sif-jauns-kras


Varam vairāk!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta "Varam vairāk!" mērķis ir stiprināt Latvijas Mazpulku institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izglītot biedrus un veicināt biedru līdzdalību, attīstīt reģionālo klubu sadarbību un savstarpēju pieredzes apmaiņu tādējādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un piederības sajūtu biedrībai un Latvijai.

Projekta mērķgrupa ir biedrības Latvijas mazpulki biedri - mazpulcēni, brīvprātīgie, mazpulku vadītāji, birojs un sadarbības organizāciju biedri.

Projekts tiks īstenots visā Latvijā.

Tā ietvaros plānots noorganizēt 2 talkas, 2 seminārus, 2 pieredzes apmaiņas vizītes un NVO sadraudzības salidojumu, kā arī stiprināt biroja darbu un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Paredzam, ka projekta ietekmē tiks veicināta sabiedrības līdzdalība vietējo kopienu attīstībā, mazpulku un citu NVO savstarpējā sadarbība, tiks stiprināta organizācijas biroja, brīvprātīgo un mazpulku vadītāju kapacitāte.

предоставил финансирование: 17000,00 EUR / 11 947.67 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/060
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 27.04.2019.-31.10.2019.