Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latvijas valsts budžeta finansētā programma "Latviešu valodas apguve" Rīgas reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Mācību centrs „BUTS" projekta „Latviešu valodas apguve" RĪGAS reģionā izvirza mērķi nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes pieaugušajiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem ieslodzījuma vietās, lai attīstītu viņu turpmākās resocializācijas ekonomisko potenciālu, sekmējot sociālo kohēziju gan iekļaušanai sabiedrībā, gan nodarbinātībai.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, kas uzturas RĪGAS reģiona ieslodzījuma vietās: Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā un Rīgas Centrālcietumā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda. Apgūtās valsts valodas zināšanas konkrētajai mērķa grupai būs reāls atbalsts, atgriežoties dzīvei sabiedrībā, izmantojot apgūto valodas prasmi dzīvei nepieciešamo sazi¬ņas uzdevumu veikšanai, profesionālo un amata pienākumu veikšanai, kā arī turpmākās attiecībās ar valsti.

Projekta iesniedzēji uzskata, ka saņemtās zināšanas kalpos par motivāciju izglītības turpināšanai šī projekta ietvaros īpaši atbalstāmajai mērķa grupai – jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet projekta īstenošanas laikā atrodas brīvības atņemšanas iestādēs, lai gūstot pozitīvu izglītošanās pieredzi, turpinātu apgūt arī specialitāti profesionālās izglītības programmās.

Projekts tiks īstenots Rīgas reģionā, Rīgā, ieslodzījuma vietās:
Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā un Rīgas Centrālcietumā.
Projekta īstenošana notiks laika posmā no 2014.gada 1.augusta līdz 2016.gada 31.janvārim

Projekta mērķu sasniegšanai tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

 • informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas apguves iespējām gan mērķa grupai, gan informācija par SIF finansēto projektu sabiedrībai;
 • kursu dalībnieku reģistrācija;
 • valsts valodas prasmes sākotnējā pārbaude;
 • mācību grupu komplektēšana atbilstoši valodas sākotnējā testa rezultātiem;
 • mācību procesa organizēšana;
 • mācību tehniskā (telpu, aprīkojuma) nodrošināšana;
 • mācību saturiskā nodrošināšana - mācību materiālu iegāde, metodisko materiālu sagatavošana;
 • mācību procesa latviešu valodas apguvē pa līmeņiem īstenošana;
 • izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana;
 • Valsts izglītības un satura centra noslēguma pārbaudes organizēšana.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • vismaz 80% izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (bez valsts valodas zināšanām →A1; A1→A2; A2→B1; B1→B2; B2→C1).
 • vismaz. 50 % no visiem izglītojamiem spēs sekmīgi nokārtot Valsts satura un izglītības centra valodas pārbaudes eksāmenu.
 • kā sociālam atstumtības riskam pakļautā mērķa grupa, izglītojamie būs guvuši pozitīvu izglītības pieredzi un valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu – apliecību par noteikta valsts valodas prasmes līmeņa apguvi.
Piešķirtais finansējums: 26 590,60 EUR / 18 687.98 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/1/1-2
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buts"
Īstenošanas vieta: Rīga
Statuss: Apstiprināts