Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 12.02.2019.
Iesniegšanas datums: 15.03.2019.
Finansējums: 31 303,00 EUR

Programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" (turpmāk – programma") mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunieši, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2019.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 31 303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuras atbilst Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētās mazākumtautības interešu pārstāvība un/vai starpkultūru dialoga attīstība, (turpmāk – mazākumtautību NVO), kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.

Projektā kā sadarbības partneri var iesaistīt citu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kas nav mazākumtautību NVO, kas darbojas skolu vidē un, kam uz projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī vismaz trīs gadu pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā.

Papildus projekta sadarbības partneri var būt:
- Latvijas Republikas izglītības iestādes - gan latviešu, gan mazākumtautību skolas;
- valsts un pašvaldību iestādes, t.sk. muzeji un arhīvi.

Programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 15.marts (saņemšanas datums SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi vai pa pastu (līdz plkst. 16.00) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 10.martam.

 

Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem notiks 2019.gada 28.februātī plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24 3.stāvā.

Interesentus aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni 67281752 vai rakstot uz e-pastu .

pdfProgrammas prezentācija

Projekti: 6 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība “Goraļ”Ebreji Rēzeknē
2.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaMūsu tautasdziesmas MEMĒS
3.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?
4.Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojumsMūsu kopīgā vēsture. Ceļi un likteņi
5.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā
6.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)“Kopīgi soļi – III”