Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Aicinām ikvienu darba devēju iesaistīties kustībā [..]

Aicinām ikvienu darba devēju iesaistīties kustībā “Dažādībā ir spēks”

Logo ESF

Aicinām ikvienu darba devēju iesaistīties kustībā "Dažādībā ir spēks"

Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ir uzsācis kustību "DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS", kuras mērķis ir panākt dažādu jomu, mēroga, dažādu juridisko statusu organizāciju iesaisti dažādības vadībā, tādējādi veicinot izpratni par dažādību darba devēju vidē, kā arī informēt sabiedrību par atbalsta pasākumiem un aspektiem, kas spētu nodrošināt iekļaujošas darba vides veicināšanu un dažādības vadības attīstību organizācijās. Piesakot dalību, sniegsim atbalstu un konsultācijas iekļaujošas darba vides izveidē. Kustībai pievienoties aicinām ikvienu darba devēju Latvijā, tai skaitā, komersantus, budžeta iestādes un fondus, biedrības, nodibinājumus.

Kopš Eiropas politiskās domas pirmsākumiem, sabiedrībā oficiāli valda politiskā doma, kas nosaka, ka visi iedzīvotāji likuma priekšā ir vienlīdzīgi, taču Latvijas sabiedrībā joprojām pastāv dažādas diskriminācijas pazīmes. Sabiedrības neaizsargātākā grupa ir pakļauta diskriminācijas riskiem un saskaras ar ļoti augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kā arī netiek pilnvērtīgi veicināta šo personu iesaistīšanās sociālekonomiskajās aktivitātēs. Atbilstoši Eiropas Komisijas Eirobarometra datiem par diskrimināciju Eiropas Savienībā un Latvijā 2015.gadā, Latvijas iedzīvotāji atzina, ka pastāv ļoti izplatīta diskriminācija invaliditātes dēļ (43%), etniskās piederības dēļ (32%), dzimuma dēļ (19%) un vecuma (55 gadi un vairāk) dēļ (49%).

Eiropas Savienības līmenī vairāk kā 50% uzņēmumu strādā pie dažādības vadības politikas ieviešanas. Latvijas uzņēmēji ievieš tikai atsevišķus dažādības vadības pasākumus un nedefinē dažādības vadību kā atsevišķu vadības politikas virzienu. Pasaulē jau sen ir apzināts, ka dažādības vadība un iekļaujoša darba vide sniedz virkni ekonomisku ieguvumu. Pamatu iekļaujošai darba videi veido vienlīdzīga attieksme un ir būtiski, lai darba devēji apzinās, ka to nodrošina nevis vienāda attieksme pret visiem, bet gan pielāgošanās katra indivīda atšķirīgajai situācijai. Uzmanības centrā ir iekļaušana, abpusēja cieņa un iespēju vienlīdzība.

Lai veicinātu izpratni par dažādību un tās pozitīvās ietekmes uz darba vidi atpazīstamību darba devēju vidū, globālā skatījumā pastāv virkne dažādu iniciatīvu un regulu attiecībā uz iecietību, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, iekļaujošu darba vidi u.tml., tomēr retais no tiem ļauj iegūt pilnīgu priekšstatu un ir izmantojams Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Ir svarīgi apkopot labās prakses piemērus un izteikt atzinību tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus un kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā, kā arī radīt interesi un motivāciju citiem darba devējiem veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādībai, tāpēc aicinām pievienoties kustībai "Dažādībā ir spēks".

Piesakoties kustībai "Dažādībā ir spēks" www.dazadiba.lv, aicināsim līdz 21.oktobrim aizpildīt pašnovērtējuma anketu, kurā iekļauti tādi pašvērtējuma kritēji kā darbinieki un to dažādība, principi attiecībā uz dažādības un iekļaušanas vadību, iekļaujoša darba vide, tirgus attiecības un komunikācija dažādības un iekļaušanas veicināšanai. Piesakoties pašvērtējuma anketas aizpildīšanai, automātiski pretendēsiet "Dažādībā ir spēks" balvai, kuru paredzēts pasniegt apbalvošanas ceremonijā 2018.gada 6.decembrī. Aicinām pievienoties arī labas gribas memorandam. Plašāka informācija interneta vietnē www.dazadiba.lv. Aicinām sekot kustībai un tās attīstībai arī sociālajos medijos Twitter @dazadiba un Facebook @dazadiba.lv.

Atbalsta pasākumi darba devējiem un kustība "Dažādībā ir spēks" tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Ilze Valdmane
Tel. 28350997

dazadiba