sif-jauns-kras


Kopā varam vairāk

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta „Kopā varam vairāk" mērķis ir aktualizēt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iespējām piedalīties pilsoniskās sabiedrības procesos, prasmju un zināšanu paaugstināšana sava viedokļa pārstāvēšanai, sapratnes par cilvēku ar invaliditāti īpašām vajadzībām veidošana.

Aktivitātēs paredzēts iesaistīt arī citu nevalstisko organizāciju biedrus, kas ir sabiedriski aktīvi cilvēki un pārstāv savu grupu intereses. Projekta ietvaros nevalstisko organizāciju biedri mācīsies argumentēt savu viedokli un kritiski vērtēt medijos atspoguļoto informāciju, iegūs zināšanas par NVO, tās nozīmi un iespējām demokrātiskās sabiedrības izveidē, izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem pašvaldībā, smelsies pieredzi pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs pieredzes apmaiņas braucienā un tiekoties ar Siguldas dienas centra koordinācijas padomi. 20 pašvaldību darbinieki un 10 uzņēmēji iegūs izpratni par invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem. Ar mērķi veidot lielāku izpratni domes deputātiem par esošās vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiks organizēta interaktīvā akcija, izstrādāts priekšlikums par konsultatīvās padomes cilvēku ar invaliditāti integrēšanai sabiedrībā izveidi. Lai stiprinātu mērķauditorijas un plašākas sabiedrības uzticību LIb tiks organizēti publicitātes pasākumu un izveidots 1 TV sižets.

Amount of Grant Awarded: 6523,75 EUR / 4 584.92 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/PSA/ 007
Project Promoter: Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"
Place of implementation: Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi
Duration of the project: 01.04.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums