Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Ja gribam, tad varam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Projekta vispārējais mērķis: Sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" darbības virziena "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" noteiktajiem mērķiem.

Projekta mērķis: Noorganizēt dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem Latgales reģionā informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas sekmē iesaisti pilsoniskās līdzdalības procesos.

Projekta uzdevumi:
1. Noorganizēt Līvānu novada NVO līderu apmācības "Zini darīt" 20 dalībniekiem
2. Noorganizēt interaktīvu izglītojošu pasākumu starpkultūras dialoga stiprināšanai "Es. Tu. Mēs", kurā piedalīsies 30 mazākumtautību pārstāvji un 10 latvieši, kas sniegs atbalstu valsts valodas praktiskai lietošanai.
3. Noorganizēt izglītojošu pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti "Ja gribam, tad varam" 40 dalībniekiem.
4. Noorganizēt Senioru dienas pasākumu Līvānu novada 40 senioriem.
5. Noorganizēt NVO dienas pasākumu Līvānu novada nevalstiskajām organizācijām (40 dalībnieki)
6. Noorganizēt 5 pilsonisko līdzdalību veicinošus pasākumus jauniešiem Latgales reģionā ( kopējais dalībnieku skaits 250 jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem)
7. Noorganizēt pieredzes apmaiņas pasākumu "Sasaucas Latgale un Kurzeme. Kādi esam un ko varam?" pasākumā piedalīsies 8 biedrības "Baltā māja" pārstāvji un 20 Kurzemes reģiona NVO pārstāvji).
8. Nodrošināt projekta publicitāti.

Sagaidāmie projekta rezultāti:
1) 20 Līvānu novada NVO līderiem apmācībās "Zini darīt" gūtās zināšanas palīdzēs uzlabot savu organizāciju turpmāko attīstību, sekmēs to darbības dažādošanu, palīdzēs pilsoniskās līdzdalības veicinošas aktivitātēs iesaistīt vairāk līdzcilvēkus, īpaši mazāk aktīvos.
2) 40 interaktīvā izglītojošā pasākuma starpkultūras dialoga stiprināšanai "Es. Tu. Mēs." dalībnieki (30 mazākumtautību pārstāvji un 10 latvieši) būs uzlabojuši savas zināšanas, kas ilglaicīgi veicinās aktīvāku iesaisti pilsoniskās līdzdalības veicinošas aktivitātēs. Tiks sekmēta turpmāka sadarbība un iesaiste organizācijas rīkotajos pasākumos.
3) Līdzdalībā pasākumā cilvēkiem ar invaliditāti "Ja gribam, tad varam" sekmēs tā dalībnieku – 40 cilvēku ar invaliditāti informētību par sev aktuāliem jautājumiem, labās prakses piemēri motivēs savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, līdzdalība sportiskās nodarbēs vairos sadarbību un iesaisti NVO aktivitātēs arī turpmāk.
4) Līdzdalība Senioru dienas pasākumu Līvānu novada 40 senioriem sniegs gandarījumu un novērtējuma sajūtu, tiks veicinās paaudžu solidaritāte, nodrošināta informācijas un viedokļu apmaiņu starp senioru intereses pārstāvošām NVO.
5) Līdzdalība NVO dienas pasākumā sekmēs Līvānu novada nevalstisko organizāciju sadarbības attīstību, līdzdalība pasākumā veicinās kopēju pasākumu ieviešanu, labās prakses pārņemšanu.
6) Līdzdalība pilsonisko līdzdalību veicinošos pasākumos jauniešiem Latgales reģionā veicinās 250 jauniešu vecumā no 13 līdz 16 gadiem pilsoniskās līdzdalības labāku izpratni, palīdzēs jauniešiem izprast Latvijas valsts politiskos procesus, vairos katra indivīda lepnumu pret valsti. Tiks aktualizētas zināšanas par Latviju, tās simtgadi sagaidot.
7) Līdzdalība pieredzes apmaiņas pasākumā "Sasaucas Latgale un Kurzeme. Kādi esam un ko varam?" sekmēs to dalībnieku informētības palielināšanos par NVO un sabiedrības kopumā aktualitātēm Latgales un Kurzemes novados. Tiks sekmēta pārnovadu NVO sadarbības attīstība.
8) Projekta informācijas un publicitātes pasākumi sniegs informāciju sabiedrībai par projektu, veicinās projekta atpazīstamību, popularizēs NVO fonda programmu.

Piešķirtais finansējums: 9918,49 EUR / 6 970.75 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/ 033
Projekta īstenotājs: Biedrība "Baltā māja"
Īstenošanas vieta: Latgale
Īstenošanas ilgums: 01.03.2017.-31.06.2017.
Statuss: Noslēgts līgums