Drukāt |

Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ESF Dažādības veicināšana

Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai

Logo ESF

Kādēļ?
Šobrīd darba attiecībās Latvijā netiek pilnvērtīgi ieviestas pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas aktivitātes. Eiropas Savienības līmenī vairāk kā 50% uzņēmumu ievieš dažādības vadības politiku, saskaņā ar Eiropas Komisijas veikto pētījumu. Latvijas uzņēmēji, lai gan atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uzņēmuma konkurētspēju gan darba tirgū, gan attiecīgajā nozarē, ievieš vien atsevišķus dažādības vadības pasākumus un nedefinē dažādības vadību kā atsevišķu vadības politikas virzienu.
Latvijas uzņēmumu vadība pārsvarā ir gatava iespēju robežās pielāgot darba vidi dažādu darbinieku vajadzībām, tomēr faktiski dažādības vadības pasākumi saskaņā ar darbinieku vajadzībām ievērojami biežāk tiek ieviesti lielajos uzņēmumos (64%), salīdzinājumā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (23%). Tātad, dažādības vadība reti tiek iekļauta uzņēmuma politikas dokumentos un nepietiekoši ieviesta arī praksē, lai gan darbinieku dažādība jau šobrīd ir realitāte Latvijas uzņēmumos. Tātad liela daļa uzņēmumu vēl nav apzinājušies, ka darbinieku daudzveidība ir resurss, kas jāprot kompetenti pārvaldīt, lai no tā gūtu ieguvumus gan uzņēmums, gan paši darbinieki.

Aktivitātes mērķis
Ir nepieciešams veicināt dažādības vadības, tās pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uz uzņēmuma konkurētspēju atpazīstamību uzņēmēju vidū, kā arī atbalstīt un veicināt to darba devēju labo praksi, kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā, tādejādi sekmējot iekļaujošu darba vides iedzīvināšanu praksē.
Lai veicinātu diskriminācijas gadījumu novēršanu darba attiecībās un sekmētu darba devēju atvērtību dažādības vadībai, šā projekta ietvaros tiks veikti atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, t.sk. darba devēju prakses izvērtēšana un atzinības izteikšana. Atbalsta pasākumi tiks veikti, aicinot pieteikties ik vienam ieinteresētam darba devējam, kuru darbība tiks izvērtēta atbilstoši iepriekš definētiem kritērijiem. Vienlaikus tiks apkopoti labās prakses piemēri un izteikta atzinība tiem uzņēmējiem, kuri sava uzņēmuma vadībā ievieš dažādības vadības principus.
Līdztekus norisināsies sabiedrības informēšanas pasākumi par dažādības vadības iespējām Latvijas uzņēmumos, tā rosinot sabiedrības atzinību tiem uzņēmumiem, kuri veiksmīgi reaģē uz dažādajām darbinieku vajadzībām.

Atbalsta pasākumiem iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai ir sekojošas mērķa grupas:
• darba devēji un to darbinieki.

Iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju izstrāde
Iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju, t.sk. to pielietošanas metodikas, izstrāde tiek veikta no 2017. gada 4. ceturkšņa līdz 2018. gada 1. ceturksnim. Darba rezultātā tiks definēti kritēriji un izveidotas vadlīnijas, uz kurām balstoties, īstenojot atbalsta pasākumus darba devējiem, varētu tikt nodrošināta darba devēju novērtēšana/ izvērtēšana.

Iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju un vadlīniju izstrāde tika uzsākta 2017.gada 15. septembrī un tiks veikta 5 mēnešu laikā kopš līguma slēgšanas ar pakalpojuma sniedzēju – personu apvienību: biedrību "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Turn Digital".

Lai varētu izveidot Latvijas darba devējiem atbilstošus iekļaujošas darba vides izvērtēšanas kritērijus, tos veidojošā personu apvienība ir īstenojusi reprezentatīvu darba devēju aptauju, kuras ietvaros ir izvērtēts Latvijas darba devēju viedoklis par šķēršļiem darba devēju darba vidē un par vēlmēm, iespējām un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem/aktivitātēm, kas palīdzētu apzināties iekļaujošas darba vides un dažādības vadības pozitīvo ietekmi, kā arī ieviest un attīstīt dažādības vadības politiku. Aptaujas gala rezultātus un to analīzi var apskatīt aptaujas gala rezultātu apkopojumā.

Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai:
Atbalsta pasākumi darba devējiem (komersantiem) tiek organizēti, lai radītu interesi un motivāciju veidot savā uzņēmumā iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādības vadībai. Pakalpojums tiek nodrošināts, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina aktuālus diskriminācijas novēršanas pasākumus un īsteno ikgadēju konkursu darba devējiem (darba devēju novērtēšanu, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja izstrādātiem kritērijiem darba devēju novērtēšanai), tādās jomās kā, piemēram, dažādībai atvērtākais darba devējs un inovatīvākais risinājums iekļaujošas darba vides veicināšanai u.c. jomās. Tiks veikta labās prakses identificēšana par mērķa grupas personu integrēšanu darba tirgū, balstoties uz darba devēju darba vides novērtējumu, piemēram, veicot klātienes intervijas ar darba devēja vadītāju un cilvēkresursu nodaļas vadītāju, kā arī veicot darba devēja vides apsekojumu, tadējādi veicinot iekļaujošu darba vidi un dažādību uzņēmējdarbībā Latvijā. Dalībai šajā darbībā var pieteikties jebkurš darba devējs (komersants).

Detalizētāk par līdz šim īstenotajām Atbalsta pasākumu darba devējiem aktivitātēm var iepazīties:

Aktivitātes norises laiks: 2017.gada 4.ceturksnis – 2022.gada 4.ceturksnis.

Kas to dara?
Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.
Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas īstenos plānotos atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai:

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots nodrošināt vismaz piecus labās prakses veicināšanas pasākumus par projekta mērķa grupu personu jeb personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, integrēšanu darba tirgū.

Kontaktinformācija
Normunds Pīlips
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. 22811018
e-pasts: Normunds.Pilips[at]sif.gov.lv
 


Drukāšanas datums: 09.07.20