Sākums > Par mums

Viegli lasīt

Sabiedrības integrācijas fondu (SIF)

izveidoja 2001.gadā saskaņā ar likumu “Sabiedrības integrācijas fonda likums”.

 

SIF darba mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju.

SIF atbalsta programmas un projektus,

ko veic dažādas organizācijas.

Organizācijas strādā gan publiskajā, gan nevalstiskajā sektorā.

 

Visus SIF lēmumus pieņem padome.

Padomē ir 7 ministri:

ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs,

labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs.

Padomē ir Valsts prezidenta pārstāvis,

pa vienam pārstāvim no

Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioniem

un seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

SIF padomes lēmumus izpilda SIF sekretariāts.

 

SIF ir vairākas programmas.

Tās finansē no valsts budžeta,

Eiropas Savienības politiku instrumentu

un ārvalstu finanšu palīdzības.

Jau desmit gadus Sabiedrības integrācijas fonds vada

Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE un Pārejas programmas,

Eiropas Sociālā fonda (2004.-2006.g., 2007.-2013.g.),

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta,

Latvijas un Šveices sadarbības un citas programmas programmas.

 

Līdz 2013.gadam SIF atbalstīja vairāk nekā 2000 projektus.

Projektu aktivitātes bija dažādas,

tās bija vērstas uz sabiedrības integrācijas veicināšanu,

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu,

publiskā un nevalstiskā sektora darbības atbalstu.

SIF finansējumu projektiem saņēma nevalstiskās organizācijas,

pašvaldības un to iestādes, valsts pārvaldes iestādes.

Atsevišķās programmās SIF atbalstīja arī tiesu,izglītības iestādžu,

atvasināto publisko personu un kapitālsabiedrību projektus.

SIF līdzdarbojas arī starptautiskos projektos un dažādas aktivitātes,

lai, balstoties uz kopējām pamatvērtībām,

veidotu dažādu sabiedrības grupu savstarpēju sapratni,

demokrātisku, saliedētu pilsonisko sabiedrību.

 

Sabiedrības vienotības balva

Kopš 2002.gada SIF pasniedz Sabiedrības vienotības balvu.

Sabiedrības vienotības balvu pasniedz cilvēkam vai organizācijai,

kā pateicību par darbu sabiedrības integrācijas jomā.

Sabiedrības vienotības balvas pasniedz īpašā ceremonijā.

Ceremonijas laikā var uzzināt par cilvēkiem,

kas atbalsta citus vienādu iespēju īstenošanā,

palīdz citiem justies piederīgiem mūsu daudzveidīgajā sabiedrībā.

Sabiedrības vienotības balvu ir saņēmuši 30 cilvēki un organizācijas.

 

Labas gribas memorands

Kopš 2008.gada SIF notiek Labas gribas memorands.

Memorands aicina būt iecietīgiem,

pieņemt un cienīt dažādību, nepieļaut diskrimināciju un nevienlīdzīgu attieksmi.

Labas gribas memorandam var pievienoties pasākumos

vai tiešsaistē SIF mājas lapā.

 

Informācija sagatavota un ievietota: 2013.gada 30.maijā