Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Radošās Idejas" kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu, iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības sekmēšanu Ziemeļlatgalē, lai nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Projekta mērķa grupas: biedrības "Radošās Idejas" biedri, darbinieki un brīvprātīgie, vietējās nevalstiskās organizācijas un dažādu tautību un vecuma iedzīvotāji Ziemeļlatgalē (pieaugušie, jaunieši, bērni, seniori, latvieši, cittautieši).
Projekta īstenošanas vieta: Ziemeļlatgale, Balvu novads.

Projekta aktivitātes: 1. Projekta vadība, 2. NVO darbības popularizēšana, NVO sadarbības veicināšana un informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO un neformālām interešu grupām, 3. Starpkultūru dialogs starpetniskām aktivitātēm pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes paaugstināšanai, 4. Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu iniciēšana, apzināšana, koordinēšana, mentorēšana, 5. Pilsoniskās līdzdalības popularizēšanas un veicināšanas aktivitātes NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un/vai līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, 6. Finansējuma piesaistes aktivitātes, 7. NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai.

Projekta kvantitatīvie rezultāti: īstenoti 5 starpkultūru pasākumi Ziemeļlatgalē, organizēts NVO tīklošanās pasākums, īstenota informatīvā kampaņa par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, sniegti vismaz 5 atzinumi rakstiski vai mutiski, piedaloties sanāksmēs/darba grupās valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesā, īstenota brīvprātīgā darba aktivitāte un piesaistīti vismaz 15 brīvprātīgie, sagatavoti un iesniegti 6 projekta pieteikumi ārējā finansējuma piesaistei biedrības darbībai un sniegto pakalpojumu paplašināšanai, izstrādāti biedrības iekšējie vadības dokumenti - Personālvadības politika un Tirgus izpētes organizēšanas kārtība u.c.

Projekta kvalitatīvie rezultāti: veicināta sabiedrības izpratne par NVO sektora darbību, pilsoniskās sabiedrības norisēm un līdzdalības iespējām, stiprināts Latvijas NVO sektors caur NVO tīklošanās aktivitātēm, popularizēts brīvprātīgais darbs un tā nozīme Latvijas sabiedrībā.

Piešķirtais finansējums: 14 994,78 EUR / 10 538.39 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/035
Projekta īstenotājs: Biedrība “Radošās Idejas”
Īstenošanas vieta: Ziemeļlatgale
Īstenošanas ilgums: 01.01.2019.-31.10.2019.