Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2019 > LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošana[..]

sif-jauns-kras


LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta "LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā" iesniedzējs ir biedrība "Latvijas nedzirdīgo savienība". Projekta mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, sniedzot atbalstu 306 biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienības" (LNS) biedriem un darbiniekiem, lai veicinātu to pilsonisko aktivitāti, celtu LNS institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti sadarbībai ar pašvaldībām un valsts institūcijām, tādējādi sekmējot demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā informācijas pieejamības jomā nedzirdīgiem cilvēkiem.

Projekta ieviešana notiks Rīgā, Elvīras ielā 19. Projektā plānotās aktivitātes tiks ieviestas Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā.

1.AKTIVITĀTE. CILVĒKTIESĪBAS – NO NORMATĪVĀ REGULĒJUMA LĪDZ PRAKSEI.

Aktivitātes periods: 20.05.2019. līdz 13.10.2019. aktivitātē tiks iesaistīti 306 mērķgrupas dalībnieki (unikālās fiziskās personas) no visiem Latvijas reģioniem. Aktivitāti veidos divi posmi:

  • 1.posms. Pētījums par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām.

Posma ieviešana 20.05.2019. – 31.08.2019. Šajā posmā, pētījumā iesaistot 306 mērķgrupas dalībniekus, tiks sekmēta mērķgrupas aktivitāte problēmu apzināšanā un nodrošināta datu ieguve par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām, vadoties no pilsoņu tiesībām, kas nostiprinātas LR Satversmē. Pētījums notiks Latvijas plānošanas reģionos (15 novadu/pašvaldību teritorijās), izmantojot nejaušo stratificēto izlasi pēc pazīmes "reģions". Pētījuma metode – respondentu tieša aptauja un netieša (e-aptauja), aptaujas valoda - latviešu zīmju valoda. Pētījumā iegūtie secinājumi tiks publicēti LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā un izmantoti sagatavojot 1. aktivitātes 2.posmā plānotās intervences kampaņas.

  • 2.posms. Intervences kampaņa "Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei".

Posma ieviešana 10.06.2019. – 13.10.2019. Šis posms ietvers diskusiju sesijas:
1.sesija. Izglītojošas diskusijas "Cilvēktiesības - kas tas ir? Prakse. Problēmas".
Sesijas ieviešana: 10.06.2019. - 31.08.2019. Šajā sesijā 11 norises vietās Latvijā – Rīgā, Valmierā, Smiltenē, Kuldīgā, Tukumā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā, Pļaviņās - notiks izglītojošās diskusijas par tematiem: 1) "Cilvēktiesības - kas tas ir? LR Satversmē nostiprinātās cilvēktiesības"; 2) "Pilsoņu tiesības piedalīties un iesaistīties valsts un pašvaldību darbībā. Prakse. Problēmas.". Katras diskusijas ilgums 2 stundas, kopumā tiks iesaistīti 200 mērķgrupas dalībnieki. Diskusijas veicinās mērķgrupas informētību, izpratni cilvēktiesību aspektos un sekmēs mērķgrupas līdzdalību informācijas nepieejamības aspektu apzināšanā.
2.sesija. Apaļā galda diskusijas "Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte".
Sesijas ieviešana: 10.06.2019. – 30.09.2019. Sesijā tiks organizētas 3 apaļā galda diskusijas (katrā reģionā - Latgales Kurzemes, Vidzemes reģionā 1 diskusija; katras ilgums 4 stundas), (kopā iesaistīti 60 mērķgrupas dalībnieki). Diskusiju veicinās mērķgrupas aktivitāti un sekmēs institūciju un sabiedrības izpratni par neformālu un diskriminējošu ierobežojumu esamību, kas mazina nedzirdīgo cilvēku iespējas realizēt savas tiesības, kā arī tajās tiks apspriesti sadarbības principi starp LNS un pašvaldībām, lai sekmētu informācijas pieejamību nedzirdīgām personām. Diskusiju ietvaros tiks parakstīti nodomu protokoli (katrā reģionā 1) starp LNS un pašvaldībām par savstarpējo sadarbību informācijas apmaiņas jomā.
3.sesija. Paneļdiskusija "Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei. Labās prakses piemēri. Problēmas".
Sesijas ieviešana: 10.06.2019. – 13.10.2019. Paneļdiskusija notiks Kandavas ielā 27, Rīgā. Tās ietvaros notiks viedokļu apmaiņa, lai aktualizētu cilvēktiesību aspektus un konstatētas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi informācijas pieejamības jomā nedzirdīgiem cilvēkiem valsts institūciju līmenī, un līdz ar to sekmētu nedzirdīgo cilvēku aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības norisēs un sociāli ekonomiskos procesos. Paneļdiskusijā (1 diena; 4 stundas) piedalīsies 150 mērķgrupas dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem un pārstāvji no valsts līmeņa institūcijā (vismaz 3). Pēc paneļdiskusijas darba grupā tiks izstrādāti priekšlikumi izmaiņām vai uzlabojumiem, kas sekmētu nedzirdīgo cilvēku sabiedrisko un pilsonisko aktivitāti un iesniegti attiecīgām valsts institūcijām.

2.AKTIVITĀTE. INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMI.

Aktivitātes periods: 07.05.2019.–31.10.2019. Aktivitātes ietvaros: 1) tiks atspoguļota projekta norise, mērķi, finansējums; kopumā 4 publikācijas un izvietotas LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā (ar pārpublikāciju sociālā tīklā facebook.com LNS kontā); 2) LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā tiks ievietoti1.aktivitātes 1.posma pētījuma kopsavilkuma materiāli un pētījuma anketa word formātā/ videoformātā latviešu zīmju valodā; 1.aktivitātes 2.posma 2. sesijas ietvaros noslēgtie nodomu protokoli un 1.aktivitātes 2.posma 3. sesijas ietvaros notikušās paneļdiskusijas kopsavilkuma videomateriāli un izstrādātie priekšlikumi.

3.AKTIVITĀTE. PROJEKTA ADMINISTRĒŠANA.

Aktivitātes periods: 07.05.2019.–31.10.2019. Aktivitāte iekļaus projekta ieviešanas taktisko plānošanu, organizēšanu, kontroli, risku un rezultātu noteikšanu.

Piešķirtais finansējums: 16996,80 EUR / 11 945.42 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/023
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Īstenošanas ilgums: 07.05.2019.-31.10.2019.