Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Atklāti par notiekošo!

Atklāti par notiekošo!

vienkarss bez laukuma rgb h 5

Atklāti par notiekošo!

Pēdējā laikā sociālajos tīklos tiek apspriesti jautājumi un notikumi, kuri skar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) darbību, tāpēc vēlamies pievienot tiem arī informāciju no mūsu- SIF sekretariāta puses. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tiek minēti pieņēmumi un apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai.

No valsts budžeta finansētās programmas atbalsta dažādas NVO aktivitātes, vienas no populārākajām ir Diasporas NVO atbalsts un Latvijas NVO fonds. Diemžēl ne visus labas kvalitātes projektus var atbalstīt, jo finansējums ir ierobežots un SIF saņem pārmetumus, ka labi projekti ir palikuši bez finansējuma. Šāds pārmetums nav pamatots.

Visus projektu konkursa nolikumus, vērtēšanas komisiju nolikumus un projektu vērtēšanas komisiju personālsastāvus apstiprina SIF padome. Projektu iesniegumu vērtēšanu veic SIF padomes apstiprinātā komisija atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un sniedz rekomendācijas SIF padomei attiecībā uz projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Atšķirīga procedūra ir Latvijas NVO fonda projektu konkursu uzsākšanā, tā ir sarežģītāka, jo NVO fonda prioritātes katram gadam izstrādā NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja (SPK), kuras sastāvā ir 6 ministriju, 6 NVO, Valsts kancelejas un SIF pārstāvji. Prioritātes saskaņo NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome (Memoranda padome) un, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas padome (NIPSIP), kuru vada kultūras ministre, un tās apstiprina SIF padome.

SIF sekretariāts lēmumus attiecībā uz konkursu rezultātiem nepieņem, mūsu atbildība ir noslēgt līgumus ar finansējuma saņēmējiem, uzraudzīt līguma izpildi un nodrošināt aktivitāšu finansēšanu. Lēmumus par konkrētu projektu apstiprināšanu pieņem SIF padome.

Projektu konkursu rezultātā vienmēr būs apstiprinātie un noraidītie projekti, noraidīti ir bijuši arī labi projekti nepietiekama attiecīgās programmas finansējuma dēļ un tur nevar vainot ne SIF, ne projektu vērtētājus.

Tā piemēram,
SIF 2016.gadā saņēma Gruzijas Latviešu biedrības "Ave SOL" sūdzību par neatbalstīto projektu finansējuma nepietiekamības dēļ. SIF ir skaidrojis biedrībai, Ministru prezidentam, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai to, kā tiek veikta konkursa ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšana, kā arī to, ka konkrētās biedrības projekts neguva finansiālu atbalstu tikai programmas nepietiekamā finansējuma dēļ. Kopējais projekta vērtējums bija salīdzinoši augsts. Vienlaikus jāpiezīmē, ka minētajā konkursā pieprasītais finansējums četras reizes pārsniedza programmā pieejamo.

Vēršam uzmanību uz to, ka gan 2017., gan 2018.gadā arī notika vairāki līdzīgi projektu konkursi un katrā no tiem bija gan atbalstītie, gan noraidītie projekti. Tas, ko mēs vēlētos sagaidīt no politiķiem ir viennozīmīgs atbalsts to programmu finansējuma palielināšanai, kurās konkursos piedalās liels skaits NVO. SIF viennozīmīgi atbalsta finansējuma palielināšanu šāda veida programmām, lai tiktu atbalstīti visi kvalitatīvie projekti.

Atšķirīga situācija var veidoties, ja projekta aktivitātes skar tiesību un normatīvos aktus un to grozījumus. Tas nereti notiek programmu ietvaros, kuras atbalsta interešu aizstāvību. Reizēm tas var nesakrist ar politiķu vai politisko partiju viedokli. Tā vietā, lai profesionāli diskutētu par aktuālo problēmu ar organizāciju, kura īsteno projekta aktivitātes, politiķi vēršas pret SIF, pārmetot atbalstu organizācijām, kuras vēlas piedalīties likumu un citu tiesību aktu izstrādē ar atšķirīgu viedokli. Šāds pārmetums nav pamatots un neatbilst demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem.

Tā piemēram,
Šogad programmā "NVO fonds" ir atbalstīts biedrības "Papardes zieds" projekts "Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām", kurš finansējumu ieguva atklāta projektu konkursa rezultātā.

Atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" konkursa nolikumā noteiktajam, programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Būtiski norādīt, ka SIF administrēto programmu konkursos iesniegtie projekti tiek vērtēti pēc attiecīgajos konkursa nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Politiskās simpātijas vai antipātijas pret kādu konkrētu organizāciju nav un nevar būt vērtēšanas kritērijs.

Jāvērš uzmanība, ka SIF nevar atbildēt par citiem organizācijas "Papardes zieds" īstenotajiem projektiem un aktivitātēm, bet atbalstītā projekta mērķis un aktivitātes pilnībā saskan ar Valsts īstenoto Pilsoniskas sabiedrības atbalsta politiku un noteikti nav pretrunā ar Valsts Satversmi.

Ir tādi projekti, kuru aktivitātes jau ir noteiktas iepriekš kādā no ārējiem normatīvajiem aktiem un SIF ir jānodrošina to izpilde. Publiskajā telpā ir izskanējis viedoklis, ka SIF ir izvēlējies "nepareizo" organizāciju aktivitātes veikšanai un aktivitātes tēma vispār nav lietderīga. Šāds pārmetums ir nekorekts.

Piemēram
SIF īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Dažādības veicināšana" saskaņā ar 2016.gada 9.februāra MK noteikumiem Nr. 102, kur noteiktas atbalstāmās darbības, projekta mērķa grupa un sasniedzamie rezultāti. Projektā ir vairākas aktivitātes, viena no tām ir pētījums "Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos".

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, SIF 2017.gadā izsludināja iepirkuma procedūru. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīta personu apvienība, kas sastāv no SIA "Oxford Research Baltics" un "Oxford Research AB". Laika posmā no 2017.gada 11.jūlija līdz 19.decembrim pakalpojuma sniedzējs veica pētījumu par kopējo līguma summu 38 000 EUR bez PVN (PVN ir 4598 EUR), kur 85 % veido Eiropas Sociālā Fonda finansējums un 15% Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā ir jauna pieeja, īpaši Latvijā. Šis pētījums bija kā izmēģinājuma projekts, lai noskaidrotu, kas darbojas un kas nē. Neskatoties uz izaicinājumiem, pētot tik jaunu fenomenu, bija iespējams izpētīt un izstrādāt pamatotas rekomendācijas šīs pieejas integrēšanai budžeta veidošanas procesos Latvijā. Projekta rezultāti apliecina, ka budžeta analīze dzimumu griezumā sniedz vērtīgu informāciju, kas citkārt netiek pamanīta un pētījuma rezultātā izstrādātās rekomendācijas valsts un pašvaldību iestādes ir aicinātas izvērtēt un ņemt vērā, pilnveidojot budžeta plānošanas procesu.

Šī aktivitāte plānota un ieviesta pilnībā saskaņā ar valsts apstiprināto un īstenoto politiku dzimumu līdztiesības jomā.

Vēlamies norādīt, ka Sabiedrības integrācijas fonda iepirkumi tiek organizēti atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām un potenciālie pakalpojuma sniedzēji netiek diskriminēti vai tieši pretēji lobēti.

Esam saņēmuši pārmetumus, ka SIF nav atklājis Programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" projektu vērtētāju vārdus. Tas neatbilst patiesībai.

Projektu vērtēšanas ekspertu vārdu un uzvārdu publiskošana, norādot, kurš ir vērtējis kuru projektu, nav vispārpieņemta prakse ne Latvijā, ne plašāk pasaulē, administrējot šāda veida programmas. Iespēju robežās SIF vienmēr sniedz informāciju par vērtēšanas komisiju sastāvu, nenorādot kurš kuru projektu vērtē.

Visos lēmumu pieņemšanas posmos SIF procedūras paredz, kā tiek novērstas interešu konflikta situācijas un saistītās personas nevar piedalīties ne konkrēto projektu vērtēšanā, ne lēmumu pieņemšanā par projektu atbalstīšanu vai novērtēšanu .

Vienmēr esam laipni aicinājuši žurnālistus un interesentus iepazīties ar informāciju SIF telpās, kā arī piedāvājuši tikties, lai pārrunātu neskaidros jautājumus, bet tikai retos gadījumos aicinājums tiek pieņemts un tiek izmantots.

17.09.2018. SIF publicēja savā mājas lapā gan aprakstu par projektu vērtēšanas procesu, gan to projektu vērtētāju vārdus, uzvārdus, kuri ir veikuši saņemto projektu iesniegumu vērtēšanu un devuši atļauju datu publiskošanai. Ņemot vērā, ka šādi dati tiek uzskatīti par personu datiem, SIF nevar ignorēt Personu datu aizsardzības likumu un regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti), līdz ar to visiem projektu iesniegumu vērtēšanā iesaistītajiem tika lūgts sniegt rakstisku atļauju datu publiskošanai. Lielākā daļa projektu vērtētāju piekrita, ka viņu vārdi tiek publicēti, bet daži vērtētāji nepiekrita sava vārdu, uzvārdu publicēšanai. Mēs savā publikācijā arī norādījām, ka mūsu iestādē vērtēšanas procesu organizē Projektu konkursu nodaļa. SIF darbinieki projektu kvalitātes vērtēšanas posmā nepiedalījās, jo to vērtēja atzīti mediju jomas speciālisti.

Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka SIF ir viens no tiem projektu konkursu organizētājiem, kurš balstās uz ekspertu vērtējumiem un projektu konkursu komisijas balsojumu, kur noteicošais ir projektu kvalitāte, nevis sadalījums "pareizajos" un "nepareizajos".

Vadoties no atklātības un darbības caurspīdīguma principiem SIF aicina gan žurnālistus, gan politiķus, gan citus interesentus runāt ar mūsu darbiniekiem un iepazīties ar projektu vērtēšanas, uzraudzības procesu klātienē, tas, mūsuprāt, būtu vislabākais veids, lai veicinātu savstarpēju izpratni un sadarbību sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanā.