Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atbalsta pasākumi Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta mērķis ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, motivācijas celšana, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana, veicot sabiedrisko aktivitāti, kā arī NVO darbības aktivizēšana Riebiņu novadā.

Projektā iekļautās aktivitātes būs liels atbalsts Riebiņu novadā esošajām NVO pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, motivācijas darboties celšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Riebiņu novadā darbojošās biedrības un to biedri.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Projekta administrēšana ;
2. Riebiņu novada NVO biedru motivācijas paaugstināšanas pasākumi;
3. Biedrības darbības paplašināšana, iesaistoties reģionālajos un nacionālajos sadarbības tīklos, brīvprātīgā darba popularizēšana, pieredzes apmaiņas brauciens;
4. Riebiņu novada attīstības biedrības mājas lapas izveidošana;
5. Publicitātes pasākumi un informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana.

Projekta rezultātā tiks celta Riebiņu novada darbojošos nevalstisko organizāciju motivācija darboties, un rosināt darboties citu līdzcilvēku labā. Realizējot projekta aktivitātes, tiks uzlabota Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte, tiks veicināta NVO sabiedriskā aktivitāte Riebiņu novadā. 20 Riebiņu NVO dalībnieki varēs izbaidīt nometni "Motivācijas brīvdienas" un apgūt informāciju par brīvprātīgo darbu, kas paaugstinās nevalstisko organizāciju dalībnieku motivāciju darboties sabiedrības labā, tāpat Projekta ietvaros būs stiprināta Riebiņu novada NVO kapacitāte, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā. Tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, kura rezultātā tiks veidots jau reģionālais sadarbības tīkls, runāts par sadarbības iespējām , iepazīšanās ar Dienvidlatgales NVO centra labajiem prakses piemēriem. Projekta rezultātā tiks izstāda organizācijas mājas lapa, kurā tiks ievietota informācija par visām Riebiņu novada NVO, par pasākumiem un aktivitātēm, kas ir domāti NVO, par to, ko katra novada NVO jaunumiem. Tiks izdots buklets 250 eksemplāri, ar aktuālāko informāciju NVO biedriem.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4978,80 EUR / 3 499.12 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028
Исполнитель проекта: Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība"
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Riebiņu novads
Юридический адрес: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор