Печатать |

Начало > Источники финансирования > Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014[..] > Программа проектов НГО (2009-2014)[..] > Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai

eez-2009  grafiskais elements


Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai

Компактный вид
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов

Oписание

Problēma – mazākumtautību diasporu bērniem trūkst pamatzināšanu par Latvijas vēsturi, kultūru, kalendāro svētku cikliem un latviešu valodas zināšanas ir nepietiekamas.
Mērķis - Latgales reģiona ārpusģimenes aprūpes institūciju bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju prasmju veicināšana, pilnveidojot izpratni par nacionālo identitāti un nodrošinot izglītojošas aktivitātes, kas novērš diskrimināciju un attīsta iecietību.
Mērķa grupa – ārpus ģimenes aprūpes institūciju audzēkņi
Īstenošanas vieta: Latvija, Krievijas Federācija un Baltkrievija
Galvenās aktivitātes saistītas ar mazākumtautību bērnu integrāciju sabiedrībā un latviešu valodas apguvi. Apzinātas kopīgās iezīmes un atšķirīgās nianses dažādu etnisko grupu kalendāro svētku rituālos un nodrošināti sabiedrības izpratnes līmeņa celšanas pasākumi par starpkultūru dialoga nepieciešamību.
Partnerības pienesums: stiprināta saikne ar kaimiņvalstīm – Krieviju un Baltkrieviju, apzināts kopīgais kultūras lauks un projekts integrēts modernajās tehnoloģijās sadarbībā ar „Projektu Videoatmiņa”.
Rezultāti: Mērķa grupa iepazinusies ar dažādo kultūras mantojumu – nacionālo svētku un tradīciju īpatnībām, uzlabojusi latviešu valodas prasmi un papildinājusi zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija Latgales reģiona ārpus ģimenes aprūpes institūciju bērnu un jauniešu starp kultūru komunikāciju prasmju veicināšana, pilnveidojot izpratni par nacionālo identitāti un nodrošinot izglītojošas aktivitātes, kas novērš diskrimināciju un attīsta iecietību.
Projekta mērķa grupa bija dažādas iedzīvotāju grupas, tai skaitā: 111 mazākumtautību pārstāvji, 13 latvieši. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 50 biedri, 3 darbinieki, 68 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
1) noorganizēti 4 semināri ārpus ģimenes aprūpes institūciju audzēkņiem un novadītas katrā institūcijā vidēji 90 nodarbības;
2) izveidots un iespiests kalendārs 300 eksemplāros, kuros izmantoti ārpus ģimenes aprūpes iestāžu audzēkņu darbi;
3) izveidotas četras video īsfilmas par vienotu sabiedrību Latvijā, kuru tapšanā piedalījušies iesaistīto institūciju audzēkņi;
4) izveidota viena video īsfilma par pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju un viena par pieredzes apmaiņas braucienu uz Krievijas Federāciju – sabiedrības integrācijas problēmas un to iespējamie risinājumi, brīvprātīgo darbu un tradīciju nozīmi vienotas sabiedrības izveidē;
5) veikts pētījums „Starp kultūru dialogs sabiedrības integrācijai”, kurā apkopotas 124 ārpus ģimenes aprūpes institūciju jauniešu un 20 Latgales reģiona mazākumtautību NVO aptaujas anketas;
6) pētījums kopā ar 6 video īsfilmām ierakstīts 800 DVD diskos un izplatīts ārpus ģimenes aprūpes institūcijās, sociālajos centros, nevalstiskajās institūcijās un interesentiem;
7) noorganizēta nometne (7dienas) - 20 jauniešiem no iesaistītajām ārpus ģimenes aprūpes institūcijām, īstenotas visas izglītojošas aktivitātes un nodrošināta apkārtējās vides sakopšanas talka;
8) noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju un Krievijas Federāciju
9) noorganizēta Krievijas Federācijas “Neatkarīgā sieviešu sociālā centra” vizīte Latvijā, dalība seminārā un iesaistīto ārpus ģimenes aprūpes institūciju apmeklējumi;
10 ) nodrošināta sadarbība ar mazākumtautību NVO, kā arī sadarbība turpmāku projektu īstenošani ar Krievijas Federācijas partneru organizāciju “Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs” un Baltkrievijas “Belaja Rusj” organizāciju.
Projekts bija vērsts uz sociālās ilgtspējas veicināšanu un vienotas sabiedrības veidošanu – gan ārpus ģimenes aprūpes institūciju audzēkņiem organizētajās ikdienas nodarbībās, gan arī kopīgajos semināros par latviešu un mazākumtautību kalendāro svētku rituāliem, gan veidojot apaļā galda diskusijas ar Latgales reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par vienotu sabiedrību, tiek nodrošināta dalība cīņā pret bērnu sociālo atstumtību un nacionālo ierobežotību savu diasporu ietvaros.

Информация

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/2/MEC/014
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 06.10.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Projekts Videoatmiņa”,Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs
Место осуществления проекта: Rīga,Rēzekne,Daugavpils,Ludza
Регион(ы) осуществления проекта: Латгальскый регион,Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 16
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 48073.91 EUR / 33 786.54 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 41103.19 EUR / 28 887.49 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2163.33 EUR / 1 520.40 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4807.39 EUR / 3 378.65 LVL;
Юридическии адрес: Lienes iela 7-3, Rīga, LV-1009
Номер тел.: 29420910
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: www.saulesberni.org

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org

Документы

 


Дата печати: 22.06.21