sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2017

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos:
- "NVO darbības stiprināšana" – mērķis - organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
- "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" – mērķis - demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanas stiprināšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošības spēcināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālās atbildības veicināšana kopienā, Latvijas simtgades pasākumu īstenošana, finansiāli atbalstot NVO projektus attiecīgās atbalsta jomās;
- "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes.

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs konkursā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Kopējais 2017.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 380 000,- EUR.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Projects: 42 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā
2.Biedrība „EAPN-Latvia”Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā
3.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Demokrātija un dialogs: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai un pārstāvniecībai
4.Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”NVO līdzdalības nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā ietvara un atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā
5.Biedrība "Papardes zieds"Jauni spēki iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā
6.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos
7.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO""Informācija pieejama ikvienam
8.Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"Labo darbu nedēļa 2017
9.Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"Kopā varam vairāk
10.Biedrība "Ritineitis"„ASNI” - atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem
11.Nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS"Sarunu festivāla LAMPA iesildīšana Rīgas mikrorajonā
12.Biedrība "Creative Minds for Culture"Brīvprātīgais aktīvists
13.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā
14.Biedrība "Pierīgas partnerība"NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados
15.Biedrība "Bērnu Vides skola"Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs
16.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim
17.Biedrība "Baltā māja"Ja gribam, tad varam
18.Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”Latvijas lielākās NVO platformas darbības nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
19.Biedrība “Latvijas Vācu Savienība”Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai
20.Biedrība „Ascendum"Biedrības „Ascendum" darbības stiprināšana 2017. gadā
21.Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai”Daba. Sarunas. Izglītība
22.Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs"Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība
23. Biedrības „Zaļā brīvība” darbības stiprināšana
24.Biedrība "Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija"Apmācību programmas “AIRI vecākiem” atbalsta nodrošināšana esošajiem audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem un ģimenes modeļa aprūpē strādājošiem speciālistiem Latvijā
25.Nodibinājums "Centrs Dardedze"Vardarbība pret bērnu - tas attiecas arī uz Tevi
26.Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"Latvijas Dabas fonda kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedrības informēšanā
27.Nodibinājums “O fonds“ (līdz 31.03.2017. „Kopienu iniciatīvu fonds”)Sasniegt pasauli Latvijai
28.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās
29.Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā
30.Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"Labi ir zināt!
31.Biedrība "Pulmonālās hipertensijas biedrība"Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana
32.Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"LNS darbības stiprināšana – 2017
33.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai
34.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde
35.Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta””Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” Liepājas filiāles darbības stiprināšana
36.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Atbalsts Kurzemes NVO 2017
37.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Alūksnes NVO atbalsta centrs – atvērts sadarbībai
38.Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē
39.Biedrība "Latvijas Lauku sieviešu apvienība"Latvijas Lauku sieviešu apvienības sabiedriskās aktivitātes
40.Biedrība "Dēms"re!starts
Pages: