Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība[..]

sif-jauns-kras


Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Mērķa grupa: sievietes, jaunieši un bērni
Projekta īstenošanas vieta: Latvija
Projekta galvenās aktivitātes: dalība valsts iestāžu darba grupās un komisijās, atzinumu par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sniegšana, koalīcijas ar Baltijas NVO veidošana seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai, publiskas aktivitātes (ārvalstu ekspertu apaļais galds par seksuālās ekspluatācijas novēršanu, dalība festivālā LAMPA, līdztiesības veicināšanas politisko programmu izveide pirms Saeimas vēlēšanām, lekcijas, u.c.).
Projekta plānotie rezultāti: Sabiedrības un lēmējinstitūciju izpratne par sieviešu, jauniešu un bērnu problēmām, vajadzībām atbilstošas likumdošanas izveide un ieviešana; sagatavoti nostājas dokumenti, atzinumi, pausti viedokļi par:
• izglītības reformu;
• Stambulas konvencijas ratificēšanu, vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu;
• rehabilitācijas pakalpojuma uzlabošanu no vardarbības cietušajiem, varmākām un cilvēku tirdzniecības upuriem;
• Prostitūcijas ierobežošanas likumu;
• tiesisko aizsardzību nereģistrētās attiecībās;
• sieviešu ekonomisko iespēju paplašināšanu.
Palielināsies sieviešu skaits, kas vērsīsies pēc palīdzības savu tiesību uz dzīvību un veselību aizstāvībai, pieprasot pagaidu aizsardzību no vardarbības. Palielināsies izglītības institūciju skaits, kuras ieviesīs MARTAs metodi darbam ar jauniešiem, lai novērstu vardarbību.
Kopumā tiks uzlabota sieviešu un bērnu tiesiskā aizsardzība visā Latvijā.

Amount of Grant Awarded: 11915,66 EUR / 8 374.37 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/IAS/017
Project Promoter: Biedrība “Centrs MARTA”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums