sif-jauns-kras


Nevalstiskā sektora ilgtspēja

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekta mērķis ir nevalstiskā sektora finanšu ilgtspējas veicināšana, nodrošinot interešu aizstāvību nacionālā līmenī un radot risinājumus pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas attīstībai Latvijā.
Par pamatu interešu aizstāvības un veicamajām aktivitātēm tiks ņemts diskusiju dokuments - priekšlikumi pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -, ko eLPA izstrādāja 2017.gadā, padziļinātas izpētes rezultātā un saskaņojot tā redakciju ar citām NVO un lēmumu pieņēmējiem no valsts pārvaldes.
Uzdevumi:
1. nodrošināt eLPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un lai novērstu finanšu ilgtspējas izaicinājumus;
2. izstrādāt un sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, viedokļu un nostājas dokumentus, sagatavot vēstules un iesaistīties NVO finanšu ilgtspējas attīstības saistītu dokumentu izstrādē, tai skaitā koncepta par efektīva NVO līdzdalības modeļa ieviešanu Latvijā, nodrošinot pilnvērtīgu NVO iesaisti valsts budžeta izveides procesā un sabiedrības interešu pārstāvībā;
sniegt aktuālu un skaidrojošu informāciju par norisēm NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu sabiedrības informētību par sektoru, tai skaitā par to, kādēļ nepieciešams tajā iesaistīties un atbalstīt finansiāli.

Amount of Grant Awarded: 14975,98 EUR / 10 525.18 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/IAS/010
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums