Sākums

Pētījums „Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos”

PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS

pdfPētījums „SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU SITUĀCIJAS IZPĒTE LATVIJAS LIELAJOS UZŅĒMUMOS” ziņojums
pdf1.pielikums
pdf2.pielikums
pdf3.pielikums
pdf4.pielikums
pdf5.pielikums

Kāds ir pētījuma mērķis?

Noskaidrot kavējošus un veicinošus faktorus sieviešu līdzdalības paaugstināšanai uzņēmumu lēmējinstitūcijās.

Kāpēc veicam šo pētījumu?

Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijas sieviešu iesaiste uzņēmējdarbībā ir samērā augsta, taču runāt par sieviešu un vīriešu līdzīgu skaitu nevar. 33.21% uzņēmumu Latvijā pieder sievietēm un no visām uzņēmumu valdēs reģistrētajām amatpersonām 33.43% ir sievietes . Lai arī Latvijā sievietēm ir augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem (2012.gadā augstāko izglītību ieguva 67.5% sieviešu un tikai 32.5% vīriešu), vadošajos amatos ir vairāk vīriešu, arī jomās, kurās dominē sievietes (izglītība, pašvaldības, valsts pārvalde u.c.). Tendences rāda, ka jo augstāks vadības līmenis, jo mazāk tajos sieviešu (vertikālā darba tirgus segregācija). Šāda situācija vedina domāt par „stikla griestiem", kas nozīmē, ka dažādu apstākļu kopuma rezultātā sievietes nenokļūst līdz augstākās vadības līmeņiem. Lai mēģinātu noskaidrot faktorus, kas ietekmē sieviešu zemo pārstāvniecību Latvijas lielo uzņēmumu vadībā, plānots veikt šo pētījumu.

Vīrieši darba devēji Latvijā ir gandrīz divas reizes vairāk nekā sievietes darba devējas, proti, - 2012.gadā vīrieši – darba devēji bija 22,7 tūkstoši (no 428,2 tūkstošiem pamatdarbā nodarbinātajiem vīriešiem), sievietes – 11,4 tūkstoši (no 447,4 tūkstošiem pamatdarbā nodarbinātajām sievietēm). Līdzīga situācija ir sieviešu skaitu biržā kotēto uzņēmumu lēmējinstitūcijās (valdēs un padomēs kopā), 2013.gadā – 29%. Biržā kotēto uzņēmumu padomes sastāvā ir tikai 10% sieviešu . Sieviešu un vīriešu līdzsvarota pārstāvniecība lēmumu pieņemšanas pozīcijās nodrošina to, ka pieņemot lēmumus un risinot jautājumus tie tiks izvērtēti no abu dzimumu pozīcijām un pieņemts lēmums, kam nebūs nelabvēlīgu seku uz sieviešu vai vīriešu situāciju.

Dzimumu līdzsvara trūkums kādā jomā sekmē virkni negatīvu seku, to skaitā zemākas algas darba tirgus sektoros, kuros ir nodarbinātas sievietes, neelastīgu darba spēku krīzes situācijās, nelabvēlīgu mikroklimatu viena dzimuma kolektīvos, zemāku produktivitāti uzņēmumos u.c.
Latvijā līdz šim nav veikti padziļināti pētījumi, kas analizētu saikni starp sieviešu skaitu vadošajos amatos un šo uzņēmumu ilgtspēju, darbības efektivitāti. Valstīs, kurās ir veikti šādi specifiski pētījumi ir atklāts, ka uzņēmuma peļņa un citi ekonomiskie rādītāji uzlabojas, ja uzņēmumu valdēs un vadībā ir līdzvērtīgs sieviešu un vīriešu skaits . Viens no pētījuma uzdevumiem ir analizēt vai Latvijas lielajos uzņēmumos ir novērojama šāda korelācija.

Ko pētām?

Pamatuzdevums – veikt pētījumu, lai noskaidrotu kavējošus un veicinošus faktorus sieviešu līdzdalības paaugstināšanai uzņēmumu lēmējinstitūcijās vismaz 50 Latvijas un 5 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu lielajos uzņēmumos, nodrošinot reprezentatīvo izlasi atbilstoši reģionālajam un uzņēmumu nozaru griezumam.

Specifiskie uzdevumi:

Pētījums sastāvēs no četrām daļām: 1) Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos; 2) Salīdzinošā izpēte par dzimuma un ekonomisko, finansiālo rādītāju korelāciju Latvijas lielajos uzņēmumos; 3) izpēte Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu lielajos uzņēmumos par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu uzņēmumu darbībā, tostarp iniciatīvām un labās prakses piemēriem sieviešu skaita palielināšanai uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos, kas parāda iniciatīvu sasaisti ar uzņēmuma labākiem rādītājiem; 4) Rekomendāciju izstrāde Latvijas uzņēmumiem par sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanu uzņēmumu valdēs un augstākajā vadības līmenī.

1. Pētījuma daļa: Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos. Šajā pētījuma daļā jāiekļauj un/vai jāanalizē šādi dati/faktori:

1.1. Sieviešu/vīriešu skaits uzņēmumā;
1.2. Sieviešu/vīriešu skaits uzņēmuma vadības līmeņos (valdē un padomē);
1.3. Sieviešu/vīriešu izglītības līmenis un darbam nepieciešamās kvalifikācijas pakāpe, prasmes, pieredze uzņēmuma vadības līmeņos (valdē/padomē) un uzņēmumos kopumā;
1.4. Darba algas apjoms sievietēm/vīriešiem par vienādas vērtības darbu, atrodoties vienādā amata līmenī un kopumā;
1.5. Labās prakses piemēri (iniciatīvas, atbalsta mehānismi, stratēģijas, plāni) mazāk pārstāvētā dzimuma piesaistīšanai dažādos uzņēmuma vadības līmeņos;
1.6. Uzņēmuma personāla politikas analīze no dzimumu līdztiesības aspekta, tostarp personāla atlases praksi, nosacījumiem, līdzšinējo pieredzi;
1.7. Atbalsta mehānismi uzņēmumā vecākiem ar maziem bērniem vai/un darba un ģimenes dzīves saskaņošanā (bērnistabas, aukļu dienesti, elastīgais darba laiks, attālināts darbs, papildus brīvdienas u.c.);
1.8. Veikta analīze par sieviešu zemākas pārstāvniecības uzņēmuma valdē un vadošajos amatos cēloņiem (piemēram, darba vide, kultūra, atšķirīga attieksme dzimuma vai vecuma dēļ, grūtības saskaņot darba un ģimenes dzīvi un citi);
1.9. Noskaidrot uzņēmuma darbinieku (sieviešu un vīriešu) un uzņēmumu vadītāju viedokli par iespējamiem iemesliem sieviešu zemākai pārstāvniecībai vadošajos amatos un valdē;
1.10. Noskaidrot uzņēmuma darbinieku (sieviešu un vīriešu) un uzņēmumu vadītāju viedokli par iespējamiem risinājumiem sieviešu skaita palielināšanai vadošajos amatos un valdē.

2. Pētījuma daļa: Salīdzinošā izpēte par dzimuma un ekonomisko, finansiālo rādītāju korelāciju Latvijas lielajos uzņēmumos. Šajā pētījuma daļā jāiekļauj un/vai jāanalizē sekojoši dati/faktori:

2.1. Ekonomisko un finansiālo rādītāju salīdzinājums starp uzņēmumiem, kuros valdēs un augstākajos vadības līmeņos ir sievietes, un tādos, kuros sievietes neieņem augstus amatus;
2.2. Sieviešu skaita pieauguma/samazinājuma dinamika uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos pēdējo 5 gadu laikā;
2.3. No 1.pētījuma daļas iegūtajiem datiem, izvirzīt prognozes kādā laika posmā Latvija varētu sasniegt dzimumu līdzsvaru lielo uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos (līdzsvars: vismaz 40% viena dzimuma pārstāvju);
2.4. Apkopot vismaz trīs citās valstīs veiktos pētījumus izceļot būtiskākos atklājumus un secinājumus saistībā ar dzimuma aspektu uzņēmuma vadībā un sasaisti ar uzņēmuma ekonomiskajiem, finansiālajiem rādītājiem.

