Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Logo ESF

Kādēļ?
Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Ikgadējie Eirobarometra dati (Discrimination in the EU in 2015) parāda, ka Latvijā ir ļoti izplatīta diskriminācija invaliditātes (43%), etniskās piederības (32%), dzimuma (19%) un vecuma (55 gadi un vairāk) dēļ (49%).
Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizpriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.
Ņemot vērā pastāvošo situāciju, ir nepieciešams nodrošināt mērķtiecīgus un efektīvus diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumus un atbalsta pasākumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām, kas palīdzētu šīm personām paaugstināt viņu vēlmi un iespēju socializēties, veicinātu esošo resursu apzināšanos un spēju izmatot savu potenciālu, tādejādi uzlabojot šo personu dzīves kvalitāti un sociālekonomisko iekļaušanos.

Aktivitātes mērķis:
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (galvenokārt personu, kuras tiek diskriminētas dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ) integrāciju sabiedrībā, iesaistīšanos nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupas (turpmāk – mērķa grupa), kurām tiks nodrošināti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi:

personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ (personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji);
personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);
personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ (bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni);
personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Plānotie diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumi:

1. Mērķa grupas profilēšana (priekšizpēte)
Mērķa grupas profilēšanas uzdevums ir apzināt un identificēt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālo mērķa grupu un noteikt mērķa grupas vajadzības un mērķtiecīgāko atbalstu veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā, iesaistei nodarbinātībā, izglītības vai kvalifikācijas ieguvē, noteikt būtiskos izaicinājumus un vajadzības, lai nākotnē tiktu piedāvātas un nodrošinātas mērķtiecīgākās un efektīvākās motivācijas programmas un atbalsta pakalpojumi.
Pētījuma izpildi nodrošināja nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences".
Pētījuma izpildes termiņš ir 6 mēneši (līdz 2017. gada 7.jūnijam).

Nodevumi:

pdfPētījums “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” (2017)

pdfPētījuma “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” prezentācija (2017)

pdfPētījuma “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” kopsavilkums (2017)

pdf“Profiling of potentional target groups for motivation and support services and the needs assessment study” (Summary) (2017)

2. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi
Balstoties uz mērķa grupas profilēšanas (priekšizpētes) rezultātiem, identificētajām mērķa grupas vajadzībām un izvirzītajām rekomendācijām tiks ieviesti un īstenoti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi.
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi ietvers kompleksu atbalsta programmu katrai mērķa grupai, atbilstoši tās specifikām vajadzībām un vēlmēm. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas ietvaros sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām individuāli vai grupās tiks nodrošināti mērķtiecīgi un efektīvi atbalsta pakalpojumi, t.i., nepieciešamo speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas, informatīvi izglītojoši pasākumi, pašpalīdzības grupas, motivācijas celšanas konsultācijas u.c. pasākumi, to dzīves kvalitātes uzlabošanai, veiksmīgai integrācijai sabiedrībā, iesaistei nodarbinātībā, izglītībā vai kvalifikācijas ieguvē.
No 2018.gada motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti visā Latvijā. Pakalpojumu plānots nodrošināt līdz 2022.gada beigām.

2018. un 2019.gadā (līdz septembra beigām), īstenojot individuālu un mērķtiecīgu pieeju, sociālie darbinieki, psihologi, juristi un citi speciālisti motivēja pozitīvām pārmaiņām, apgūt jaunas prasmes, uzsākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, izglītībā, apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē - 931 dalībnieks, t.sk. 659 sievietes un 272 vīrieši. 389 dalībnieki, t.sk. 284 sievietes un 105 vīrieši, pēc dalības pasākumā ir sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.

3. Vidusposma izvērtējums

Vidusposma izvērtējumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām veica SIA "SAFEGE BALTIJA". Eksperti līguma izpildes laikā izvērtēja sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto mērķa grupu pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, personu situācijas izmaiņas pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, atbildot uz tādiem jautājumiem kā - Vai motivācijas programma ir veicinājusi dalībnieku sociālo iekļaušanos sabiedrībā?; Kuri faktori veicina vai kavē motivācijas programmas ieviešanu un īstenošanu un mērķu sasniegšanu?. SIA "SAFEGE BALTIJA" eksperti izvērtējuši līdzšinējo motivācijas programmas pakalpojumu īstenošanas procesu un sasniegtos rezultātus, kā arī snieguši rekomendācijas mērķa grupai piedāvāto motivācijas paaugstināšanas pasākumu dizaina pilnveidošanai un izvirzītā uzdevuma sasniegšanai - sniegt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu vēl 1660 personām līdz 2022.gada beigām.

Izvērtējums noslēdzies 2020.gada 6.martā.

Nodevumi:

docxVidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām

pdfVidusposma izvērtējums - prezentācija

docxKOPSAVILKUMS par vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām

docxSUMMARY of the Mid-term evaluation of the impact of the Motivation Programme and support measures regarding changes in the existing situation of the target group at risk of social exclusion and discrimination

jpgInfografika “Atbalsta programma cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā”

Norises laiks: 2016. gada 1. ceturksnis – 2022. gada 4. ceturksnis.

Kas to dara?
Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.
Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas īsteno plānotos diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumus:

I 2017.gadā nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" veica mērķa grupas profilēšanu un nepieciešamo pakalpojumu priekšizpēti;

II 2018./2019.gada periodā (18 mēnešus) motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus sniedz: biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības organizācija SUSTENTO, biedrība "Mini SD", krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne";

III 2019.gadā SIA "SAFEGE BALTIJA" nodrošina vidusposma izvērtējuma veikšanu, lai novērtētu īstenotās motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu ietekmi uz mērķa grupas situācijas izmaiņām un pilnveidotu mērķa grupai piedāvātos motivācijas paaugstināšanas pasākumus;

IV no 2019.gada III cet - 2020.gada II ceturksnim motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus sniedz:

  • biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (Rīgas un Vidzemes reģionā);
  • biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento" (Zemgales reģionā);
  • biedrību "Izglītības iniciatīvu centrs" (Viduslatvijas reģionā);
  • biedrību "VERTE" (Sēlijas un Dienvidlatgales reģionā);
  • mācību centrs "FIBRA" (Ziemeļlatgales reģionā);
  • biedrība "MINI SD" (Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionā).

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Projekta ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim plānots sniegt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus – 3 100 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām, no tām plānots, ka 1 800 personas pēc sniegto pakalpojumu izmantošanas uzsāks darba meklējumus, iesaistīsies izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.

Kontaktinformācija:
Kristīne Kļukoviča
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 22811017