Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajie[..]

sif-jauns-kras


Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekta „Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem" mērķis ir stiprināt Nodibinājuma "Sociālo pakalpojumu aģentūra" darbību sociālajam riskam pakļauto jauniešu interešu aizstāvības sektorā un veicināt sociālajam riskam pakļauto jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiek plānotas aktivitātes sekojošos virzienos:
• Sociālā riska jauniešu līdzdalības veicināšana (jauniešu pētījumu veikšana, apmācības, praktiska brīvprātīgā darba veikšana, jauniešu iniciatīvu īstenošana);
• Sociālā riska jauniešu interešu aizstāvība (dalība darba grupās, politikas plānošanas un politikas dokumentu izstrādes procesos, kampaņa sociālajos tīklos);
• Sadarbības tīkla stiprināšana (pieredzes nodošana reģionos, konference)

Aktivitātes tiks īstenotas laika periodā no 1.02.2019. -31.10.2019. Aktivitāšu īstenošanas vietas Rīga, Liepāja, Smiltene, Tukums, Daugavpils.
Projektā tiks iesaistīti vismaz 15 Kopienas jauniešu resursu centra darbinieki, 50 sociālā riska grupas jaunieši, 100 jaunatnes jomas darbinieki reģionos. Ar projekta rezultātiem iepazīsies 100 konferences apmeklētāji.

Projekta rezultātā būs stiprināta projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitāte, lai turpmāk piedāvātu inovatīvas un efektīvas aktivitātes sociāla riska jauniešu līdzdalības veicināšanai. Būs nodrošināta iespēja reģionu profesionāļiem praktiski apgūt darbā ar jauniešiem pielietojamas metodes. Sociālā riska jaunieši projekta ietvaros veiks vienaudžu pētījumu par līdzdalības iespējām un šķēršļiem, veiks brīvprātīgo darbu, īstenos savas iniciatīvas, kā arī tiks iesaistīti sociālajā kampaņā.

Amount of Grant Awarded: 16998,00 EUR / 11 946.26 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/008
Project Promoter: Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.02.2019.-31.10.2019.