3. Pētījuma daļa: izpēte Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu lielajos uzņēmumos par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu uzņēmumu darbībā, tostarp iniciatīvām un labās prakses piemēriem sieviešu skaita palielināšanai uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos, kas parāda iniciatīvu sasaisti ar uzņēmuma labākiem rādītājiem.

Šajā pētījuma daļā ir jāanalizē konkrētu valstu (pretendenta izvēlētu) iniciatīvas (likumdošana, nozares politika u.c.) sieviešu skaita palielināšanai uzņēmumu lēmējinstitūcijās, kā arī vismaz 5 lielie uzņēmumi minētajās dalībvalstīs (piemēram, Norvēģija, Lielbritānija, Vācija, Francija), kuros ir izstrādāta personāla politika sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un/vai ieviestas iniciatīvas sieviešu piesaistīšanai augstākajos uzņēmuma vadības līmeņos, apkopojot šādus rādītājus:
3.1. Valsts iniciatīvas (likumdošana, politika u.c.) sieviešu skaita palielināšanai lielo uzņēmumu lēmējinstitūcijās;
3.2. Uzņēmuma pozitīvā/negatīvā pieredze saistībā ar ieviestajām dzimuma kvotām un būtiskākie atklājumi/secinājumi/ieteikumi;
3.3. Uzņēmuma pozitīvā/negatīvā pieredze saistībā ar pozitīvo diskrimināciju un/vai citām iniciatīvām sieviešu skaita palielināšanai un piesaistīšanai uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos, būtiskākie atklājumi/secinājumi/ieteikumi;
3.4. Izmaiņas uzņēmuma darbībā pēc kvotu un/vai dažādu iniciatīvu ieviešanas;
3.5. Apzināt iniciatīvu veidus sieviešu skaita palielināšanai un piesaistīšanai augstākajos amatos (stratēģijas, iekšējie normatīvie akti, projekti u.c.);
3.6. Izanalizēt šo uzņēmumu ieviesto iniciatīvu (arī kvotu) atbilstību Latvijas situācijai un identificēt iespējamos riskus;

4. Pētījuma daļa: Rekomendāciju izstrāde Latvijas uzņēmumiem par sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanu uzņēmumu valdēs un augstākajā vadības līmenī.

Šī pētījuma daļa ietver inovatīvu, saistošu rekomendāciju (ar argumentētiem pamatojumiem) uzņēmumu vadībai un valsts politikas veidotājiem par sieviešu skaita palielināšanu uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos izstrādi. Rekomendācijās, iepriekš apzinot un fiksējot pašu uzņēmumu viedokli par sieviešu skaita palielināšanu uzņēmumu lēmējinstitūcijās pilnveidošanas nepieciešamību, jāiekļauj:
4.1. Visus būtiskākos 1, 2. un 3. Pētījuma daļā atklātos secinājumus;
4.2. Argumentu saraksts, kas ieinteresētu Latvijas uzņēmumus tiekties pēc vīriešu un sieviešu līdzsvarota skaita uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos.

Kas pēta?

Saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem līgums par pētījuma veikšanu tika noslēgts ar personu apvienību SIA SAFEGE BALTIJA un SIA ARTSMART. Šobrīd norit aktīvs darbs pie pētījuma veikšanas un tā rezultātus plānots prezentēt 2014.gada 25.novembrī, projekta starptautiskajā konferencē.