Sākums > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..]

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Logo RGBES logo ar atsauci


2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – regula Nr.223/2014), ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds).

Katra dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) darbības programmu, ievērojot partnerības principu un apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm. Darbības programma aptver laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Latvijas Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodam EK apstiprinājusi 2014.gada 30.oktobrī.

Kopējais plānotais Fonda piešķīrums Latvijai ir 41 024 469 euro jeb 85% no Darbības programmas, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 euro jeb 15% no Darbības programmas.
Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

  • Nenodrošinātība ar pārtiku;
  • Materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas izdevumi:

2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gada plāns

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības

komplektu iegāde, piegāde, EUR

2 618 856,19    4 080 143,54    4 792 287,57     4 849 241,80    6 473 125,00      6 354 930,00

Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta

komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR     

156 664,44 371 716,82 474 338,36 4 51 819,80 603 783,82 635 784,00
Kopā 2 775 520,63 4 451 860,36 5 266 625,93 5 301 061,60 7 076 908,82 6990 714,00

 

Gan Fonda atbalsta saņēmējus - mērķgrupu, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakās iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdales biežumu un daudzumu, kā arī maltītes nodrošināšanu un izdalīšanu katrai mērķgrupas personai nosaka Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi".

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, higiēnas un saimniecības preces, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus veic Sabiedrības integrācijas fonds. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta paku uzglabāšanas/izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

 

zipLīgums/ vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros (aktualizēts 10.02.2020.)

zipPartnerorganizācijas pārskatu veidlapas (aktualizēts 15.06.2018.)

zipFinansējuma saņēmēja pārskata veidlapas (aktualizēts 25.11.2019.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (grozīta 2019. gada 23. janvārī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. C(2019)643)

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (apstiprināta 2014.gada 30.oktobrī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. PE/2014/8050)

Likums „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" (Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī)

Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 833 „Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi"

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)3. partnerorganizāciju atlase -
2 (Konkurss slēgts)2. partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
3 (Konkurss slēgts)1.partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

pdfNorādījumi partnerorganizācijām grāmatvedības uzskaitei (aktualizēts 05.04.2019.)

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām Rīgā 25.09.2018.

SIF prezentācija par atbalstāmo darbību īstenošanu

 

Prezentācija "Pārtika nav atkritumi"

 

Interneta resursi par pārtikas atkritumu mazināšanu

 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Tukuma komitejas prezentācija par papildpasākumiem

 

Olaines sociālā dienesta prezentācija par papildpasākumiem

 

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām Rīgā 20.03.2018. un 21.03.2018.

pdfLīguma/vienošanās par atbalstāmo darbību nosacījumi

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām Rīgā 10.10.2016.
pdfEiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajam personām tīkls par papildpasākumiem
pdfEiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu izdales aktualitātes

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 09.06.2016.
pdfLīguma/vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu nosacījumi

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 05.02.2016.

Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”.

docxJautājumi un atbildes (28.01.2015.)

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 20.10.2015.
Prezentācijas semināram:

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 29.04.2015.
Prezentācijas semināram:

Labklājības ministrijas 29.04.2015. preses konference
pdfPrezentācija par Eiropas atbalstu trūcīgiem iedzīvotājiem, partnerorganizāciju atlasi, izdales vietām un komplektu izdales principiem

 

Partnerorganizācijas nosaukums
Juridiskā adrese
Līguma numurs
Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija atbalsta komplektu izdalei
Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija maltīšu izdalei
LIEPĀJAS BAPTISTU CIĀNAS DRAUDZE Lāčplēša iela 62, Liepāja, LV-3401 2017.FEAD/PO.03/03/01 Liepāja

Nodibinājums "Fonds AGAPE"
Bāriņu iela 11, Liepāja, LV-3401 2017.FEAD/PO.03/04/08 Liepāja
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests

Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 2017.FEAD/PO.03/06/10 Babītes novads
Biedrība "KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS" G.Apiņa iela 4, Valmiera, LV-4201 2017.FEAD/PO.03/07/07 Valmiera
Nodibinājums "Samāriešu fonds" Vesetas iela 10-27, Rīga, LV-1013 2017.FEAD/PO.03/08/21 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 2017.FEAD/PO.03/09/26 Rīgas pilsētas Kurzemes rajons, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Ādažu novads, Aglonas novads, Aizkraukles novads, Alojas novads, Alsungas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Auces novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Beverīnas novads, Brocēnu novads, Burtnieku novads, Carnikavas novads, Cēsu novads, Cesvaines novads, Ciblas novads, Daugavpils novads, Dobeles novads, Dundagas novads, Engures novads, Ērgļu novads, Garkalnes novads, Grobiņas novads, Gulbenes novads, Iecavas novads, Ikšķiles novads, Ilūkstes novads, Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads, Jaunpiebalgas novads, Jēkabpils novads, Kandavas novads, Kārsavas novads, Kocēnu novads, Kokneses novads, Krāslavas novads, Krimuldas novads, Krustpils novads, Kuldīgas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Ludzas novads, Madonas novads, Mārupes novads, Mazsalacas novads, Mērsraga novads, Naukšēnu novads, Neretas novads, Ogres novads, Ozolnieku novads, Pārgaujas novads, Pāvilostas novads, Pļaviņu novads, Priekuļu novads,  Raunas novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rojas novads, Rucavas novads, Rugāju novads, Rūjienas novads, Rundāles novads, Salacgrīvas novads, Salas novads, Saldus novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Skrīveru novads, Smiltenes novads, Stopiņu novads, Strenču novads, Talsu novads, Tukuma novads, Vaiņodes novads, Valkas novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas novads, Vecumnieku novads, Viesītes novads, Viļakas novads, Zilupes novads Jelgava, Madonas novads, Balvu novads
Biedrība "ŽĒLSIRDĪBAS MISIJA DZĪVĪBAS ĒDIENS" Krišjāņa Barona iela 56, Rīga, LV-1011 2017.FEAD/PO.03/10/22 Rīgas pilsētas centra rajons, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Ogres novads, Ķekavas novads
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 2017.FEAD/PO.03/11/24 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Jēkabpils, Viļānu novads Ogres novads
"Pestīšanas armija" Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001 2017.FEAD/PO.03/12/20 Rīgas pilsētas centra rajons, Rīga pilsētas Latgales priekšpilsēta, Jelgava, Daugavpils, Liepāja, Bauska, Priekuļu novads
Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 2017.FEAD/PO.03/13/15 Olaines novads
Talsu novada sociālais dienests Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 2017.FEAD/PO.03/14/18 Talsu novads
Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA" Slimnīcas iela 9-30, Liepāja, LV-3414 2017.FEAD/PO.03/15/28 Liepāja, Durbes novads, Aizputes novads, Grobiņas novads, Priekules novads, Nīcas novads
Biedrība "Dagdas invalīdu brālība "NEMA"" Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 2017.FEAD/PO.03/16/19 Dagdas novads Dagdas novads
Biedrība "Pieaugušo attīstības projekts" 1. maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 2017.FEAD/PO.03/17/11 Varakļānu novads
Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests” Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121 2017.FEAD/PO.03/18/04 Salaspils novads
Pašvaldības iestāde "Vārkavas novada Sociālais dienests" Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337 2017.FEAD/PO.03/19/02 Vārkavas novads
Ropažu novada pašvaldība Sporta iela 1, Ropažu novads, LV-2135 2017.FEAD/PO.03/20/05 Ropažu novads
Baldones novada Sociālais dienests "Pārupes", Baldone, Baldones novads, LV-2125 2017.FEAD/PO.03/21/25 Baldones novads
Pašvaldības iestāde "Jelgavas novada sociālais dienests" Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 2017.FEAD/PO.03/22/03 Jelgavas novads
Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests"  Garkalnes iela 8, Mālpils novads, LV-2152 2017.FEAD/PO.03/23/50 Mālpils novads
Jaunpils novada sociālais dienests „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 2017.FEAD/PO.03/24/17 Jaunpils novads
Aknīstes novada pašvaldība Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 2017.FEAD/PO.03/25/06 Aknīstes novads
Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"" Loču iela 8, Ventspils, LV-3601 2017.FEAD/PO.03/26/13 Ventspils, Ventspils novads Ventspils
Pašvaldības iestāde "Preiļu novada Labklājības pārvalde" Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 2017.FEAD/PO.03/27/09 Preiļu novads
Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Laktas iela 8, K-1, Rīga, LV-1013 2017.FEAD/PO.03/29/29 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta
Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 2017.FEAD/PO.03/30/14 Skrundas novads
Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" Stārķu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154 2017.FEAD/PO.03/31/23 Siguldas novads
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze Ģertrūdes ielā 8, Rīga, LV-1010 2017.FEAD/PO.03/33/12 Rīgas pilsētas centra rajons
 
Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
{{ place.address }} {{ place.contact }} {{ place.working_hours }} {{ place.organization }} {{ place.organization_cantacts }}