Sākums > Finansējuma avoti
Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

eez-2009  grafiskais elements


Nāc un dari, jo Tu vari!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu integrāciju sabiedrībā, izmantojot inovatīvu interešu izglītības un sociālā atbalsta pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Mērķa grupu veidos kopienu pārstāvji - bērni un jaunieši, tostarp ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem, seniori. Projekta aktivitātes notiks Latvijas 3 plānošanas reģionos no 01.10.2014. līdz 31.12.2015.. Tās sastāvēs no zināšanu apguves, iemaņu praktizēšanas un pilnveides darbībā drošā, sociāli pieņemošā un vidē, piedaloties Norvēģijas partneriem, ka procesā integrēs ilgtspējīgas attīstības elementus, kur mērķa grupa gūs, izglītību un darbotiesprieku radošās darbnīcās, vides un novadpētniecības nometnēs, digitālo un tehnisko prasmju apguvē, inovatīvā tehniskās jaunrades procesā. Rezultātā pieaugs viņu zināšanas, pašapziņa, komunikācijas un līdzdalības iemaņas, neordināru problēmu risināšanas kompetence. Izglītības programmas varēs turpmāk īstenot Latvijas pašvaldības.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrāciju sabiedrībā, izmantojot inovatīvu interešu izglītības un sociālā atbalsta pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.

Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 439 bērni, 143 jaunieši, 65 ģimenes ar bērniem, 46 personas ar invaliditāti un 69 pieaugušie mazturīgie iedzīvotāji. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 20 biedri, 6 darbinieki un 33 brīvprātīgie.

Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• IT un sociālo mediju izmantošanas prasmju apguve bērniem un jauniešiem – 2dienu apmācības Limbažos(28 dalībnieki), un vienas dienas praktiskās mācības(9 dalībnieki) - izbraukums uz Ogres Servisa centru un pie projekta partneriem Madonā.
• Radošās darbnīcas Limbažos paaudžu sadarbības veicināšanai – Automodeļu trases sacensības un automodeļu izgatavošana(38 dalībnieki), darbnīca “Sadzīves ierīču izpēte”, darbnīca “Kokapstrādes darbagaldi bērniem”(tika izgatavoti 70 automodelīši), Minikāru izgatavošanas nodarbības(7 dalībnieki) un sacensības.
• Programma “Jauniešu mobilais tehniskais SOS dienests” - apmācīti 24 jaunieši, apmeklēta 51 mājsaimniecība, reģistrēti 140 izsaukumi. Šāda veidā vienlaikus no vienas puses tika risināta sociāli atstumtu cilvēku vajadzība un no otras puses jaunieši iepazina reālo situāciju un citu paaudžu vajadzības.
• Radošo darbnīcu programma Madonā paaudžu sadarbības veicināšanai - Uzsākta jauna, inovatīva aktivitāte - trases automodelisma nodarbības. Notika arī sacensības, kuras apmeklēja arī ģimenes ar bērniem, veicinot vecāku atbalstu bērniem, kuri turpinās trases automodelisma nodarbības.
• Seminārs, darbnīcas jauniešu iesaistei videi draudzīgu ilgtspējīgu sadzīves risinājumu veidošanā – seminārs(36 dalībnieki) skolotajiem un brīvprātīgajiem, kas veltīts pieaugušo un bērnu vides un ilgtspējas izglītošanai notika Krapes pamatskolas telpās. Vides tehnoloģiju meistarklases(94 dalībnieki) – tika iesaistīti dažādu paaudžu dalībnieki, kuri kopīgi darbojās un izzināja dažādus fizikas likumus darbībā.
• Tematiskas vasaras skolas Rugājos(93 dalībnieki) – 2 vasaras nometnes speciālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti, lai samazinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu Rugāju novadā.
• Sagatavota Metodiskā rokasgrāmata – aktivitātes ietvaros tika apkopota, sistematizēta, rediģēta informācija par “Jauniešu mobila tehniskā SOS dienesta” pieredzi un noformēti materiāli metodiskas rokasgrāmatas formā. Rokasgrāmata prezentēta projekta noslēguma konferencē 2015. gada 4. decembrī.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>