Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas – ilgstošu hronisko slimību slimnieku – integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Projekta ietvaros, balstoties uz pētījumu par Latvijas darba tirgum nepieciešamākajām pamata un augstāka līmeņa IT prasmēm, uz pētījumu par Latvijas slimnīcās pieejamo infrastruktūru un sociālo klimatu un to ilgtermiņa pacientu prasībām, kā arī, balstoties uz Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitātes pieredzi līdzīgu sociālo programmu izstrādē, tiks radītas tālmācības programmas IT prasmju apguvei. Šīs tālmācības programmas tiks pilotētas 4 Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kā platformu izmantojot vietējās nevalstiskās organizācijas, kuras ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riska grupas pārstāvjiem konkrētajā reģionā. Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, tiks realizēta vērienīga projekta rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas kampaņa.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija veicināt sociālas atstumtības riska grupas – ilgstošu hronisko slimību slimnieku – integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji(324), tai skaitā: 98 personas ar invaliditāti un 226 personas, kuras ilgstoši atrodas ārstēšanā. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 636 biedri, 15 darbinieki un 448 brīvprātīgie.
Projekta laikā sasniegti šādi rezultāti:
Izveidota tālmācības tiešsaistes programma platformā www.datorprasmes.lv diviem zināšanu līmeņiem;
Tālmācības sistēmas datorprasmes.lv reģistrēto lietotāju skaits 143 personas, no kurām apmācībās piedalījās 100 personas. No kopējā sistēmas kursu lietotāju skaita 25 personas bija projekta partneru dalībnieki;
Apliecības par mācību programmas pabeigšanu tiek izsniegtas pēc pieprasījuma, jo programma ir veidota interneta vidē;
Kopumā 30 ārstniecības iestāžu telpās ir izvietoti informatīvi paziņojumi, kas aicina ilgstoši slimojošus pacientus iesaistīties mācībās;
Sasniegtā tieši uzrunātā auditorija no informēšanas aktivitātēm ir mērāma 577 cilvēkos, savukārt informēšana caur masu medijiem ir sasniegusi vairākus tūkstošus cilvēku;
7 sociālie darbinieki no partneru NVO ir iepazinušies ar Norvēģijas NTNU pieredzi;
16 sociālie darbinieki ir apmācīti darbam gan motivējot, gan iesaistot ilgstoši slimojošos pacientus šīs programmas lietošanai arī pēc projekta noslēguma;
Ir notikusi programmas pilotēšana 4 ārstniecības iestādēs.
Projekts sniedz tiešu pozitīvu ietekmi sociālās ilgtspējas veicināšanā. Projekta rezultāta 100 ilgstoši slimojošiem pacientiem tika sniegta palīdzība, lai viņi varētu atgriezties darba tirgū, tādejādi izvairoties no sociālās marginalizācijas un uzlabojot viņu sociālo stāvokli sabiedrībā. Vēl vismaz 900 informēti par šādu iespēju tiesa veidā. Ilgtermiņa apmācību programmai tiekot plašāk ieviestai, aizvien vairāk cilvēkiem tiks dota iespēja ar jaunu prasmju apgūšanas palīdzību izvairīties no sociālās marginalizācijas.
Projekta partneri
Visa projekta laikā Norvēģijas tehnoloģiju un zinātnes universitātes (NTNU) partnerība vērtējama pozitīvi. Balstoties uz projekta partnera ievērojamo pieredzi un ekspertīzi attiecīgajā lomā, NTNU pārsvarā pildīja eksperta un konsultanta lomu, kā arī deva iespēju pārņemt pozitīvo pieredzi no Norvēģijas, kas attaisnoja sevi kā absolūtu nepieciešamību, balstoties uz projekta raksturu un projekta partnera pieredzi.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/066
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 11.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitāte,Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" Saldus komiteja ,Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs ",Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" Dobeles komiteja ,Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Место осуществления проекта: Rīga,Ventspils,Alūksne,Dobele,Saldus,Valmiera
Регион(ы) осуществления проекта: Курземскый регион,Видземскый регион,Rīga,Земгальскый регион
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 109689.11 EUR / 77 089.95 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 93784.19 EUR / 65 911.90 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 4936.01 EUR / 3 469.05 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 10968.91 EUR / 7 708.99 LVL;
Юридическии адрес: Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050
Номер тел.: 26322638
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: http://www.fondssabiedribai.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org