sif-jauns-kras


LNS darbības stiprināšana – 2017

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekts "LNS darbības stiprināšana - 2017" mērķis ir veicināt biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" pamatdarbības nodrošināšanu tās mērķu sasniegšanā, sniedzot informatīvo un demokrātiskās līdzdalības veicināšanas atbalstu 313 biedrības (LNS) biedriem.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:
1) 1.aktivitāte. Darbības stiprināšana caur informācijas pieejamību.
Aktivitāte sastāvēs no divām apakšaktivitātēm:
- 1.1. apakšaktivitāte. Video ziņu cikls "Dienas kārtībā notikums".
Apakšaktivitātē tiks izveidots video ziņu cikls "Dienas kārtībā notikums" (14 videoziņas latviešu zīmju valodā, ar subtitriem latviešu valodā) par aktuāliem notikumiem LNS un valstī, akcentējot tieši nedzirdīgo cilvēku līdzdalības aspektus, pieredzi demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības veidošanā; notiks arī atbilžu sniegšana uz nedzirdīgo cilvēku iesūtītiem jautājumiem.
- 1.2. apakšaktivitāte. Informatīvais izdevums "Latvijas Nedzirdīgo savienība: no 1. līdz 19.".
Apakšaktivitātē tiks izveidots nedzirdīgiem cilvēkiem adaptēts informatīvais izdevums par LNS darbības vēsturi, darbības aktualitātēm un prioritātēm, LNS darbības virzieniem nedzirdīgo cilvēku interešu realizācijā LNS, nacionālā un ES valstu līmenī. Šo informatīvo izdevumu saņems 2.aktivitātes 2.posma dalībnieki (120) un LNS rīcībā -10 eks., kā arī tas e-versijā tiks ievietots LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā.
2) 2.aktivitāte. Demokrātija darbībā.
Aktivitāte sastāvēs no diviem posmiem:
- 1.posms. Reģionālie praktikumi "NVO darbība demokrātiskā sabiedrībā": organizēti 9 (deviņi) reģionālie praktikumi, kuros: 1) notiks diskusijas par LNS un reģionālo biedrību darbu 2013.-2017.gadā un galvenajiem uzdevumiem nākamajiem 2017.-2021.gadam; 2) notiks LNS reģionālo biedrību valdes vēlēšanas; 3) LNS reģionālo biedrību biedru pārstāvniecības demokrātiska izvirzīšana aktivitātes 2.posmam; 4) mērķgrupas dalībnieku anketēšana, lai konstatētu reģionālās biedrības tālākos darbības stiprināšanas aspektus un noteiktu viedokli par spēju ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus LNS reģionālajā biedrībā.
- 2.posms. Līdzdalības darbnīca "Nedzirdīgais demokrātijas procesā – problēmas un izaicinājumi, prakse" - apakšaktivitātes ietvaros notiks 2 dienu darbnīca (kopā - 16 stundas).

Darbnīcā indikatīvi ir plānots:
o 1.diena: 1) LNS valdes ziņojums un debates par stratēģisko mērķu realizāciju pārskata periodā; 2) debates par personu ar invaliditāti tiesībām un LNS, kā dzirdes invalīdu pārstāvošās organizācijas lomu šo tiesību realizēšanā; 3) LNS statūtu grozījumu projekta apspriešana un grozījumu pieņemšana.
o 2.diena:1) LNS stratēģijas 2017.-2021. gadam apspriešana, debates un stratēģijas apstiprināšana; 2) demokrātiska LNS pārvaldes veidošana – LNS domes un valdes – ievēlēšana; 3) mērķgrupas anketēšana, lai konstatētu LNS tālākos darbības stiprināšanas aspektus un noteiktu viedokli par spēju ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus LNS.
Apakšaktivitātē atbalsts tiks sniegts 120 mērķgrupas dalībniekiem.
1) 3. aktivitāte. Informācijas un publicitātes pasākumi. Aktivitātes ietvaros tiks atspoguļota projekta norise, kopumā sagatavojot 7 publikācijas LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā, kā arī informācija par projekta publikācijām tiks tālāk ielikta sociālo tīklu kontos (facebook.com draugiem.lv; Twitter)
4) 4.aktivitāte. Projekta administrēšana. Aktivitāte iekļaus projekta ieviešanas taktisko plānošanu, organizēšanu, kontroli, risku un rezultātu noteikšanu.

предоставил финансирование: 14922,98 EUR / 10 487.93 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 016
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.02.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор