Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības[..]

Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā

ESF LSK

Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", pamatojoties uz 2018.gada 19.februārī noslēgto līgumu starp biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" un Sabiedrības integrācijas fondu, no 2018.gada februāra līdz 2019.gada maijam nodrošināja motivācijas paaugstināša-nas un atbalsta pakalpojumu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas mērķis: nodro-šināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus) sociālās atstumtības un dis-kriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajādzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi tika īstenoti divos posmos. 2019.gada maijā noslēdzās motivācijas programmas 2.posms, kura laikā 180 so-ciālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā saņēma profesionālu sociālā darbinieku, juristu, psiho-logu un citu profesionāļu palīdzību, individuālas, grupu konsultācijas, atbalsta un paš-palīdzības grupas, tādejādi motivējot pārmaiņām, attīstot prasmes un iemaņas, kas pa-līdz iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Otrajā motivācijas programmas īstenošanas posmā 104 no 180 personām jeb 58% no programmas dalībniekiem sasniedza programmas rezultatīvo mērķi – uzsāka darba meklējumus, iesaistījās nodarbinātībā, izglītībā/apmācībā vai kvalifikācijas ap-guvē. Visvairāk rezultatīvo rādītāju tika sasniegti Ziemeļlatgales reģionā – 80%, Vidzemes reģionā – 57% un Rīgas reģionā 37%. Īpašs prieks, ka šajā posmā vai-rums dalībnieku iesaistījās izglītībā/ apmācībā vai kvalifikācijas apguvē.
Protams, aiz katra rezultatīvā rādītāja, ir intensīvs, uz personības attīstību un iedroši-nāšanu virzīts darbs, kas nereti ir sarežģījumu un dažāda apjoma grūtībām pilns. Pro-jekta speciālistiem – pārmaiņu aģentam, psihologam, karjeras speciālistam un juristam, nereti bija jāsniedz atbalsts ieilgušu problēmu risināšanā, iesaistot klienta ģimeni un meklējot ārējos resursus viņa stiprināšanai ilgtermiņā.

Daži iedvesmojoši stāsti par motivācijas programmas dalībniekiem:
1.situācija
Sieviete ar invaliditāti dzīvo kopā ar nepilngadīgo bērnu, kuram arī ir invaliditāte, īrētā dzīvoklī Rīgas mikrorajonā. Ģimenei ir nelielie ienākumi, jo sievietei nav iespēja atrast darbu mentālās veselības problēmu dēļ. Tāpat klientei ir ļoti zemas sociālās un sadzīves prasmes, trūkst izpratnes par bērnu audzināšanu, dzīves vietas uzkopšanu, personisko higiēnu, ēst gatavošanu, sadzīvisku problēmu risināšanu, savu un bērna tiesību aizstāvību utt. Motivācijas programmas laikā kliente aktīvi tikās ar speciālistiem, uzlaboja sociālās un sadzīves prasmes ikdienas situāciju risināšanā, kopā ar pārmaiņu aģentu sakārtoja neskaidros jautājumus ar banku, t.sk. apguva interneta bankas lietošanu, sociālo dienestu (tika nokārtots Maznodrošinātā statuss) un Uzturlīdzekļu garantijas fondu (saistībā ar uzturlīdzekļu piedziņu no bērna tēva).
Programmas speciālisti palīdzēja klientei atrast darbu atbilstoši savām prasmēm un veselības stāvoklim, kas būtiski ir uzlabojis ģimenes finansiālo situāciju. Pēc prog-rammas beigām kliente turpina strādāt algotu darbu un tikties ar speciālistiem, lai ilg-termiņā stabilizētu savus dzīves apstākļus.

2.situācija
19 gadus vecs jaunietis, cittautietis, dalību programmā uzsāka 2018.gada novembrī. Vājās latviešu valodas zināšanas bija šķērslis integrācijai darba tirgū vai tālākizglītībā/kvalifikācijas apguvē. Lai arī klients 2018.gada septembrī bija iestājies vidusskolā, skolu viņš neapmeklēja un savu brīvo laiku pavadīja galvenokārt ar draugiem un pie datora. Iesaistoties programmā, klients aktīvi tikās ar speciālistiem, kas palīdzēja viņam gan risināt ikdienas problēmas, gan skaidrot likumiskās tiesības, pienākumus Latvijā un sniedza informāciju par iespēju iesaistīties nodarbinātībā vai tālākizglītības programmās/kvalifikācijas apguvē, kā arī kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Programmas ietvaros klients uzsāka mācības autoskolā, lai realizētu savu sapni kļūt par šoferi-tālbraucēju. Tāpat klients ir arī saņēmis visu informāciju un plāno uzsākt naturalizācijas procesu, lai iegūtu Latvijas pilsoņa statusu.

