Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veid[..] > Nāburgu būšana
Kļūda

sif-jauns-kras


Nāburgu būšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Raidījumu cikls "Nāburgu būšana" radio STAR FM ceturtdienas vakaros 18:00 – 19:00 ir veltīts mazākumtautībām Latvijā. Tā primārā mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 49, bet sekundārā – visi Latvijas iedzīvotāji. "Nāburgu būšana" ar vadītājiem Oskaru Leperu, Kristīni Garklāvu un Egonu Reiteru aizraujošā veidā stāstīs par mazākumtautību unikālo pienesumu Latvijas kultūrtelpai un sabiedrībai, aicinot studijā mazākumtautību pārstāvjus un iesaistot klausītājus. Katru raidījumu, atkarībā no raidījuma tēmas, ilustrēs īpašs muzikālais noformējums.

Raidījumu "Nāburgu būšana" mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicināt sabiedrības saliedētību un toleranci un stiprināt kopēju valstiskuma apziņu. Projekta galvenie uzdevumi ir stiprināt mazākumtautību piederības sajūtu Latvijai, stiprināt sabiedrības saliedētību, izglītot Latvijas sabiedrību par mazākumtautībām Latvijā, radot izpratni par kopējo kultūrtelpu Latvijā.

'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>

Pārraides audiomateriāli:
20.09.2018. Lietuva- Nāburgu būšanā viesojas Skirmante Balčūte (LNT ziņu žurnāliste):
1. raidījums: https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-ciemos-skirmante-balcute/
27.09.2018. Igaunija- viešņa Ivika Keisele nāk ciemos ar stāstiem par igauņu kultūru, igauņu jokiem par latviešiem
2. raidījums: https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-2-raidijums-igaunija-ciemos-ivika-keisele/
04.10.2018. Latvijā dzīvojot ap 20 000 romu, viens no viņiem arī mūsu šī vakara viesis - Normunds Rudevičs
3. raidījums: https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-3-raidijums-romi-ciemos-normunds-rudevics/
11.11.2018. Nāburgu būšanas viesis – Valts Ernštreits – lībietis.
4. raidījums: https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-4-raidijums-libiesi-ciemos-valts-ernstreits/
18.10.2018. Vakara viesis – Edmunds Kaševskis – polis.
5.raidījums: https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-5-raidijums-polija-ciemos-edmunds-kasevskis/
25.10.2018. baltkrievs - Vjačeslavs Telešs.
6. raidījums: https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-6-raidijums-baltkrievi-ciemos-vjaceslavs-teless/
02.11.2018. Amerikas – Kristofers Volšs-Sinka
7. raidījums:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-7-raidijums-amerikani-ciemos-kristofers-volss-sinka/
09.11.2018. Vācieši – Jorens Šteinhauers
8.raidījums:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-8-raidijums-vaciesi-ciemos-jorans-steinhauers/
20.11.2018. Meksikāņi- Himena Gonsalesa
9.raidījums:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-9-raidijums-meksikani-ciemos-himena-gonzales/
23.11.2018. Brazīlietis – Felipe Gabriels dos Santoss Ksavjers
10.raidījums:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-10-raidijums-brazili-ciemos-felipe-gabriels-dos-santos-ksaviers/
30.11.2018. Krievs – Daria Tikhomiova
11.raidījums:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-11-raidijums-krievi-ciemos-daria-tikhomirova/
07.12.2018. Ukrainis –Mihails Jefremenko
12.raidījums:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-starfm-12-raidijums-ukraini-ciemos-mihails-jefremenko/

Sagatavoti aptaujas jautājumi; aptauja izvietota portālā skaties.lv; apkopoti rezultāti.
Saite uz aptauju:
https://skaties.lv/naburgi/naburgu-busana-oficiali-noslegusies-ka-tu-verte-sadus-radio-raidijumus-padalies/

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>

 


Drukāšanas datums: 31.05.20