Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Jauni spēki iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta mērķis ir, iesaistot jaunus jomas speciālistus un brīvprātīgos un piedaloties LR Saeimas komisiju un apakškomisiju un ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs, sekojot līdzi nozares politikas dokumentu izstrādes un apspriešanas procesam un rīkojot interešu aizstāvības pasākumu lēmumpieņēmējiem, nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību veicināšanas jomā.

Tas tika darīts visas sabiedrības veselības veicināšanas interesēs, taču īpaši – skolas vecuma (7-19 gadi) bērnu, reproduktīvā vecuma sieviešu, HIV apdraudētu un inficētu iedzīvotāju interesēs. Taču šī projekta tiešā mērķa grupa biedrības "Papardes zieds" biedri, jaunieši, brīvprātīgie un darbinieki, kas būtu iesaistīti interešu aizstāvības darbā. Interešu aizstāvības aktivitātes vērstas uz LR Saeimas deputātiem, ministriju, citu valsts pārvaldes institūciju ierēdņiem. No viņu informētības, izpratnes un atbildības atkarīga lēmumu pieņemšana to sabiedrības grupu un, visbiežāk, visas sabiedrības kopumā intereses, kuras pārstāv biedrība "Papardes zieds".

Projekta galvenās aktivitātes būs seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta un speciālista līdzdalība Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, kā arī ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs; tikšanās ar valsts un pašvaldību amatpersonām un publikācijas medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jautājumiem. Īpašs aktivitāšu virziens ir jauniešu brīvprātīgo iesaistīšana un sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām.

Projekta rezultātā būs nodrošināta NVO pārstāvniecība, paužot sabiedrības un atsevišķu tās grupu intereses seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā, vismaz 3 Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, vismaz 3 ministriju un apakšministriju darba grupu sanāksmēs, būs organizētas vismaz 7 tikšanās ar ministriju un pašvaldību ierēdņiem, sagatavoti un iesniegti vismaz 2 atzinumi par politikas plānošanas dokumentiem, kā arī ar vismaz 5 publikāciju masu medijos palīdzību plašāka sabiedrība informēta par interešu aizstāvības darba seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā aktualitātēm. Interešu aizstāvības darbu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā būs iepazinuši vismaz 5 jaunieši brīvprātīgie un vismaz 5 citu NVO pārstāvji.

предоставил финансирование: 7994,39 EUR / 5 618.49 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/IAS/ 001
Исполнитель проекта: Biedrība "Papardes zieds"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.02.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор