sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi strādājošiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir dot iespēju veidot vai uzlabot saziņas prasmes latviešu valodā Rīgā un Rīgas tuvumā dzīvojošiem, strādājošiem pieaugušiem cilvēkiem, tādējādi veicinot viņu integrēšanos, iekļaušanos latviskajā publiskās saziņas telpā un radot labvēlīgākus darba un karjeras attīstības apstākļus.

Projekta ietvaros plānots organizēt latviešu valodas kursus 7 mācību grupām (katrā 12 izglītojamie) 100 mācībstundu programmās (A1, A2, B1, B2 un C1 pakāpē) un nodrošināt iespēju bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.

Mācību programmas apguve plānota 17 nedēļās, divas nodarbības nedēļā vakaros, katra nodarbība 3x45 minūtes (pirmā un pēdējā nodarbība – 2x45min.).

Mācības tiks organizētas Rīgas centrā: Aleksandra Čaka ielā 40 -8 (SIA „DIJA" telpās) un Lāčplēša ielā 47-1 (īrētās mācību telpās). Grupu komplektēšanā tiks ievēroti konkursa nolikumā izvirzītie nosacījumi. Kursu laikā izglītojamie iegūs un attīstīs sarunvalodas praktiskās iemaņas, apgūs un pilnveidos rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes. Pēc kursu beigšanas izglītojamie varēs labāk saprast un līdzdarboties latviskajā kultūrvidē, dažādās ikdienas sadzīves un darba situācijās.

Kopumā plānots, ka kursos mācīsies 84 izglītojamie, visi kursu beidzēji kārtos valsts valodas prasmes pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā, vismaz 60% no tiem paaugstinās latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi.

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 19 993,73 EUR / 14 051.67 LVL;
Project number: 2017.LV/LV/9
Project Promoter: SIA "DIJA" Mācību centrs
Start date of project: 07.03.2017.
Project finish date: 03.06.2018.
Status: noslēgts līgums