sif-jauns-kras


“Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Meklēt projektus

Projekts tiek īstenots Latvijā, tiek veidota sptiņu dienu diennakts bērnu nometne. Nometnes laikā notiek ekskursijas, kuru laikā tiek iepazītas ievērojamas vietas Jūrmalā, Rīgā, Kurzemes un Vidzemes novados, kuru laikā bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības un cilvēku ieguldīto darbu vides un kultūras saglabāšanā, Latvijas vēsturi. Nometnes ieplānotās aktivitātes notiek Jūrmalas pilsētā, Bulduros, kur dalībnieki darbojas radošajās darbnīcās, komunicē un apgūst latviešu valodu, iepazīst kultūrvēsturisko mantojumu, Jūrmalas unikālo arhitektūru, kultūras bagātības un latviešu tradīcijas, kā arī diasporas bērniem tiek dota iespēja tikties ar vienaudžiem dzimtenē.

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas visu prasmju apguvi, Latvijas kultūras, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 16 diasporas un 16 Latvijā dzīvojošus bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 17 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās. Nometnes laikā tiek nodrošināta individuāla pieeja dalībniekiem, kā arī notiek aktivitātes gan pāros gan grupās, gan visiem kopā spēlējot rotaļas un ejot latviešu tautas dejās. Projekta dalībnieki iepazīsies ar bērnu un jauniešu iespējām sevi realizēt Jūrmalā, Latvijā.

Projekta rezultātā bērni, pavadot laiku, darbojoties kopā, uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā, apzinās un atbildīgi popularizē Latvijas tēlu latviešiem mītnes zemēs. Dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, iepazinuši Aspazijas un Raiņa pilsētu - Jūrmalu, literāros darbus, kuros īpaši tiek godātas cilvēka gara vērtības un dzimtenes mīlestība. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, ir ieguvuši draugus, gūst priekšstatus par Latvijas vēsturi.
Nometnes laikā katrs projekta dalībnieks ir izveidojis dienasgrāmatu „Manu sajūtu dienasgrāmata Latvijā" par redzēto, piedzīvoto un izjusto, strādājot radošajās darbnīcās, to ir papildinājis ar ierakstiem.

Projekta rezultātus multiplicēsim, ievietojot projekta aktivitāšu apkopojumu laikrakstā, internetā – mājaslapās, aicināsim TV pārstāvjus. Nometnes laikā ar bērnu līdzdalību tiks veidota prezentācija, kurā tiks atspoguļots projekta un nometnes laikā paveiktais.

Projekta rezultātā tiks radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē:
•iepazīstot ievērojamas vietas Latvijā, īpaši akcentējot Aspazijas un Raiņa pilsētu pie jūras - Jūrmalu,
•iepazīstot latviešu literatūru,
•iepazīstot Latvijas kultūras un vēsturiskos objektus, dabu,
•apzinoties latviešu nacionālo identitāti,
•veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij,
•veidojot lojalitāti un toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem,
•iespēja pavadīt brīvo laiku sakoptā, estētiskā un izglītojošā vidē, kā arī iespēja būt Latvijas tūrisma pilsētā Jūrmalā,
•iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju, tādējādi sekmējot saikni ar dzimteni, reemigrāciju.
•iepazīstoties ar diasporas bērnu ikdienu arpus Latvijas.

Sadarbības partneris projektā ir Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Omskas apgabala Taras rajona (Augšbebru ciema) Bobrovkas kultūras nams un tā pārstāvji, latviešu kopiena , kuriem katram ir sava loma projekta realizācijā un nometnes akttivitāšu popularizēšanā.
Projektā ir ieplānots arī brīvprātīgais jauniešu darbs, tādējādi popularizējot iespēju jauniešiem sevi realizēt un parādīt prasmes arī tādās aktivitātēs.

Tiks turpināta komunikācija un diskusijas arī pēc projekta par tēmu „diasporas bērni un jaunieši", tādējādi veicinot, īpaši mazākumtautību Latvijas skolēnos, apgūt valsts valodu, iepazīt vēsturi un kultūru.

Piešķirtais finansējums: 12 977,23 EUR / 9 120.45 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/SP/15
Projekta īstenotājs: Jūrmalas Latviešu biedrība
Sadarbības partneris: Jūrmalas pilsētas dome, Bobrovkas kultūras nams (Omskas apgabala latviešu kopiena), Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Statuss: Noslēgts līgums