Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts viena vecāka ģimenēm - resursi vecākiem, iespējas bērniem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Bērni viena vecāka ģimenēs ir pakļauti augstam nabadzības, sociālās atstumtības un garīgās veselības traucējumu riskam. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautām nepilnām ģimenēm ar bērniem. Projekta ietvaros Rīgas plānošanas reģionā plānots attīstīt un nodrošināt inovatīvus sociālā atbalsta pakalpojumus nepilno ģimeņu vecākiem, kam tie iepriekš nav bijuši pieejami, lai atbalstītu bērnu labāko interešu ievērošanu, mazinātu riskus bērnu attīstībai.
Projekta aktivitātes: 1) veiksmīgākās prakses identificēšana; 2) metodikas izstrāde; 3) atbalsta un pašpalīdzības grupas vecākiem, 4) speciālistu apmācības; 5) informatīvu materiālu izveide, izplatīšana.
Mērķa grupa ir vismaz 50 vienīgie vecāki un 64 psihologi un sociālie darbinieki, kas strādā ar ģimenēm.

Результаты проекта: Projekta mērķi bija attīstīt un sniegt inovatīvus sociālus pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām nepilnām ģimenēm ar bērniem; atbalstīt vecākus, kas vieni audzina bērnus, pozitīvā veidā risināt finansiālus, sociālus un psiholoģiskus izaicinājums un tādejādi mazināt sociālās atstumtības, nabadzības un garīgas veselības traucējumu risku šajās ģimenēs augošiem bērniem un jauniešiem; izveidot metodisko bāzi nepilno ģimeņu atbalstam ilgtermiņā, tajā skaitā nodrošināt informatīvo un metodisko atbalstu pašpalīdzības kustības darbībai un uzsākt to.
Projekta mērķgrupa:
1) sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 30 bērni, 80 ģimenes ar bērniem;
2) 144 speciālisti (soc.darbnieki, psihologi u.c.), kas aizstāv augstākminēto grupu tiesības un intereses un sniedz atbalstu.
Projekta rezultāti: izstrādāti, aprobēti četri atbalsta grupu plāni par tēmām” Pozitīvas audzināšanas prasmes vienīgajiem vecākiem un atbalsts bērnam viena vecāka ģimenē”, “Resursi un atbalsts garīgai veselībai”, “Konstruktīva sadarbība, konfliktu risināšana starp vecākiem”, “Juridiskie jautājumi un finanšu pratība, t.sk. pieejamais atbalsts viena vecāka ģimenēm un karjeras plānošana”. Darba grupas eksperti novadīja eksperimentālu atbalsta nodarbību ciklu 10 vienīgajiem vecākiem, 12 nodarbības, paralēli atbalsta grupām notika darbnīcas atbalsta grupu dalībnieku 30 bērniem, 24 speciālisti psihologi, sociālie darbinieki un pašpalīdzības grupu vadītāji piedalījās apmācībās 12 nodarbībās, 38 stundu apjomā darbam ar vienīgajiem vecākiem. Izstrādāts metodiskais materiāls "Atbalsts viena vecāka ģimenēm" atbalsta grupu vadīšanai, biedrības mājas lapā pieejams 4 publikācijas, par vienīgajiem vecākiem aktuāliem jautājumiem un 2 vienīgo vecāku blogeru ieraksti, noorganizēta noslēguma konference (110 dalībnieki).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/069
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 26.05.2015.
Статус проекта: заключён договор
Название получателя софинансирования: Biedrība "Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 21972.82 EUR / 15 442.59 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18050.00 EUR / 12 685.61 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 950.00 EUR / 667.66 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2972.82 EUR / 2 089.31 LVL;
Юридическии адрес: Brīvības iela 138-33, Rīga, LV-1012
Номер тел.: 26161640
Е-почта:
Домашняя страница: www.berniemdraudzigs.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org