Sākums

Aptauja „Iedzīvotāju izpratne un attieksme par dzimumu līdztiesības jautājumiem-2014”

Kāds ir aptaujas mērķis?

Izzināt un izprast sabiedrības viedokli par dzimumu līdztiesības jautājumiem un to, kā tas ir mainījies pēdējo 10 gadu laikā.

Darba uzdevumi?

Pamatuzdevums – veikt Latvijas sabiedrības aptauju, noskaidrojot sabiedrības domas būtiskos, ar dzimumu līdztiesību saistītos jautājumos.

 • izstrādāt aptaujas anketas projektu uz 2001.gada anketas bāzes, noformulējot konkrētus jautājumus, datu griezumus un izmantojamās metodes;
 • nodrošināt datu reprezentativitāti pret vecuma grupu 15-74 gadi;
 • aptauja jāveic tiešo interviju veidā;
 • vākt un apkopot datus dzimuma, tautības, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbošanās, reģionālā, ienākumu u.c. aptaujas veicēja piedāvātos griezumos;
 • atlasīt atsevišķu respondentu izlasi (ne mazāk kā 100), studentus, kas mācās Latvijas biznesa vadības/ekonomikas augstskolu programmās, aptaujājot par attieksmi pret savu nākotnes izraudzīto jomu ( sk. anketas projektu) un veikt rezultātu analīzi, izdarot secinājumus;
 • veikt rezultātu apkopojumu un analīzi;
 • sagatavot detalizētu analītisko atskaiti, kurā veikta rezultātu korelācijas analīze, salīdzinot dažādus kritērijus, sniedzot analītisku ieskatu par sabiedrības attieksmi un izpratnes līmeni saistībā ar dzimumu līdztiesību dažādās profesionālās un privātās jomās;

Kādus jautājumus skar aptauja?

I. VISPĀRĪGS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS JOMĀ

 • Dzimumu līdztiesības jēdziena izpratne
 • Attieksme pret dažādiem ar dzimumu līdztiesību saistītiem jautājumiem
 • Vīriešu un sieviešu tiesību un iespēju vērtējums Latvijā
 • Jomas, kurās nevienlīdzība izpaužas viskrasāk

II. SITUĀCIJAS DARBA TIRGŪ RAKSTUROJUMS

 • Situācijas un jomas ar kurām biežāk nākas saskarties sievietēm/vīriešiem
 • Tiesību ierobežošana dzimumu dēļ
 • Viedoklis par prasībām pret dažāda dzimuma darbiniekiem
 • Izvēle starp lielāku algu un sociālajām garantijām
 • Viedoklis par profesiju piemērotību sievietēm/vīriešiem
 • Apgalvojumi, kas saistīti ar attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, viņu spējām profesionālajā dzīvē
 • Attieksme pret bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanu sievietēm/vīriešiem
 • Pieredze par atlaišanu no darba dzimuma dēļ (grūtniecība u.c)
 • Viedoklis par darba algas atšķirību cēloņiem
 • Viedoklis par sievietēm uzņēmējām (darba devējām), par to cik viegli sievietēm ir nodibināt savu uzņēmumu un kas ir veicinošie, kavējošie faktori kāpēc viņas to dara vai nedara
 • Viedoklis par to kādās sfērās būtu jādarbojas sieviešu vadītiem uzņēmumiem, kādās nozarēs tie varētu būt veiksmīgāki

III. SITUĀCIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ RAKSTUROJUMS

 • Attieksme pret meiteņu/puišu spējām, interesēm ( mācību priekšmeti, jomas)
 • Iespējamie Iemesli kāpēc meitenes neizvēlas studēt eksaktos priekšmetus

IV. SITUĀCIJAS ĢIMENĒ RAKSTUROJUMS

 • Situācijas/jomas kurās vairāk nonāk sievietes/vīrieši
 • Tiesību ierobežošana dzimuma dēļ
 • Dzimumu lomas un pienākumi ģimenē
 • Attieksme pret dažādiem apgalvojumiem par dzimumu līdztiesību ģimenē
 • Attieksme pret darba un ģimenes dzīves saskaņošanu (vai vienlīdz attiecas uz vīriešiem un sievietēm)
 • Kuram jābūt mājās līdz bērns sasniedz noteiktu vecumu uc.
 • Cik laika velta mājas darbiem dienā sieviete/vīrietis
 • Cik laika velta bērniem dienā sieviete/ vīrietis
 • Brīvā laika izlietojums
 • Saskarsme ar vardarbību ģimenē

V. ATTIEKSME PRET SIEVIETĒM VADOŠAJOS AMATOS

 • Sievietes procentuāli mazāk : vai tas ir pieņemami
 • Attieksme pret dzimumu kvotām uzņēmumu valdēs
 • Iemesli sieviešu zemākai pārstāvniecībai vadošajos amatos
 • Attieksme pret sievietēm vadošajos amatos, sievietēm priekšniecēm
 • Izpratne un viedoklis par ieguvumiem, ko tas dod, ja uzņēmumu vadības līmenī ir pārstāvēti abi dzimumi
 • Risinājumi

ATSEVIŠĶŠ JAUTĀJUMU BLOKS Ekonomikas/Biznesa/Finanšu vadības AUGSTSKOLU STUDENTIEM (vīriešiem/sievietēm):

 • Kādu redz savu nākotnes izaugsmi: kāda līmeņa darbinieks/-ce izvēlētajā jomā ( atzīmēt jomu)
 • Kāda ir vēlamā samaksa par darbu šajā amatā ( sievietēm/vīriešiem)
 • Vai saskata šķēršļus nonākšanai augstākajā vadības līmenī
 • Kādi ir šie šķēršļi ( varianti)
 • Vai sievietes ir neizdevīgākā situācijā nekā vīrieši izvēlētajā jomā
 • Kādi varētu būt risinājumi ( piedāvājums)
 • Vai plāno veidot savu uzņēmumu/ kļūt par darba devējām, vadītājām? Ja jā, kādā nozarē?
 • Kādi ir traucējošie un kādi varētu būt veicinošie faktori uzņēmējdarbības uzsākšanai?

Kas veic aptauju?

Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem līgums par aptaujas veikšanu ir noslēgts ar SIA "Latvijas fakti". Aptaujas rezultāti būs pieejami oktobra beigās.