sif-jauns-kras


Labs projekts - drošs starpkultūru sadarbības pamats

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrības saliedētību Rīgas plānošanas reģionā (RPR) veicinot lielāku mazākumtautību pārstāvju līdzdalību, uzlabojot vismaz 25 mazākumtautību biedrību un nodibinājumu pārstāvju projektspēju, nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.

Uzdevumi:

1. Organizēt un vadīt apmācības nolūkā (a) pilnveidot dalībnieku zināšanas par veidiem, kā formulēt projekta formā viņu idejas par starpkultūru sadarbību savā organizācijas mērķauditorijā vai kopienā; (b) uzlabot dalībnieku projektu pieteikumu rakstīšanas iemaņas, veidot izpratni par projektu praktisku vadību.

2. Izstrādāt projektu konkursa nolikumu un dokumentāciju, ko integrēt apmācību - darbnīcas procesā.

3. Izvērtējot dalībnieku izstrādātos projektu pieteikumus, izvēlēties un piešķirt vienu piešķīrumu labākajam individuālajam vai dalībnieku grupā izstrādātam projekta pieteikumam.

4. Uzraudzīt šī pilotprojekta īstenošanu un sniegt konsultatīvu atbalstu tā ieviesējiem.


Mērķa grupa ir LR, RPR reģistrētu mazākumtautību NVO dibinātāji, vadītāji un biedri. Atbalstāmā pilotprojekta mērķauditorija ir RPR iedzīvotāji.
Īstenošanas vieta: RPR. Apmācības – darbnīca ar integrētu projektu konkursu notiks Rīgā, atbalstāmais pilotprojekts -RPR teritorijā.
Apmācību forma: 32 ak. st. darbnīca – ar informāciju un konsultācijām atbalstītu praktisku projektu pieteikumu rakstīšanas vingrinājumu sērija ar integrētu projektu konkursu. Satura apguves metodes - prezentācijas, patstāvīgs darbs, lomu spēle, situāciju analīze. Noslēgumā - projektu konkursa uzvarētāja izvēle. Pilotprojekta īstenošanas uzraudzību īstenos LKIF.

Mērķa grupa: Cits
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 5934,50 EUR / 4 170.79 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/MT/02
Projekta īstenotājs: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 149 - 507, Rīga, LV-1013
Īstenošanas ilgums: 25.06.2015.-09.10.2015.