3.situācija
51 gadus veca sieviete ar invaliditāti - ar kustību traucējumiem. Veselības problēmu dēļ ir ilgstošā bezdarbniece, kuras vienīgais iztikas līdzeklis ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Kliente aktīvi iesaistījās motivācijas programmā, regulāri apmeklēja speciālistu konsultācijas. Tika novērots, ka ar katru konsultāciju klientei paaugstinājās aktivitātes un dzīves prasmju līmenis, veiksmīgi atrada risinājumus vairākām problēmām. Tāpat saņēma nepieciešamo informāciju un palīdzību, tika ieinteresēta izmantot NVA piedāvātās iespējas. Motivācijas programmas laikā kliente uzsāka veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībā. Kā arī izmantoja iespēju iegūt papildu izglītību - pabeidza vācu valodas kursus un LSK piedāvātos pirmās palīdzības kursus. Ar programmas speciālistu atbalstu kliente arī pieteicās valsts finansētajā rehabilitācijas programmā, lai uzlabotu savu veselības stāvokli, kā arī tika pagarināta invaliditātes grupa.

4.situācija
Kliente ir Latvijā dzimusi krieviete, kura latviešu valodu zina minimāli, tādēļ ir grūtī-bas atrast prasmēm un zināšanām atbilstošu algotu darbu. Papildus viņa ir arī II grupas invalīde ar psihiskās veselības traucējumiem. Sievietei bija grūtības atrast algotu darbu, jo viņa nebija pārliecināta par saviem spēkiem, bija grūti patstāvīgi iesaistīties darba meklēšanas pasākumos, lielas grūtības sagādāja valodas barjera – nespēj pati sagatavot nepieciešamos dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, pieteikuma vēstuli potenciālajam darba devējam) vai aiznest savus dokumentus uz ieinteresējušo darba vietu. Uzsākot dalību programmā, viņai bija grūti saņemties un atnākt uz pirmajām speciālistu konsultācijām, iesaistīties atbalsta grupās. Viss jaunais sagādāja grūtības un uztraukumus. Kliente ir mācījusies aprūpētāju kursos, bija gatava strādāt šo darbu, taču viņai nepieciešams pastāvīgs kontakts ar atbalsta personu, kas pamudinātu biežāk pārskatīt pieejamās vakances, sagatavot un iesniegt savu CV un mācīties sevi pasniegt kā disciplinētu un zinošu darbinieku. Par šādu atbalsta personu viņai kļuva projekta psiholoģe, ar kuru izveidojās ļoti labs kontakts. Kliente labprāt apmeklēja arī atbalsta grupas konsultācijas, kuras vadīja dažādi speciālisti – karjeras konsultants, juriste, so-ciālais darbinieks, psihologs. Tas deva sievietei drošības un kopības sajūtu ar citām projekta dalībniecēm.
Motivācijas programmas laikā kliente saņēma piedāvājumu uz noteiktu laiku strādāt par aprūpētāju. Klientes pašvērtējums ievērojami paaugstinājās, jo tā bija viņas pirmā darba pieredze aprūpētājas amatā. Viņa ar sajūsmu stāstīja par darba pienākumiem, kas viņai uzticēti, par klientiem, kas ir viņai jāaprūpē.
Pēc iespējas iegūt darba pieredzi, viņa bija entuziasma pilna, radās pārliecība, ka spēj strādāt ar cilvēkiem un būt noderīga. Pēc dažām nedēļām viņai tika piedāvāti angļu valodas kursi, kurus apmeklēja ar patiesu interesi. Paralēli kopā ar klienti tika meklētas darba iespējas un izsūtīti CV uz piemērotām vakancēm. Uzreiz pēc angļu valodas kursu pabeigšanas viņai tika piedāvāti algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā.
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi klientei tagad ir kā pārbaudes laiks, kad viņa var parādīt savas prasmes, atbildīgumu, spēju pielietot kursos iegūtās zināšanas, veicot tiešos darba pienākumus. Šobrīd kliente uz darbu iet ar prieku. Papildus viņa aprūpē netālu dzīvojošu vecu sievieti, kura pati vērsās pie viņas ar lūgumu palīdzēt ikdienā. Programmas laikā vērojamas pozitīvas izmaiņas klientes attieksmē pret dzīvi, ticībā saviem spēkiem. Arī pati kliente atzīst, ka projektā iesaistītie speciālisti ir viesuši viņā pārliecību par to, ka ir prasmīga, pacietīga darbiniece, kura spēj pārvarēt neveiksmes un sekmīgi risināt pastāvošās problēmas.

5.situācija
47 gadus vecai klientei, iesaistoties motivācijas programmā, tika novērots zems pašvērtējums un bailīgums, kas balstīts uz pret sevi izjustu atšķirīgu attieksmi, nevēlēšanās piedzīvot izmaiņas un sabiedriskā pasivitāte. Kliente motivācijas programmā tika iesaistīta, lai celtu viņas pašvērtējumu, informētu par viņas tiesībām, motivētu pārmaiņām savā dzīvē. Kliente dzīvoja lauku pašvaldībā. Apmeklējot programmas aktivitātes un sadarbojoties ar visiem speciālistiem, bija saskatāmi pozitīvi iekšējie resursi, kas viņai palīdzēja celt pašvērtējumu, mainīt paradumus un attieksmi.
Bija lietas par ko viņa gribēja runāt un dalīties ar savu pieredzi, tās bija prasmes – viņas hobijs – kūku un toršu cepšanā. Viņa bija pārsteigta, ka var runāt un dalīties savā pieredzē, un kad visi viņā klausās. Bija iespēja izpausties radošajās darbnīcās. Viņa jutās vajadzīga. Tad arī sākās pirmie pasūtījumi no programmas dalībniekiem. Kliente bija laimīga, jo viņa saprata, ka ir noderīga ar savām prasmēm un galvenais, ka viņa spēj iepriecināt citus ar savu radošumu. Tie bija viņas pirmie darba "augļi". Dalībniecei ļoti pacēlās pašvērtējums un vēlme nākotnē iesaistīties pašnodarbinātībā. Projekta laikā kliente atvērās un labi spēja socializēties ar apkārtējiem cilvēkiem, kas viņai deva arī iespēju atrast darbu pagastā uz vietas par aprūpētāju.

6.situācija
Programmu uzsākot, 35 gadus vecā programmas dalībniece- krievu tautības sieviete, tika iepazīta kā ļoti nedroša un noslēgta. Programmas speciālistiem bija nepieciešams laiks, lai iegūtu klientes uzticību un iedrošinātu viņu pilnvērtīgi piedalīties programmā. Klientes vienīgais prieks bija rūpes un mīlestības sniegšana dzīvniekiem, kuri ir pamesti un ievainoti, kā arī emocionāla un fiziska atbalsta sniegšana vecākā gada gājuma cilvēkiem, kuriem nav tuvinieku. Programmas aktivitātes - konsultācijas un grupas nodarbības palīdzēja klientei atvērties, iepazīt sevi un saskatīt savus iekšējos un ārējos resursus, kā arī mazināt jaunībā gūto traumatisko pieredzi. Dalība programmā klienti spēcināja un iedrošināja, tāpat ļāva noticēt labākai nākotnei. Kad kliente jutās drošāka un bija gatava pārmaiņām, ar programmas speciālistu palīdzību viņa atrada darbu savā pašvaldībā un šobrīd saņem atalgojumu par savu sirdsdarbu. Klientes ģimene ir ļoti pateicīga, ka viņu tuviniekam bija iespēja iesaistīties programmā, jo tas kopumā ir veicinājis dzīves kvalitātes uzlabošanos visai ģimenei.

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā par programmas īstenošanu, lūgums sazināties ar biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" projektu vadītāju Aiju Strazdu, e-pasts: , tālr.: 67336653