Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Tautu izziņa caur folkloru

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018

Search projects

Projekta "Tautu izziņa caur folkloru" mērķis ir stimulēt jauniešu mērķtiecīgu un izzinošu aktivitāšu kopums, lai latviešu un mazākumtautību jaunā paaudze, kas dzīvo Latvijā, justos piederīga Latvijai. Īpaša nozīme projektā pievērsta tam, lai, kopīgi sadarbojoties, dažādu tautību Latvijas jaunie iedzīvotāji būtu līdzatbildīgi par projekta mērķu īstenošanu, rezultātu sasniegšanu, kas veicinātu turpmāku jauniešu informācijas ieguves kvalitāti, kas balstīta uz kvalitatīvu datu atlasi un diskusijām ar ekspertiem un vienaudžiem.

Projekta rezultātā Latvijas jaunatne vairāk pievērsīsies Latvijas dažādo mazākumtautību devumam Latvijas dzīvē, kā arī mazinās un kliedēs pastāvošos stereotipus par globalizācijas, migrācijas un tautību identitātes jautājumiem.

Projekta "Tautu izziņa caur folkloru" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne – pārsvarā vidusskolas vecums (50 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību (ebreju, poļu, ukraiņu, krievu) skolēnus (50%) vecumā no 12-19 gadiem (skolas jaunieši), kā arī netiešā mērķauditorija – dalībnieku (tiešās mērķa grupas) ģimenes locekļi, radi, draugi, pedagogi – 100 personas, kuri gūs netiešu labumu no dalībnieku iesaistes - palielināsies pilsoniskās iesaistes izpratnes līmenis, vēstures informācijas apjoms un saliedētas sabiedrības un patriotisma izpratne.

Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakš mērķi:
• Organizēt vēstures un tautību izziņas dienas „Mazākumtautību folkloras pēdas – mūsdienu procesu izpratnei?" I un II projekta eksperta vadībā (kopā divas dienas divās dažādās nedēļas nogalēs), kurās jaunieši detalizēti iepazīsies par mazākumtautību folkloras vēstures pēdām mūsdienu Latvijā. Kā obligāts nosacījums – jaunieši strādās grupās ( 7-8 latvieši/ 7-8 mazākumtautību pārstāvji), lai maksimāli sasniegtu projekta mērķus un veicinātu praktisku pieredzi starpkultūru komunikācijā.
• Sagatavot izglītojošu četru mini folkloras priekšnesumu kopumu "Tautu saknes jaunajiem", izmantojot speciāli izgatavotas lelles, atribūtiku (iestudēta pasaka, teika, parunas utt.), kuros var izprast dažādu tautību kolorītu, izprast uzvedības modeļus, mazinot stereotipus un aizspriedumus mūsdienu Latvijā;
• Īstenot noslēguma prezentāciju Ventspilī, piedaloties priekšnesumu līdzautoriem.

Projekts tiks īstenots sadarbībā starp Latvijas Vācu savienību, kā sadarbības partnerim piedaloties biedrībai „ Dobeles vācu kultūras biedrība" un sadarbojoties arī ar Ventspils vācu kultūras biedrību.
Projektā tiks piesaistīti dalībnieki no Dobeles, Rīgas latviešu un mazākumtautību skolām.

Amount of Grant Awarded: 5 196,00 EUR / 3 651.77 LVL;
Project number: 2018.LV/MTSP/05
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"
Place of implementation: Rīga
Duration of the project: 01.08.2018.-31.10.2018.