Sākums > Finansējuma avoti
Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

sif-jauns-kras


Diaspora – neatņemama Latvijas sastāvdaļa

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir papildināt Īrijas ziņu portāla baltic-ireland.ie saturu ar nozīmīgām un kvalitatīvām publikācijām, padziļināti attīstot analītisko un pētniecisko žurnālistiku, un vienlaikus saglabājot Īrijas latviešu saikni ar Latviju, tās kultūru un vēsturi, papildināt kopējo informatīvo telpu ar notikumu un procesu aprakstiem, to pētniecību un analīzi.

Projekta galvenā mērķa grupa ir latvieši diasporā un projekta ietvaros paredzēts:
- Mudināt Īrijas latviešus kļūt par Latvijas vēstnešiem ne tikai savā mītnes zemē, bet arī piedaloties aktivitātēs citur Eiropā;
- Aicināt diasporas latviešiem būt aktīviem līdzdalībniekiem Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē;
- Veicināt piederības sajūtu Latvijai, stāstot par Īrijas latviešu iesaisti un pienesumu Latvijas valsts veidošanās posmā pagājušā gadsimta sākumā Dublinā (Z.A.Meijerovics un Latvijas valsts starptautiska atzīšana);
- Analizēt situācijas un stāstīt par remigrācijas pasākumiem, ko īsteno Latvijas valdība un kādu pienesumu tie devuši;
- Iepazīstināt lasītājus Īrijā un Latvijā ar šeit dzīvojošajiem latviešiem, un viņu vēlmi būt piederīgiem savai dzimtenei.

'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>

Kopā projekta ietvaros tika sagatavotas 23 publikācijas, kas publiskotas Īrijas latviešu ziņu portālā Baltic-Ireland.ie:
http://baltic-ireland.ie/2018/09/42263/
http://baltic-ireland.ie/2018/09/42288/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42451/
http://baltic-ireland.ie/2018/09/42286/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42407/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42410/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42413/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42416/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42760/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42759/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42767/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42770/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42773/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42781/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42710/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42663/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42834/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42841/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42458/
http://baltic-ireland.ie/2018/10/42532/
http://baltic-ireland.ie/2018/11/42628/
http://baltic-ireland.ie/2018/12/42969/
http://baltic-ireland.ie/2018/12/43003/

Septiņi no augstāk minētajiem rakstiem ar atsaucēm uz Baltic-Ireland.ie un SIF tika arī pārpublicēti portālā Latviešiem.com:
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/baltic-ireland-ie-politiki-samelojas-bet-dazi-nespej-atbildet-uz-jautajumiem
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/baltic-ireland-ie-uzstadits-jauns-veletaju-aktivitates-rekords-saeimas-velesanas
https://www.latviesi.com/article/baltic-ireland-ie-latviesi-irija-1918-gads
https://www.latviesi.com/article/baltic-ireland-ie-pirms-100-gadiem-latvija-un-irija
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/baltic-ireland-ie-gudriba-nak-no-ta-ka-es-sevi-apzinos-ka-latvieti
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/baltic-ireland-ie-iveta-vaivare-aktiva-sabiedriska-dzive-dod-mundrumu
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/baltic-ireland-ie-neparasta-latviete

Ar mainītu virsrakstu un bez atsaucēm uz Baltic-Ireland.ie un SIF viens no projekta ietvaros sagatavotajiem rakstiem ir pārpublicēts Latviešu biedrības Īrijā mājas lapā:
http://lbi.ie/17-novembra-pecpusdiena-latvijas-simtgadi-svineja-galvejas-latviesi/

Foto ar atsauci uz baltic-Ireland.ie pie publikācijas par vēlēšanām Īrijā izmantojis portāls TVnet.lv

https://www.tvnet.lv/6422881/irija-esosos-velesanu-iecirknos-nobalsojusi-452-veletaji

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>