sif-jauns-kras


Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Mērķa grupas – valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas; biznesa sektori; NVO un sociālās iniciatīvas, sabiedrība kopumā. Īstenošanas vieta – visa Latvija.

Galvenās aktivitātes:

1. Vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī nevalstisko iniciatīvu, t.sk. dažādu biznesa sektoru organizētos procesos.

2. NVO vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājums vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā.

3. Sabiedrības informēšana par aktuālo informāciju vides jomā pašvaldību un valsts līmenī, aicinot brīvprātīgi iesaistīties Pasaules Dabas Fonda darbā.

Plānotie rezultāti:

1. Vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas plānošanas dokumentos, sektorpolitikās, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.

2. Attīstīta un uzturēta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā.

3. Veikts regulārs ziņu nodrošinājums Pasaules Dabas Fonda mājas lapā un/vai sociālajos tīklos par fonda veiktajām, divām augstāk minētajām, aktivitāšu grupām – sabiedriskā labuma vides interešu aizstāvību un ilgtspējības attīstības jautājumu aktualizāciju.

предоставил финансирование: 12975,32 EUR / 9 119.11 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/IAS/004
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Pasaules Dabas fonds”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.