sif-jauns-kras


NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta „NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados" mērķis: veicināt nevalstisko organizāciju kapacitāti Olaines, Mārupes un Babītes novados, uzlabojot to kompetences, veicinot savstarpējo sadarbību un popularizējot to darbību.

Projekts tiks īstenots no 2019. gada maija līdz oktobrim Babītes, Mārupes un Olaines novados. Projekta mērķa grupa - Babītes, Mārupes un Olaines novadu NVO un iedzīvotāji. Galvenās projekta aktivitātes: NVO info punkta stiprināšana, pieredzes brauciens uz Kurzemes NVO centru, meistarklases NVO, dalība Olaines novada Jauniešu dienās, NVO gadatirgus, nometne bērniem un jauniešiem „Esi atbildīgs!", kā arī ziedojumu piesaistes stratēģijas izstrāde un Ziedotāju kluba izveide.

Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrības „Pierīgas partnerība" kā Babītes, Mārupes un Olaines novadu NVO atbalsta punkta darbība, atjaunota šo novadu NVO datu bāze, veicināta savstarpēja sadarbība un informācijas aprite organizāciju vidū, celta organizāciju kapacitāte. Projekta gaitā tiks izveidota ziedojumu piesaistes stratēģija, un izveidota procedūra NVO atbalsta mehānisma izveidei – Mazo grantu programma organizācijām.

предоставил финансирование: 15665,03 EUR / 11 009.45 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/061
Исполнитель проекта: Biedrība „Pierīgas partnerība”
Место реализации: Mārupes, Babītes un Olaines novados
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.