Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > Biedrības “ Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” [..]

sif-jauns-kras


Biedrības “ Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” darbības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Projekta vispārīgais mērķis ir biedrības "Saulkrastu Kultūras un sporta centrs" darbības stiprināšana, vairojot biedrības iniciatīvas grupas (biedrības valdes, biedru un brīvprātīgo) zināšanas un darbības kapacitāti, kas nodrošinās biedrības rezultatīvu darbību turpmāk.

Projekta apakšmērķi ir vairot biedrības finansiālo, zināšanu un prasmju kapacitāti, lai spētu veidot Saulkrastu novada sabiedrību par pilsoniski aktīvu sabiedrību ar augstu demokrātisko vērtību potenciālu.

Projekta mērķa grupa ir biedrības iniciatīvas grupa (biedrības, valde, biedri un brīvprātīgie).

Projektā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

1) Ekspertu (projektu vadītāja, žurnālista un jurista) piesaiste biedrības iniciatīvas grupas izglītošanai un konsultēšanai sakarā ar biedrības veiktajām aktivitātēm;
2) Ziedojumu stratēģijas izveide biedrības turpmākās finanšu piesaistes aktivitāšu nodrošināšanai.

Projektā plānoti šādi rezultāti:

1) stiprināta biedrības "Saulkrastu Kultūras un sporta centrs" kapacitāte tādā apmērā (gūtas zināšanas un prasmes), ka biedrība spēj patstāvīgi īstenot savus mērķus sabiedrības labā (turpināt popularizēt vārda brīvības, sabiedrības iesaistīšana un konsultēšanas aktivitātes, la turpinātu veidot Saulkrastu novada sabiedrību par pilsoniski aktīvu, demokrātisku un ilgtspējīgu sabiedrību, kura iesaistās gan vietējās iniciatīvas un lēmumu pieņemšanas procesos, gan rada savas iniciatīvas); biedrība ir kompetenta projektu vadībā (projektu vadītāja darbība biedrībā un konsultācijas) , avīzes un mediju veidošanā (žurnālista darbība biedrībā un konsultācijas), kā arī lēmumu pieņemšanas procesos (jurista darbība biedrībā un konsultācijas);
2) ir izveidota ziedojumu stratēģija, kas palīdzēs biedrībai piesaistīt finansu resursus turpmākās darbības nodrošināšanai.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4991,61 EUR / 3 508.12 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/049
Project Promoter: Biedrība „Saulkrastu Kultūras un sporta centrs”
Field of activity: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Place of implementation: Saulkrastu novads
Legal address: Smilšu iela 5, Saulkrasti, LV-2160
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums