma. Pirmajā pusgadā arī tiks veikts tādu aktivitāšu izvērtējums kā “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”, “NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” un “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā”.

Kopīgi ar Valsts kanceleju 2014.gada otrajā pusgadā arī tiek plānota 2007.-2013.gada perioda noslēguma konference.

Informācijai

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds 2007. – 2013. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā uzrauga 282 Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu ieviešanu. To starpā ir projekti, kas stiprina nevalstisko organizāciju spējas piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanā, projekti, kuru laikā radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie administratīvo šķēršļu mazināšanas uzņēmējdarbībā un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Kopumā šiem mērķiem atvēlēti gandrīz 13 miljoni eiro.

Valsts kanceleja regulāri rīko pasākumu uzraudzības komitejas sēdes, lai sekotu projektu ieviešanas gaitai un izvērtētu to sasniegumus Pasākumu uzraudzības komitejā ietilpst NVO eksperti un sociālo partnerorganizāciju pārstāvji.

Informāciju sniedza:

Haralds Beitelis

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs

E -pasts:

Informācija par plānotajiem komunikācijas pasākumiem:

Baiba Jakovļeva,

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta

konsultante-tehniskās palīdzības projekta vadītāja

tālr.: 67082914

e-pasts:

Informācija sagatavota pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai”. Pasākums ilgst 20 mēnešus, kuru laikā notiek komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes.